صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان کردستان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان کردستان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333411 ایران خواه 69660 کردستان سقز بخش امام روستای ایرانخواه 3133 36621333 36621200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
2 333444 سرریز 69363 کامیاران روستای سرریز 3166 8735597333 8735597333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
3 333471 بیساران 69156 سروآباد روستای بیساران 3127 34871333 34871200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
4 333477 کوخان 69122 دفترکوخان 3098 8734434100 873444100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بانه
5 333549 بوری در 68598 کردستان سرواباد روستای بوریدر 312 8734878333 8734878200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
6 333590 ترجان 68286 استان کردستان شهرستان سقزدفتر آی سی تی ترجان 3140 8736326200 8736326200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
7 333604 شالی شل 68211 شالی شل 3120 8738824000 8738824000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
8 333607 ژیوار 68187 کردستان سرواباد روستای ژیوار 3126 8734861333 8734861200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
9 333687 الک 67654 کردستان کامیاران روستای الک 3168 8735583333 8735583333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
10 333733 ریهج 67383 استان کردستان شهرستان روستای ویهج 135 35289200 35289201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
11 333881 نجف اباد 66278 روستای نجف آباد 499 38332200 38332200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
12 333883 ساوان 66267 استان کردستان شهرستان بانه روستایی ساوان 3095 8734296333 8734296400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بانه
13 333916 هویه 66003 کردستان سنندج روستای هویه 3148 8733956333 8733956200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
14 333932 قصلان 65921 روستای قصلان 3160 35436200 35436200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
15 333934 نگل 65903 کردستان سنندج روستای نگل 3150 8733931133 8733931133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
16 333939 باشماق 65884 سقز بخش امام دهستان تیلکوه روستای باشماق 313 8736633200 8736633200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
17 333964 جور وننه 65677 کردستان مریوان  روستای چور 317 8734650333 8734650200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
18 333989 اسلام آباد 65463 کردستان،بیجار،بخش کرانی،روستای اسلام آباد 3105 8724826000 8724826100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
19 334027 اویهنگ 65148 کردستان سنندج روستای آویهنگ 29 33938222 33938222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
20 334060 توبره ریزه 64868 کردستان کامیاران روستای توبره ریز 3168 8735592000 8735592222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
21 334085 نیر محراب 64667 روستای نیر 3147 8733508333 8733508200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
22 334088 سالیان 64657 کردستان سنندج روستای سالیان 3148 8733957000 8733957121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
23 334098 تودار روته 64598 روستای تودارروته 87 33963333 33963200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
24 334130 گشکی 64372 کامیاران روستای گشکی 3167 8758213434 8758213434 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
25 334135 شویشه 64345 شویشه بلوارکشاورز جنب شهرداری 1144 33933333 33933376 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
26 334141 باباریز 64312 سنندج دفترictروستای باباریز 3153 33417200 33417333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
27 334170 یلغوز اغاج 64098 روستای یالغوز آغاج 3162 8735433333 8735433200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
28 334178 قوری چای 64066 روستای قروچای 3115 35183333 35184444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
29 334249 سردوش 63650 مریوان - روستای سردوش 3173 8734659333 87534659200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
30 334266 شیروانه 63495 کردستان کامیاران روستای شیروانه 3166 8735573333 8735573200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
31 334288 تموغه 63292 سقز روستای تموغه 3141 36327200 36327200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
32 334320 مرخز 63038 سقز روستای مرخز 3142 36337200 36337200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
33 334358 مهیم علیا 62747 میهم علیا 3156 8735497333 8735497200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
34 334376 ارمرده 62648 کردستان بانه روستای ارمرده 1124 8734423333 8734423200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بانه
35 334381 خسرو اباد 62606 شهرستان بیجار دهستان خسروآباد 3103 8738368200 8738368333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
36 334382 نسنار 62602 مریوان - روستای نسنار 1154 8734877133 8734877133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
37 334393 سرهویه 62527 سنندج روستای سرهویه 87 8733978333 8733978333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
38 334413 بسطام 62390 کردستان شهرستان سقز بخش سرشیو روستای بسطام 3138 8736342200 8736342201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
39 334488 خورخوره 61862 کردستان سقز بخش امام روستای خورخوره 3135 8736649000 8736649000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
40 334489 حسین اباد 61859 سنندج حسین اباد 3144 33471333 33471333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
41 334491 دگاگا 61841 استان کردستان شهرستان سروآباد روستای دگاگا 317 87348623333 34862200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
42 334550 دل 61431 کردستان شهرستان مریوان روستای دل 317 8734853333 8734853500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
43 334607 کلکان 61103 استان کردستان شهرستان دیواندره روستای کلکان 38 8738811200 8738811200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
44 334672 چشمی در 60600 کردستان شهرستان سرواباد روستای چشمیدر 3128 8734876333 8734876201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
45 334715 گنداب علیا 60227 قروه روستای گندای علیا 873 8735495333 8735495200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
