صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان فارس 

لیست دفاتر ICT روستایی استان فارس

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333392 امیرحاجیلو 69802 فسا - قره بلاغ امیرحاجیلو 2937 7153460003 7153460003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
2 333456 تم شولی 69274 نیریز-روستای تم شولی 3031 7153887300 7153887300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
3 333520 زیرآب 68806 زرین دشت-روستای زیراب-خ شهدا- کوچه شهید فهمیده 722 7153730840 7153730801 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
4 333577 کلانی 68402 کازرون روستای کلانی 2963 7142436500 7142436500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
5 333681 حسن آباد 67698 داراب فسارود حسن اباد 2896 7153610387 7153610387 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
6 333683 حسن آباد 67692  نی ریز بخش اباده طشک روستای حسن اباد 3030 7153883398 7153883274 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
7 333718 شهیداباد (چمبیان ) 67483 شهیدآباد 71 44485000 44485000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
8 333773 -
67081 فارس داراب دهخیرسفلی 2887 7153643579 7153643579 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
9 333794 صادق آباد 66957 نی ریز روستای صادق اباد 3034 53852300 53852300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
10 333797 دولت آباد 66942 داراب روستای دولت اباد 2897 7153620008 7153620004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
11 333807 مروشکان 66882 بوانات سرچهان مروشکان 2853 7144422123 7144422123 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
12 333846 علی آباد شمس 66549 استهبان بخش رونیز روستای علی آباد شمس 2837 7153270200 7153270200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استهبان
13 333866 دریس 66377 کازرون دهستان دریس 604 7142372525 7142372525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
14 333893 تل بارگاه 66177  داراب بخش رستاق روستای تل بارگاه 2890 7153678404 7153678410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
15 333897 آرجویه 66143 جهرم سیمکان روستای ارجویه 2869 7912753200 7912753200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جهرم
16 333946 بید شهر 65797  لارستان روستای بیدشهر خ کمربندی 2976 7152532722 7152532722 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لارستان
17 334071 شهرک تنگ حنا 64793 شهرک تنگ حنا 3031 7153871009 7153871009 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
18 334111 شهرک فتح المبین 64489 داراب روستای شهرک فتح المبین بلوار شهدا 2893 536324288 536324288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
19 334179 خورکش 64047  بوانت بخش مرکزی دهستان سیمکان روستای خورکش 2856 7144431230 7144431230 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
20 334268 فدشکویه 63462  فسا فدشکویه 2938 53437332 53437332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
21 334390 مرغاب 62546 خرمبید - دشت مرغاب - مرکز مخابرات 2882 7144497200 7144497525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
22 334589 آهنگری 61216  ممسنی روستای اهنگری 3016 7142612570 7142612570 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
23 334602 شهرک ولیعصر 61133 داراب رستاق شهرک ولی عصر 2889 7153676000 7153676035 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
24 334635 مهرنجان 60901  کازرون روستای مهرنجان 71 7142363070 7142363070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
25 334773 سهل آباد 59918 دهستان خیر روستای سهل آباد 2836 53285205 7153285205 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استهبان
26 334779 دوبرجی 59862  داراب شهر دوبرجی بلوار امام خمینی 2892 7153684311 7153684611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
27 334816 بیدک 59638 اباده بیدک خ امام خمینی 2850 7144377738 7144377738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
28 334851 خانه کت 59401  استهبان روستای خانه کت 2836 7158341500 7158341500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استهبان
29 334860 اکبرآباد 59322  فسا ششده روستای اکبرآباد 2936 7153468108 7153468108 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
30 335061 جوزاربکش 57895  نوراباد ممسنی تنگ لله جوزاربکش 3019 7142604210 7142604263 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
31 335162 امامزاده اسماعیل 57171  فسا دهستان میانجنگل روستای امامزاده اسماعیل(ع) 731 7158326024 2189787861 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
32 335197 قلعه نو 56930  داراب فورگ روستای قلعه نو 71 7153687637 7153687637 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
33 335234 خومه‌ زارسفلی 56665  نورآباد ممسنی خومه زار 71 071-42633032 7142633032 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
34 335298 سیف آباد 56227 کازرون-روستای سیف آباد 2965 7142366500 7142366288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
35 335354 چناروئیه 55905 بوانات-سرچهان-چناروئیه
2853 7158576171 7158576171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
36 335593 قاسم آبادعلیا 54370 فسا بخش ششده و قره بلاغ روستای قاسم آباد سفلی 2937 7153456200 7153456200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
