صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان مازندران >

لیست دفاتر ICT روستایی استان مازندران

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333371 شیرود 69970 تنکابن شیرود جنب امامزاده سید حسین 408 1154372220 1154373477 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
2 333372 دارابکلا 69968 میاندورود روستای دارابکلا نرسیده میدان امامحسین (ع)بلوار امام خمینی 3827 1133887755 1133888723 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
3 333384 حسین آباد اولیا 69905 جاده ذوات - حسین آباد اولیا- وسط محل 3766 1152291000 1152291000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چالوس
4 333429 قلعه گردن
69552 تنکابن- خرم اباد- روستای قلعه گردن- ابتدای جاده سیاورز 3753 1154244257 1154244257 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
5 333445 گویتر
69346 کلاردشت گویتر ایستگاه اصلی 3764 1152635189 1152635189 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چالوس
6 333463 امین آباد
69208 بابل ج جدید امل امین اباد 3738 1132115286 1132115393 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
7 333467 هریکنده
69179 بابل کیلومتر 5 جاده قائمشهر  روستای هریکنده 3741 32163225 32162845 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
8 333479 مهدیرجه 69093 گلوگاه روستای مهدیرجه-جنب نانوایی خلیلی 3817 34651502 34651502 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
9 333484 کلوده 69037 مازندران محمودآبادروستای کلوده 3822 1144833836 1144833836 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
10 333588 مشهدسرا
68293 بابل جاده شهید صالحی روستای مشهدسرا 3736 32022753 32022753 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
11 333616 قاسم خیل 68096 ارطه قاسم خیل 3809 42195754 42195753 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
12 333645 بهناز رحیمی 67927 مازندران قائم شهر خ تهران البرز 98 1405 1142278101 1142278101 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
13 333717 بالا بازیار 67484 مازندران بابل جاده قدیم الم به بابل بازیار 3738 1132447396 1132447396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
14 333722 احمد چاله پی
67453 بابل جاده قدیم آمل پایین احمد چاله پی 3738 1132666624 1132666624 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
15 333723 مرزبال 67435 مازندران ج جدیدآمل سپاه دانش روستای مرزبال جنب باسکول عدالت 3737 32084177 32084188 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
16 333762 حاجیکلا
67156 بابل ج جدید آمل روس حاجی کلا 3737 32045194 32045194 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
17 333764 جلیکان 67146 چمستان- روستای جلیکان سفلی 3839 1144626645 1144626645 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
18 333815 میربازار
66806 بابلسر هادی شهر میربازار 3745 1135374320 1135373119 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
19 333836 آزادمون 66659 مازندران محمودآباد روستای آزادمون 3823 1144876087 1144876087 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
20 333838 ساره بالویی جامخانه 66651 ساری میاندرود جامخانه خ ثارالله 36 33732213 33734990 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
21 333872 بالا درویش خاک 66331 بابل جاده قدیم آمل بالا درویش خاک 405 1132125474 1132125435 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
22 333884 کجور 66263 نوشهر کجور خ امام علی 3845 1152344002 1152344638 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نوشهر
23 333890 گله محله چناربن
66193 بابل ج قدیم آمل ابتدای روستای گله محله چناربن 3738 1132663430 1132663437 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
24 333914 دانیال
66007 عباس اباد بخش سلمانشهر روستای دانبال 3799 1154662112 1154662112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
25 333915 دانیال
66007 عباس اباد بخش سلمانشهر روستای دانبال
3799 1154662112 1154662112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
26 333931 امام ده
65923 بهشهر روستای امام ده خ اصلی 3749 1134545331 1134545331 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
27 333959 عباسا 65697 نورروستای عباسا جنب مرغ فروشی درزی 3843 1144560858 1144560858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
28 334029 متی کلا
65122 بابل جاده قدیم آمل متی کلا 3739 1132042036 1132273651 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان هفده شهريور
29 334103 حاجی آباد
64535 قایم شهر حاجی اباد 11 1111111111 22222222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
30 334107 رئیسکلا
64514 بابل بابلکنارروستای رییسکلا 3729 1132638090 1132638011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
31 334119 هلیدشت
64443 بابل بابلکنار هلی شت 3729 1132532222 1132532222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان هفده شهريور
32 334137 تلیکران
64335 بابل ج جدید آمل سپاه دانش روستای تلیکران 3737 1132083906 1132083906 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان هفده شهريور
