صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان قم 

لیست دفاتر ICT روستایی استان قم

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333542 جعفرآباد 68623 قم بخش جعفراباد روستای جعفراباد 3084 36232220 36232220 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
2 333636 ویریچ 67974 قم کهک روستای ویریج 3091 2534234000 2534234100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
3 333654 صرم 67865 قم قنوات روستای صرم مخابرات صرم 3090 34343333 33443333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
4 333737 فردو 67363 قم بخش کهک روستای فردو مخابرات 3091 2534273333 25343273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
5 333741 مبارک آباد 67331 جاده سراجه روستای مبارک اباد 3090 25332633333 2533263200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
6 333746 ورجان 67293 روستای ورجان- جاده کهک- مخابرات مرکز ورجان- پ 548 3092 2534433333 2534433200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
7 333820 گیو 66778 قم بخش خلجستان روستای گیو ابتدای روستا 3085 2535353333 2535353000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
8 333860 کوه سفید 66413 روستای کوه سفید 28 2533543333 2533543200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
9 333954 خاوه 65765 قم بخش کهک روستای خاوه 307 2534373222 2534373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
10 334104 زیزگان 64529 قم بخش خلجستان مرکز مخابرات روستای زیزگان 3085 2535383333 2535383200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
11 334289 شهرک صنعتی 63287 قم شهرک صنعتی شکوهیه میدان مخابرات 307 2533343333 2533342222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
12 334291 سیرو 63281 قم بخش کهک روستای سیرو 584 2534383333 2534383200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
13 334365 خورآباد 62711 روستای خرآباد 25 2534233333 2534233200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
14 334500 قلعه چم 61757 قم-روستای قلعه چم
3088 2534333333 2534333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
15 334647 آمره 60784 قم بخش خلجستان روستای آمره 3085 2535214000 2535213999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
16 334722 جنداب 60165 قم جنداب خ امام علی
3087 33243333 33243200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
17 334745 حسین آباد میش مست 60035 روستای حسین اباد میش مست 3090 2534233333 2534233200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
18 334876 چاهک 59196 قم بخش خلجستان روستای چاهک 3086 2535233333 2535233200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
19 334891 کهندان 59035 قم بخش خلجستان روستای کهندان 3086 2535253333 2535253200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
20 335041 راهجرد 57998 راهجرد 3087 2533273333 2533273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
21 335146 میم 57254 قم بخش کهک روستای میم 3092 2534453333 2534453333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
22 335163 نایه 57160 قم بخش خلجستان روستای نایه 3085 35323333 35323200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
23 335299 خدیجه خاتون 56223 قم جاده قدیم اصفهان روستای خدیجه خاتون 3088 2534353333 2534353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
24 335397 دولت آباد بالا 55564 قم بخش جعفراباد روستای دولت اباد بالا 3084 2536373333 2536373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
25 335411 علی آباد انقلاب 55469 قم جعفراباد روستای علی اباد انقلاب 3084 2536273333 2536273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
26 335420 طغرود 55423 قم بخش جعفراباد روستای طغرود 3084 2536223750 2536223750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
27 335488 جنت آباد 55013 قم روستای جنت آباد خ مطهری 3090 2533363333 2533363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
28 335583 قمرود 54435 قم روستای قمرود
3089 253323333 253323200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
29 335584 طایقان 54425 قم چاده قدیم قم به اصفهان روستای طایقان 3088 2533563333 2533563200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
30 335597 پاچیان 54355 قم پاچیان 584 2536333333 2536333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
31 335621 علی آبادنیزار 54192 روستای علی اباد نیزار 3088 2534423333 2534423200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
32 335708 ونارچ 53655 قم جاده قدیم اصفهان روستای ونارچ 3092 2534253333 2534253200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
33 335722 سراجه 53561 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
34 335752 کندرود 53370 شهر دسجرد روستای کندرود 3085 2535363333 2535363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
35 336111 نویس 50824 قم خلجستان نویس 3086 2535330000 2535330001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
36 336646 وشاره 47163 قم بخش خلجستان روستای وشاره 3085 2535212222 2535212000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
37 336652 لنگرود 47139 قم قنوات روستای لنگرود 3090 33443333 33443333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
38 336747 مهرزمین 46444 قم خلجستان دهستان قاهان روستای مهرزمین 3086 2535283333 2535283200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
39 336770 سنجگان 46223 قم- سلفچگان- روستای سنجگان 3087 2533463333 2533463200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
40 336855 رستگان 45567 قم خلجستان روستایی رستگان 10 2535373333 2535373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
41 337158 الویرآباد 43448 قم جعفر آباد روستای الویر آباد 3084 2536353333 2536353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
42 337199 محمودآباد 43087 قم جعفر اباد روستای محمود اباد 3084 2536283333 2536283200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
43 337234 قاهان 42874 قم خلجستان قاهان 3086 35343333 35343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
44 337241 وسفونجرد 42814 وسفونجرد 3086 2535433333 2535423200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي قم
45 337303 نیزار 42464 قم نیزار 307 2533763333 2533763200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ميدان امام ره
46 337435 کرمجگان 41459 قم کهک روستای کرمجگان محله رودخانه
3092 2534283333 2534283200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
47 337598 اسلام آباد 40345 قم روستای اسلام آباد قنوات 3090 2533263500 2533263330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني
48 337635 وشنوه 40123 روستای وشنوه 3092 25343233333 34323333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيض کاشاني

آخرین اخبار روستایی استان