46 334728 سیس 60115 کردستان دهگلان روستای سیس 3114 8735176333 8735176200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
47 334741 بارارچه مرزی باشماق 60061 مریوان - بازارچه مرزی باشماق 317 8734662200 8734662200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
48 334785 امروله 59822 شهرستان سنندج 3144 33375000 33375000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
49 334866 شاهینی 59271 کردستان کامیاران روستای شاهینی 3167 8735572333 8735572200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
50 335002 درگاه شیخان 58259 استان کردستان سهرستان مریوان روستای درگاشیخان 3177 8734642333 8734642200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
51 335023 پیر تاج 58073 کردستان بیجار شهر پیرتاج 3102 8724623333 8724623200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
52 335027 فارس اباد 58064 کامیاران-فارس اباد 3172 35642333 35642200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
53 335099 میهم سفلی 57581 کردستان قروه روستای میهم سفلی 1149 8735496333 8735496200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
54 335101 کلیک لو 57576 روستای گیلکلو 501 8735434000 8735434001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
55 335126 قباغلو 57406 کردستان سقز روستای قباغلو 3141 8736333000 8736333000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
56 335133 نساره علیا 57347 دیواندره روستای نساره 3123 8738836533 8738836400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
57 335164 گرد میران سفلی 57154 روستای گردمیران سفلی 87 35188333 35188200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
58 335227 شوی 56713 کردستان بانه روستای شوی 3095 8734297333 8734297200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بانه
59 335241 مولان آباد 56636 کردستان سقز روستای مولان آباد 3135 8736637200 8736637200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
60 335245 بلبلان اباد 56604 شهر بلبان اباد 1131 8735162000 8735162333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
61 335248 ماراب اباد 56581 کردستان-کامیاران روستای ماراب دفترICT 3166 8735587333 8735587333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
62 335325 چشمه منتش 56082 بیجار روستای چشمه منتش 3103 8738373333 38373201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
63 335384 پیرخضران 55668 مریوان بخش مرکزی دهستان کوماسی روستایی پیرخضران 3178 8734667000 8734667070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
64 335386 بهارلو 55631 شهرستان قروه روستای بهارلو 87 8735493333 8735493200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
65 335413 پایگلان 55460 کردستان سروآبادروستای پایگلان 3128 8734857333 8734857200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
66 335424 ابراهیم آباد 55401 دیواندره  روستای ابراهیم اباد 3122 87388333333 8738333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
67 335482 کلیله شین 55037 سقز روستای کیلشن 3143 8736344200 8736344000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
68 335500 هزار خانی 54944 مریوان - سرواباد - روستای هزار خانی 317 34885333 34885201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
69 335501 توپ اغاج 54942 توپ آغاج 3110 8738312200 8738312333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
70 335517 اسلام دشت 54884 کردستان مریوان اسلام دشت 3175 8753533333 8753533316 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
71 335624 قزنجه کند 54180 کردستان-قروه-روستای قزلجه کند 1147 8725343333 8725343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
72 335693 قجر 53742 کردستان-دیواندره- روستای قجر 3118 8738866000 8738866001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
73 335711 ناو 53638 کردستان سرواباد روستای ناو 3126 87348650000 8734865133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
74 335744 دلبران 53426 دلبران خ شهیدبرزگراحسان دفترمخابرات شهیدبرزگراحسان 3158 8735443333 8735443000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
75 335758 نران 53327 سنندج دهستان نران دفتر مخابرات روستا 3155 8716383333 8716383333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
76 335774 اورامان تخت 53238 کردستان مریوان اورامان تخت 3125 8753883333 8753883200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
77 335776 حسن تیمور 53232 بیجار روستای حسن تیمور علیا 3102 8738376333 8738376200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
78 335788 لنج آباد 53138 استان کردستان شهرستان مریوان روستای لنج اباد 3177 8734651333 8734651200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
79 335823 لون سادات 52868 کردستان-کامیاران-روستای لون سادات 3167 8735582333 8735582200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
80 335936 کس نزان 51941 کردستان سقز بخش سرشیو دهستان ذوالفقار روستای کسنزان 3139 8736331333 8736331200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
81 335978 گزر دره 51624 شهرستان سنندج بخش کلاترزان روستای گزردره 87 8733965171 8733965000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
82 336002 سرچی 51479 کامیاران روستای سرچی 3172 8735635333 8735635200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
83 336045 خاندان قلی 51208 کردستان بیجار روستای خاندانقلی 87 8738318200 8738318200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
84 336135 خلیجان 50614 روستای خلیچیان 3153 8713743333 3743200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
85 336137 وزمان 50598 کردستان دیواندره روستای وزمان 87 8738843200 8738843200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
86 336148 کوله ساره 50506 کردستان شهرستان کامیارن روستای کوله ساره 3172 87352622222 8735622323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
87 336189 دره کی 50286 مریوان - روستای دره کی 317 8734887333 8734887200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
88 336193 توریور 50271 کردستان سنندج روستائی توریور 3146 33498333 33498333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
89 336220 بابارشانی 50072 بابارشانی 3101 8738363333 8738363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
90 336222 جعفر اباد 50059 کردستان شهرستان بیجار روستای جعفرآباد 873 8738313333 8738313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