33 334144 هلوم سر 64279 آمل دانشگاه شمال 3718 1143125725 1143125077 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
34 334199 سنگده 63927 مازندران دودانگه روستای سنگده 3775 1133653003 1133653003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سواد کوه
35 334209 شیرود
63859 شیرود روبروی هتل رادمهر 1381 1154376084 1154375457 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
36 334273 سجادیه 63423 عباس آباد شیرین دشت شادی 13 دفتر پیشخوان دولت وپست بانک   سجادیه 1402 1154642462 1154642462 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
37 334276 سراج محله
63398 گلوگاه روستای سراج محله 3816 1134654520 1134654521 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
38 334316 امره
63058 ساری روستای امره 36 33454090 33454080 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
39 334321 بوران
63036 آمل روستای بوران 3723 1143250973 1143250973 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
40 334336 علی تپه
62903 مازندران شهرستان بهشهرروستای علی تپه خ ولایت بالاتراز مسجدجامع 3749 1134576415 1134576416 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
41 334349 واسکس
62800 قائمشهر خ تهران روستای واسکس نرسیده به امامزاده 151 1142283883 1142283883 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
42 334367 خیراله باباجان‌پور کلایی 62686 بابل-جاده گنج افروز-روستای سیاهکلا محله شرقی 3741 1132235560 1132235772 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
43 334418 گرجی ابادبالامحله
62349 جاده قائمشهرگرجی آباد 3740 32261643 32261431 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
44 334420 شهیداباد 
62344 بابل بندپی غربی روستای  شهید اباد 3734 1132655322 1132655323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
45 334426 لشتو
62314 تنکابن- دوراهی لشتو- خیابان شهید شیرودی- لشتو
1381 1154332087 1154332492 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
46 334436 خرما کلا 
62246 قائمشهر جاده نظامی روستای خرماکلا 3808 1142158799 1142158799 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
47 334461 خانه سرمرز
62061 ساری بلوار فرح اباد روستای خانه سرمرز 3778 1133826588 1133826321 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
48 334474 شادمحل
61964 امل تربیت39 3723 1143293920 1143238017 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
49 334486 ریحان آباد
61866 گلوگاه روستای ریحان آباد جنب دهیاری 420 1134655699 1134655699 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
50 334525 رجب اصغری فرد 61607 جاده ساری کیاسر-ربروی پمپ گازنادری روستای تنگ لته خیابان شهیدقاسمپورجنوبی 412 33674220 33674220 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
51 334608 آهنگرکلا علیا 61100 آمل دابودشت سه راه آهنگر کلا دابو 36 1143053633 1143053706 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
52 334627 الله شاه (علی آباد) 60941 بابل جاده جدید آمل روستای علی شاه 3738 32022753 32022753 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
53 334639 لمراسک 60844 بخش کلباد روستای لمراسک 3816 1134654430 1134654433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
54 334687 رگندشت 60432 ساری جاده جویبار نبش کوچه شهید رمضانی 3785 1133363121 1133363121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
55 334705 گنج افروز
60309 بابل روستای پایین گنج افروز چهارراه وحدت جنب نانوایی اکبری 3741 32154050 32154260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
56 334713 ولمازو 60241  گلوگاه روستای ولمازو خیابان اصلی جنب کارگاه نجاری 3816 1134655682 1134655682 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
57 334720 پاسند
60178 مازندران-بهشهر -روستای پاسند-عبور اول خیابان امام 3748 1134645152 1134645152 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
58 334743 سیدکلا 60039 مازندران نور چمستان روستای سیدکلا 3840 1144664452 1144664574 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
59 334756 زنگشاه محله 59993 مازندران تنکابن زنگشاه محله خ ش ابوز حاتمیان 3756 1154283621 1154284742 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
60 334847 سیدمحله
59443 ساری سیدمحله 3780 33824650 33824796 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
61 334859 عباس آباد 59328 ساری گهرباران روستای عباس اباد حلمسر 422 1133755829 1133755829 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
62 334904 کهنه دان
58966 آمل روستای کهنه دان روبروی آرامگاه 3728 1143186505 1143186844 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
63 334914 نجفی 58888 نوشهر 3کیلومتری رویان روستای حسن آباد ابتدای محل س آریان ط همکف 3849 1144656301 1144656302 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نوشهر
64 334940 سارو
58743 بهشهر-روستای سارو خیابان شهید جعفری جنب شرکت تعاونی
3748 1134645230 11346451956 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
65 335007 مهدشت
58199 ساری بل کشاورز باغات مهدشت بعداز کوچه علی آبادی 1393 1133228750 1133228760 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
