صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان آذربایجان غربی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان آذربایجان غربی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333381 ناچیت 69933 بوکان روستای ناچیت 1971 4446239969 4446236086 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
2 333416 تبت 69627 بوکان- روستای تبت 1977 58542201 58542202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
3 333417 حا شیه رود 69621 آذربایجان غربی خوی حاشیه رود 2012 4436521362 4436521362 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
4 333420 شهرک صنعتی 69586 شهرک صنعتی مخابرات مربوطه 2009 36523444 36523200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
5 333459 بلسور سفلی 69233 خوی منطقه الند روستای بله سور سفلی 2004 4436536200 4436536200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
6 333464 گوی آغاج 69189 استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای گوی اغاج 1989 4445562200 4445562200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
7 333472 قلعه حسن 69153 روستای قلعه حسن 2055 9149476093 9149476093 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
8 333482 اگریقاش 69043 مهاباد روستای اگریقاش 2044 42518800 42518800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
9 333485 گرگوش 69036 آ.غ-خوی بخش صفاییه روستای کرکوش 2004 4458201692 4436536648 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
10 333492 لیک بن 68990 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای لیک بن 1982 4444422282 4444422282 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
11 333496 باغچه بزرگ 68980 آ.غ بوکان بخش مرکزی ایل تیمور روستای باغچه بزرگ 1974 4458546257 4458548490 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
12 333512 پسوه 68843 پیرانشهر روستای پسوه 1982 44411773 44411773 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
13 333581 دیزجدیز 68352 خوی دیزجدیز میدان امام اول کوچه 17 شهریور 2011 4436564141 4436564040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
14 333584 قلزیلن 68333 بوکان- روستای قازلیان 1976 58543390 58543391 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
15 333589 زاویه سکمن اباد 68290 خوی بخش صفائیه روستای زاویه سکمن آباد 2005 4458216117 4458216117 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
16 333593 زری 68260 شهرستان خوی بخش قطور روستای زری 2006 4458212530 4458212530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
17 333595 حبشی 68253 سلماس  روستای حبشی 2025 4435314333 4435314283 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
18 333627 گاومیش گلی 68043 اغ شهرستان میاندواب روستای گاومیشگلی 2051 4445547200 4445547555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
19 333630 قره حسنلو  (روضه چای) 68020 ارومیه روستای قره حسنلوی روضه چای 1962 32511767 32511767 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
20 333653 وردان 67869 سلماس روستای وردان 2023 35322200 35322488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
21 333675 خرنج 67757 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای خورنج 1982 4444421700 4444421700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
22 333680 گل سلیمان آباد 67707 آذربایجانغربی شهرستان میاندوآب روستای گل سلیمان آباد 126 45424200 45424722 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
23 333685 اوزندره 67682 روستای اوزندره 2042 42241544 42229597 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
24 333689 مزن آباد 67649 استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت دهستان آلان روستای مزن آباد 2013 4458420773 4444378610 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
25 333700 زیوه 67580 آذربایجان غربی پیرانشهرروستای زیوه 1984 4444417333 4444417200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
26 333716 بکتاش 67499 میاندواب روستای بکتاش 2050 45553991 45553991 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
27 333719 گوهران 67476 خوی روستای گوهران 2012 4436450251 4436450251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
28 333734 دیو الان 67382 آذربایجان غربی سردشت روستای دیوالان 2018 4458433516 4458433516 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
29 333770 دربکه 67108 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای دربکه 1985 4444412921 4444412951 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
30 333781 هفتوان 67013 سلماس : روستایی هفتوان 2022 4435265348 4435265348 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
31 333806 هاشم آباد 66883 ارومیه بخش سیلوانه محال مرگور روستای هاشم آباد 1951 4458313728 4458313728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
32 333810 چورس 66869 دهستان چورس ورودی روستا 2000 36544709 36544709 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
33 333847 کهریز 66541 ارومیه45کیلومتری جاده سلماس 1947 32533333 32533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
34 333863 قارنا 66396 نقده روستای قارنا 2058 354444201 354444201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
35 333908 امامزاده 66064 ارومیه روستای امامزاده دفتر مخابرات امامزاده 1959 32412200 32412200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
36 333935 هاچه سو 65902 شاهین دژ روستای هاچه سو 661 4446443900 4446443900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
37 333936 هولاسو 65899 آذربایجان غربی شاهین دژ دهستان هولاسو 2030 4446462272 4446462272 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
38 333942 الوتان 65835 هرستان سردشت روستای آلواتان 2017 4444371001 4444371001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
39 333968 چنقرالوی پل 65654 ارومیه 18 کیلومتری جاده سلماس روستای چنقرالوی پل 1966 4433733826 4433734135 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
40 333988 کوسه کهریز 65478 آذز بایجان غربی شهرستان مهاباد روستای کوسه کهریز 2044 4442534329 4442534600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
41 333993 سوگلی تپه 65441 روستای سوگلی تپه 2049 36632200 36632200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
42 333997 یوسف کند 65409 مهاباد روستای یوسفکند 44 42535232 42535711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
43 334047 دولکان 65009 آذربایجان غربی سردشت روستای دولکان 2013 9149582006 4443433848 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
44 334066 زاویه حسن خان 64825 خوی-فیرورق-زاویه حسن خان-پست بانک 2010 4436541333 4436541201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
45 334079 شهر ستین 64739 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای شهرستن 1986 4458443251 4458443251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
46 334091 پارستان 64631 سردشت خیابان پیروزی شعبه مرکزی- باجه مستقر در شعبه 2018 4444325848 4444325858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
47 334100 باراندوز 64570 ارومیه روستای باراندوز 1955 4432413200 4432413200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