91 336235 گل تپه 49981 سقز- بخش ریویه- روستای گل تپه 3137 8736642000 8736642222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
92 336251 کماله 49857 مریوان - سرواباد - روستای کماله 317 8734867333 8734867200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
93 336289 خامسان 49622 روستای خامسان 3170 8735623333 8735623711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
94 336354 وینسار 49181 کردستان قروه روستای وینسار 873 8735492200 8735492200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
95 336365 نارنجک 49113 قروه روستای نارنجک 1146 8735447333 8735447200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
96 336418 خور خوره 48763 کردستان شهرستان بیجار روستای خورخوره 3108 8738333333 8738333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
97 336422 نی 48749 کردستان-مریوان-روستای نی 3176 8734653333 8734653200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
98 336425 یور قول 48733 سقز - روستای یورقل 3137 8736626333 8736626200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
99 336446 مالوجه 48584 قروه روستای مالوجه 3159 8725353333 8725353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
100 336489 برقرو 48298 سنندج روستای برقرو 3150 33975333 33975333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
101 336498 قجور 48197 بیجار  روستای قجور 3106 8738427000 8738427001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
102 336507 گوربابا علی 48148 کردستان دیواندره روستای گورباباعلی 3119 36305540 8738814001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
103 336512 حسن الاران 48088 استان کردستان شهرستان سقز روستا حسن سالاران 3139 36353201 36353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
104 336514 ارندان 48079 روستای آرندان 3152 8733472333 8733472200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
105 336519 شیان 48016 شیان سنندج 3146 8733486333 8733496200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
106 336644 بمیلان سفلی 47174 کردستان - کامیاران - روستای یمینان سفلی 3171 8735633333 8735633201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
107 336687 نشور 46878 کامیاران روستای نشور سفلی 3171 8735638200 9187801911 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
108 336690 شریف آباد 46871 کردستان دیواندره روستای شریف آباد 3122 8738853333 8738853200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
109 336710 تودار ملا 46731 روستایی تودارملا 3149 33977333 33977201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
110 336802 هندیمن 45938 روستای هندیمن 3172 873648333 8735648200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
111 336852 پاپاله 45585 دیواندره پاپاله 87 8738823333 8738823200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
112 336945 انجمنه 44941 مریوان - سرواباد - روستای انجمنه 317 8734889333 8734889200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
113 337009 هجرت 44441 کانی دینار محله هجرت 317 8734620948 8734620474 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
114 337046 قپلانتو 44192 سقز:روستای قپلانتو 3137 8736636200 8736636200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
115 337054 ننور 44118 استان کردستان بانه بخش ننور روستای ننور 3100 8734419333 8734419200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بانه
116 337122 تنگی سر 43582 سنندج روستای تنگیسر 3147 33505333 33505200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران
117 337151 قزانقره 43481 شهرستان بیجار روستای قزانقره 3836 38366000 38366100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
118 337163 گلیه 43382 کردستان مریوان بخش مرکزی دهستان کوماسی روستایی گلیه 3178 8734663333 8734663200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
119 337210 ژنین 43032 کردستان سرواباد ژنین 3128 8734851333 8734851202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
120 337214 زرینه 43005 زرینه اوباتو 3120 873882333 873882333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
121 337215 قلعه روتله 42998 استان کردستان شهرستان دیواندره روستای قلعه روتله 3119 8738818333 8738818200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه ديواندره
122 337222 میرکی 42966 کردستان دهگلان روستای میرکی 3115 8735153333 8735153200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
123 337230 برده رشه 42894 کردستان مریوان خاومیرباد برده رشه 317 8734683333 8734683200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
124 337312 گرگین 42414 بیجار روستای گرگین 3106 8738428000 8738428001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
125 337317 میرده 42370 کردستان سقز روستای میرده 3143 8736343333 8736343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
126 337395 طائ 41737 کردستان شهر کامیاران روستای طا 3172 8735647333 8735647700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
127 337408 کهریزه حومه 41653 سقز روستای کهریزه حومه 3142 36328000 36328000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
128 337434 سیدان 41460 کردستان -شهرستان بیجار -روستای سیدان 3107 8738336333 8738336200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيجار
129 337460 نیزل 41321 کردستان مریوان روستای نیزل 3178 34664000 34664242 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
130 337468 صاحب 41275 صاحبجادهاصلیسقزسنندج 3136 36622000 36622222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
131 337525 ایلچی 40867 سقزروستای ایچی 3141 36338200 36338200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
132 337555 وله ژیر 40614 مریوان روستای وله ژیر 3176 8734658333 8734658500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مريوان
133 337565 سنته 40547 کردستان سقز بخش امام دفتر مخابراتی روستای سنته 3133 36629333 36629201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سقز
134 337578 پلنگان 40456 کردستان - کامیاران - روستای پالنگان - جنب ساختمان مدرسه 3167 8726533200 8726533333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه کامياران
135 337583 بلدستی 40427 کردستان دهگلان روستای بلدستی 3114 8735173333 8735173200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر قروه
136 337644 زونج 40068 استان کردستان بخش کلاترزان روستای زونج 3150 8733976333 8733976200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهيد چمران

آخرین اخبار روستایی استان