66 335039 طوله سرا 58018 مازندران - شهرستان فریدونکنار - خط جدید - ابتدای روستای طوله سرا 3804 35683300 35683400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
67 335048 آبکسر
57972 ساری جاده جویبار عبو دوم روستای آبکسر پست بانک آبکسر 3785 1133353539 1133353539 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
68 335117 اطاقسرا 57492 بابل ج شهید صالحی شماره3 اطاقسرا 3735 32022882 32022882 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
69 335118 پی کلا
57485 مازندران نوشهر روستای پی کلا بازار پی کلا 3847 1152171135 1152171135 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نوشهر
70 335131 رودبار تلمادره
57386 ساری کیاسر رودبار تلمادره جنب پاسگاه انتظامی 3772 1133644200 1133644501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
71 335189 حمزه کلا شش پل
56970 بابل ج قدیم آمل سه راه حمزه کلا شش پل 3739 1132125743 112125743 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
72 335205 کته پشت
56868 امل جاده قدیم امل بابل روستای کته پشت 3727 43230130 43230130 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
73 335220 کلاگر محله
56753 بابل _ جاده شهید صالحی _ روستای کلاگرمحله 405 32555020 32555010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
74 335282 شادمحل 56367 آمل تربیت 34 3722 43293287 43293289 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
75 335283 سرخ کلا 56363 مازندران سوادکوه زیراب خ آزادی روبروی بانک تجارت 11 1142457490 1142458646 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سواد کوه
76 335286 یکه توت
56339 جاده اصلی زاغمرز به دریا روبروی باربری خزر 3748 1134615732 1134615732 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
77 335303 اسرم
56195 اسرم جنب مدرسه ابتدایی 3827 1133734121 1133734121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
78 335372 ناریوران شرقی
55767 مازندران .بابل بندپی شرقی روستای ناریوران 11 1132027624 1132027624 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
79 335391 پاشاکلا دشت سر 55603 آمل.جاده قدیم امل بابل.روستای پاشا کلا دشت 1366 1143197053 1143197053 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
80 335408 شورک 55476 بابلسر-روستای شورک-سر چهارراه 3746 35383495 35383649 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
81 335418 خراسان محله 55447 بابل رجادهق دیم آمل روستای خراسان محله 3739 1132125760 1132125812 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
82 335518 گلچینی 54881 ساری بلوار کشاورز کمربندی جنوبی 3783 1133601202 1133298201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
83 335526 آغوزبن 54838 بابل اپتدای جاده بهنمیر آغوزبن قبل از ساختمان دهیاری 3740 32377777 32377777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان هفده شهريور
84 335550 رجه
54666 بابل بندپی شرقی شهرک صنعتی رجه 1370 32024002 32024003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
85 335585 بالااحمد چاله پی
54413 مازندران بابل جاده قدیم آمل جاده قدیم بالا احمد چاله پی 3738 1132663327 1132663327 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
86 335587 ازباران
54406 مازندارن فریدونکنار روستای ازباران 3805 1135643810 1135644020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
87 335590 زاغمرز 54392 بهشهر روستای زاغمرز میدان ولیعصر جنب بانک ملی
3750 1134612135 1134612135 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
88 335611 اسبوکلا 54240 بابل جاده قدیم آمل روستای اسبوکلا خیابان اندیشه جنب فروشگاه قائم 3739 1132124755 1132124755 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
89 335627 خورشید کلا
54160 گلوگاه روستای خورشیدکلا خ ولی (عج) روبروی آژانس شاهد 3818 1134661182 1134664890 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
90 335647 اسی کلا 54015 مازندران ج بابلسر پیچ قریشی جنب بانک صادرات پ315 3744 1132382076 1132382076 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
91 335659 اوجی آباد 53952 آمل روستای اوجی آباد 3728 1143144412 1143144413 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
92 335707 قره تپه
53670 بهشهر روستای قره تپه  دفتر پیش خوان روستای قره تپه 3750 1134629444 1134629444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
93 335716 سرلنگا 53600 مازندران عباس آباد روستای سرلنگا دوراهی هردوآبرود 3802 1154645130 1154645130 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
94 335794 شهیداباد 53097 بهشهر شهیدآباد خ شهدا 3749 1134581190 1134581191 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
95 335809 ولوجا 52967 ساری گهرباران روستای ولوجا ابتدای محل 3786 33728776 33728777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
96 335816 قراخیل 
52913 قائم شهر- قراخی - دفتر پیشخوان دولت 3808 1142113680 1142113681 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
97 335822 هیچرود 52875 چالوس هچیرود جنب بانک ملی 3767 1152161148 1152161147 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چالوس
98 335870 علیرضا صیدی 52491 تنکابن خرم اباد سیاورز دفتر خدماتی 3753 1154242224 1154242224 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