37 335642 طشک 54053 نیریز-اباده طشک-روستای طشک-خیابان اصلی 3029 7153890001 7153890001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
38 335689 نصروان 53758 داراب روستای نصروان خ اصلی 722 7153627355 7153627355 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
39 335713 خورنگان 53614 خورنگان مرکز مخابرات 2943 7153420333 7153420573 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
40 335714 دروای 53612  زرین دشت روستای دروا 2907 7153737000 7153737458 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
41 335718 پهون 53592  رستم بخش سورنا روستای پهون 2899 7142668100 7142668100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
42 335743 چمن مروارید 53433  داراب روستای چمن مروارید 2893 7153636015 7153636015 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
43 335748 غوری 53384  نیریز بخش پشتکوه روستای غوری 3033 7153862003 7153862000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
44 335755 کوشکک 53335  نی ریز بخش اباده طشک روستای کوشکک 3030 7153883382 7153883382 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
45 335791 دهدق 53119 آباده روستای دهدق خ اصلی بعد مسجد امام حسن مجتبی 2850 7513353570 7513353569 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
46 335888 قشلاق 52350  صفاشهر- روستای قشلاق 2881 7144484444 7144484000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آباده
47 336047 شوسنی 51204 رستم محله شوسنی جنب جاده اصلی شیراز اهواز 2902 7142644765 7142644765 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
48 336059 قلعه بهمن 51139 نی ریز روستای قلعه بهمن 3036 53850002 53850236 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
49 336113 دشتی 50767 لارستان صحرای باغ روستای دشتی 2984 7152427121 7152427121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لارستان
50 336139 دهنو 50595 روستای دهنو 2904 7153746242 7153746242 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
51 336187 فتح آباد 50296 داراب روستای فتح اباد 2887 53660222 7153660144 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
52 336315 بانوج 49476  داراب روستای بانوج 2898 7153632110 7153632279 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
53 336525 کرموسنج 48001 لارستان روستای کرمستج 2986 7152422080 7152422010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لارستان
54 336539 چهارطاق نوگک 47928 شهرستان رستم روستای چهارطاق 2899 7142662100 7142662100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
55 336552 قاسم آباد 47837 نی ریز- روستای قاسم آباد تنگ حنا 3031 53872525 53872525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
56 336599 انارستان 47447 کازرون انارستان 2957 7142380100 7142380100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
57 336605 عبدالهی 47430 رستم روستای عبدالهی 2902 7142644787 7142644787 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
58 336617 حسین آباد رستم 47370 رستم حسین اباد 71 7142660200 7142660200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
59 336684 شیراسپاری 46894  نوراباد ممسنی روستای شیراسپاری 3017 7142615410 7142615410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
60 336715 شهرک بنی کلاغی (امام رضا) 46691 نی ریز قطروییه روستای بنه کلاغی شهرک امام رضا 71 53856002 53856000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ني ريز
61 336726 جلیان 46620  فسا روستای جلیان 1059 53427522 53427522 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
62 336792 زروان 46025 لارستان بخش صحرای باغ روستای زروان 2984 7822382002 7822382002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لارستان
63 336873 دهنو مقیمی 45432 رستم بخش مرکزی منطقه دهنو روستای دهنو مقیمی 2901 7142674000 7142674000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نورآباد
64 336932 پاسخن 45043 داراب روستای پاسخن 2895 7153613543 7153613509 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
65 336955 تنگ کتویه 44872 داراب انتهای خ آبشار بلوارشهدا تنگ کویه 2893 53573690 53573691 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
66 337062 عمویی 44058 کازرون شاپور روستای عمویی 2967 071-42405080 071-42405017 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
67 337108 دستجه 43656 روستای دستجه 2941 7153400890 7153400890 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
68 337221 ملای انبار 42967  کازرون قائمیه ملای انبار 2958 7222892400 7222892400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
69 337346 فلانویه 42188  داراب روستای قلاتویه 2891 7153690000 7153690400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر داراب
70 337363 خیرآباد بلکتک 42059 کازرون روستای خیرات آباد 292 7142331530 7142331550 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کازرون
71 337470 دوگان علیا 41264  فسا قره بلاغ دوگان 71 7153453305 7153453305 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فسا
72 337538 ارد 40791 گراش بخش ارد خیابان انقلاب 2972 7152492058 7152493926 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لارستان
73 337580 رونیز سفلی 40452  استهبان رونیز سفلی 71 7153272525 7153272112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استهبان

آخرین اخبار روستایی استان