99 335902 واسکس
52199 آمل روستای واسکس سه راهی واسکس 3721 1143053414 1143053414 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
100 335969 هندوکلا
51705 مازندران-آمل-کیلومتر5جاده بابل -روستای هندوکلا 3723 1143230736 1143251312 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
101 335980 کاسگر محله 51607 جاده بابل به بابلسر جنب کارخانه مازی نور روستای کاسگرمحله جنب سوپر آرش 3744 1132381551 1132381552 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
102 336014 بالابیشه سر
51407 بابل روستای بیشه سر 1374 1132546744 1132546744 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
103 336069 ارمک 51067 جحبیبی حاجی کلا ورودی ارمک 3736 32145828 32145928 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
104 336098 آهی دشت 50904 ساری بلوارکشاورز آهی دشت نبش کوچه شهید رجایی 3783 33227770 33227770 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
105 336123 گنج افروز 50715 بابل روستای پایین گنج افروز چهارراه شهدا 3741 1132154166 1132154166 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
106 336125 اسلام آباد 50686 میاندرود اسلام آباد سه راه فرودگاه جنب دفتر ازدواج 162 3829 1133723444 1133723444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
107 336158 لطفی قادیکلایی 50467 قائمشهر پل هوایی خ سیدنظام الدین روستای فولادکلا 3810 1142078730 1142078730 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
108 336174 لتاک 50365 تنکابن- لتاک دفتر پیشخوان 3753 1154241030 1154241030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
109 336202 سیاه کلا محله شرقی 50227 بابل خ کشاورز سیاهکلامحله شرقی کشاورز 11 3741 32232452 32232452 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
110 336204 ترک کلا 50217 آمل کمربندی آمل به بابل روستای ترک کلتا 3723 44231108 44231109 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
111 336258 سید زهرا نصرالله پور شیروانی 49804 بابل روستای منصورکنده 3740 1132073383 1132073262 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
112 336264 عباس علینژاد علمداری 49764 بابل جاده قائمشهر عبورعلمدار 3741 1132257936 1132257936 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
113 336271 چاری
49723 بابل جاده گنج افروز روستای چاری روبروی ایستگاه سواری 405 1132626276 1132626277 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
114 336277 پایین احمدکلا 49695 بابلسر پایین احمدکلا روبروی مسجد 1377 11353383760 11353383760 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
115 336288 کبریا 49624 بابل مرزیکلا روستای کبریاکلا 3730 32633720 32633171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان هفده شهريور
116 336294 اکند
49595 ساری جاده دریا کیلومتر 15 روستای اکند 3777 33685871 33685871 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
117 336330 راضیه هدایتی 49390 چمستان روستای آهودشت 3840 1144627777 1144628041 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
118 336360 نیرنگ
49133 نوشهر نیرنگ اول خ فرهنگ 3848 1152385308 1152385307 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نوشهر
119 336381 رشکلا
49006 آمل روستای رشکلا ابتدای کوی آزادی 3721 1143252434 1143252434 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
120 336405 نصیرانی 48839 بابل جاده شهیدصالحی درزیکلاآخوندی پایین ابتدای خیابان شهید احمدی راد 3736 1132145920 1132145920 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
121 336457 احمدی قلعه 48518 گلوگاه روستای قلعه پایان جنب قرض الحسنه امیرالمومنین 3817 1134656032 1134656032 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
122 336465 تالار پشت
48461 قائمشهر خ تهران روستای تالارپشت وسطی 3810 1142283676 1142283676 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
123 336511 روشن اباد بالا 48095 بابل خ گنج افروز روستای بالا روشن اباد 1374 1132173302 1132173302 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
124 336567 نقارچی 47716 بابل نقارچی محله 3739 1132573767 1132573767 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
125 336661 سوخته کلا 47069 مازندران جاده نظامی روستای سوخته کلا 3808 42154900 42155005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
126 336668 سید محله
47032 مازندران عباس آباد روستای سیدمحله 3802 1154645250 1154645240 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
127 336757 دارابکلا
46358 مازندران میاندرود روستای دارابکلا ابتدای خیابان داراب نبش کوچه شهید عارف زاده 3828 1133887603 1133888833 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
128 336769 مریم حسن پور 46225  نور-چمستان-روستای اناده-خیابان ولی عصر -کوچه مسجد-پلاک 58 3840 44667865 44667865 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
129 336786 کاریکلا
46113 بابلسر پازوار پیچ قریشی روستای کاریکلا خیابان ولی عصر
3744 1132381496 1132381496 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
130 336817 اسب چین
45818 مازندران سلمانشهر اسبچین 3799 1154653147 1154652929 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
131 336825 رودبار هرازپی 45754 آمل روستای رودبار هرازپی 3728 1143145661 1143145661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
132 336832 چما زکلا 45716 بابل جاده قائمشهر روستای چمازکلا 3740 1132287388 1132287388 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
133 336859 عربخیل
45529 بابلسر بهنمیر روستای عرب خیل خیابان شهید موسی باقری
3742 35722074 35722338 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
134 336897 ولی اباد
45266 تنکابن ولی اباد جنب دوراهی نعمت اباد 1381 1154391880 1154391886 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
135 336898 ملا محله
45263 مازندران-نور-چمستان-دهستان لاویج-روستای ملاکلا 3838 1144632758 1144632758 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نور
136 336925 نظام آباد 45088 آمل.جاده قدیم آمل به بابل.روستای نظام آباد 1366 1143112931 1143112931 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آمل
137 336947 شوبکلا 
44927 استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی غربی روستای شوبکلا پست بانک 3734 1132423200 1132422500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
138 336983 فیروزکنده سفلی 44653 ساری جاده دریا روستای فیروزکنده سفلی روبروی پمپ بنزین کلبادی 3777 33032125 33034377 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
139 337007 اسپیورد
44456 مازندران ساری بل کشاورز اسپیورد 3784 1133220134 1133220134 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري
140 337055 گالش محله
44101 رامسر هریس خ میرزا کوچخان گالش محله 3770 1155274231 1155273828 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامسر
141 337059 سپارده 44081 رامسر-اشکور-روستای سپارده 3768 1158667222 1158667222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رامسر
142 337100 فضلی 43710 سرخرود-جنب پاساژ کارگر 1410 1144887627 1144887627 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
143 337119 علی آباد 43597 بابلسر میدان امام حسین(ع) 3746 35335367 35335367 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
144 337139 تقی مرزبند 43520 محمودآباد سرخ رود روستای حاجی کلا سفلی 3820 1144854924 1144854924 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
145 337170 حسن میلادی گرجی 43329 مازندران بهشهر روستای گرجی محله عبور غربی روبروی نانوایی وطنی 3749 1134634433 1134636996 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
146 337318 خردونکلا
42353 استان مازندران شهرستان بابل روستای خردونکلا 11 32271549 32042414 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
147 337344 ولوکلا 42196 بابل جاده شهید صالحی روستای ولوکلا 3735 1132635222 1132635222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
148 337345 آسیابسر 42194 بهشهر روستای اسیابسر میدان شهدا جنب پایگاه مقاومت 3749 1134643107 1134643107 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
149 337348 ارطه جوجاده 42174 قائم شهر ارطه جوجاده میدان شهدا ابتدای خیابان شهید چمانی 3809 011-42195735 011-42195735 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قائمشهر
150 337396 معلم کلا
41730 مازندران شهرستان محمودآبادروستای معلم کلا 3821 1144826023 1144826023 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
151 337402 پیچاکلا
41685 بابل ج ج آمل سپاه دانش روستای پیچاکلا 11 1132082890 1132082890 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
152 337491 سیدعادل حسینی 41159 محمودآباد روستای عبدالله اباد 3821 1144856502 1144857011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
153 337505 کترا
41058 نکابن نشتارود کترا 3759 1154353737 1154353738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
154 337510 سلیمان آباد 40974 مازندران تنکابن سلیمان آباد میدان بازار 3756 154326688 1154326699 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تنکابن
155 337514 شیرسوار 40954 بابل جاده قدیم بابل آمل روستای شیرسوار چهارراه شالیکوبی جنب نانوایی حسین زاده 3736 1132457949 1132457950 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابل
156 337535 شومیا
40808 کیلومتر 10 جاده آمل به محمودآباد - کلوده - روستای شومیا - کوچه گلهای 20 3822 1144835363 1144835410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر محمودآباد
157 337567 شهیدآباد بالا 40529 بهشهر روستای شهیداباد نبش خ انقلاب دفتر پیشخوان دولت 3749 1134580985 1134580986 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهشهر
158 337596 فرم
40356 فریدونکنار روستای فرم 3807 1135647532 1135647532 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بابلسر
159 337618 تازه آباد
40218 چالوس ابتداتازه اباد 3766 52293881 52293882 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چالوس
160 337626 موسی اباد 
40186 موسی اباد دفترپیشخوان دولت 3848 1152357103 52357103 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نوشهر
161 337640 گله کلاعلیا 40095 مازندران شهرستان ساری روستای گله کلا 3783 1133025180 1133025180 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ساري

آخرین اخبار روستایی استان