48 334124 موسالان 64426 آذربایجانغربی  شهرستان سردشت بخش وزینه   روستای موسالان 2017 4458424329 4458424329 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
49 334157 سفلی 64191 اذربایجان غربی شهرستان مهاباد روستای کاولان سفلی 2040 4442533435 4442533433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
50 334160 کولیچ 64168 آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهرروستای کلیچ 1983 4444415333 4444415200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
51 334161 راژان 64167 ارومیه بخش سیلوانا روستای رازان 1951 32428333 32428333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
52 334172 بادین آباد 64087 پیرانشهر روستای گزگسک 1984 044-58449754 044-58449754 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
53 334187 قپچا ق 64006 روستای قپچاق 2049 3343634 3343634 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
54 334207 قزل گبند 63881 استان آذربایجان غربی - شهرستان بوکان - روستای قزل گنبد 1975 4458548346 4458548498 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
55 334213 آغچه مسجد 63832 اذربایجان غربی شاهین دز روستای اغجه مسجد 2029 4446447468 46447468 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
56 334217 حسنلو 63795 آ.غ-نقده-بخش محمدیار-روستای حسنلو 2057 35436201 35436200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
57 334235 محمدشاه سفلی 63725 آغ شهرستان نقده روستای محمدشاه سفلی 2058 4458360938 4458360938 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
58 334242 قزل عاشق 63695 ارومیه روستای قزل عاشق 1948 32416333 32416333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
59 334243 قره قشلاق 63690 سلماس قره قشلاق خ اصلی 2025 4435312269 4435312269 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
60 334255 گردگشانه 63605 پیرانشهر شهر گردکشانه 1982 4444381200 4444381200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
61 334258 راشبند 63593 اذر بایجان غربی بوکان پست بانک روستای داشبند 1971 4446432364 4446432201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
62 334270 قره باغ 63453 ارومیه بخش انز ل روستای قره باغ 1948 4432421200 4432421200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
63 334282 گرده بن 63360 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای گرده بن 1982 4444421600 4444421600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
64 334290 هلوه 63282 آذربایجان غربی-شهزستان سردشت-نلاس-روستای هلوه 2018 4444433718 4444433718 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
65 334297 تخت سلیمان 63218 آذربایجان غربی تکاب تخت سلیمان 1988 4445455200 4445455200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
66 334310 ورده 63102 استان اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای ورده 2015 4444373114 4444373114 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
67 334315 بیران 63066 استان آذربایجان غربی-شهرستان سردشت -روستای بیران 2015 4444334969 4444334969 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
68 334323 قلعه تراش 63032 پیرانشهر - روستای قلات رش 1984 4444416200 4444416200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
69 334330 بدل اباد 62938 خوی بدل آباد خیابان شهید امینی 2008 4436352111 4436352111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
70 334363 شین آباد 62720 آذربیجان غربی پیرانشهر روستای شین آباد 1984 4444234725 4444234725 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
71 334385 قوشچی 62571 اورمیه بخش انزل قوشچی دفتر ICTروستای قوشچی خ امام 44 4433322333 4433322000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
72 334408 پسک سفلی 62424 خوی روستای پسک سفلی 2010 4436567333 4436567200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
73 334421 نصیرکندی 62343 روستای نصیر کندی 2049 3533200 3583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
74 334449 سوره 62161 سلماس روستای سوره 2022 35315398 35315398 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
75 334456 میرسه 62112 خیابان حافظ 2043 4442239696 4442239595 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
76 334477 چوپلوساروق 61948 آذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای چوپلو 1989 4445433200 4445433200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
77 334492 یادگارلو 61839 روستای یادگارلو 509 4458375232 44583752233 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
78 334494 الند 61824 آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش صفائیه روستای الند 2004 4458216758 4436536849 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
79 334505 جلدیان 61742 شهرستان پیرانشهر روستای جلدیان 1983 444413200 444413333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
80 334512 کانی سیران 61679 روستای کانی سیران 1973 46465000 46465000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
81 334521 قره قشلاق 61627 مهاباد روستای قره قشلاق 2044 42515211 42515211 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
82 334526 ورگیل 61600 اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای ورگیل 2018 4444433719 4444433719 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
83 334536 ولد یان 61524 خوی روستای ولدیان 2003 36516200 36516200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
84 334539 قلقله 61511 آذربایجانغربی مهاباد روستای قلقله 2043 42523200 42523200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
85 334563 آغلان 61374 سردشت - روستای اغلان 2018 58433737 58433849 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
86 334582 کوزه رش 61252 سلماس روستای کوزه رش 2021 4435414000 4435414040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
87 334599 نلاس 61174 استان اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای نلاس 657 4444434001 4444434001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
88 334625 قاجر 60965 بوکان- روستای قاجر 1976 4446424320 4446424320 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
89 334650 درگه لطف اله 60769 محمدیار روستای درگه لطف اله 2056 4458371883 4458371883 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
90 334654 اسپیر 60736 اغ شهرستان نقده روستای چیانه 2059 35677173 35677173 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
91 334655 خیر آباد 60731 روستای خیرآباد 2049 3743444 3743444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
92 334692 گردی قبران 60406 بوکان- روستای گردقبران 1971 4446432863 4446432863 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
93 334696 گوگ تپه 60364 مهاباد روستای گوگ تپه خیابان شهید شهریکندی چهارراه اول 664 42322200 42322200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
94 334703 چکو 60335 آذربایجان غربی - شهرستان سردشت - بخش وزینه - روستای چکو 2017 4458432738 4458432738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
95 334721 شرفکند 60167 آذربایجان غربی-شهرستان بوکانروستای شرفکند 1976 4446425000 4446425001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
96 334726 میس آقاکندی 60125 میاندوآب روستای ویس آقاکندی 2055 4458507215 4458507215 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
97 334735 حاجی علی کند 60092 مهاباد روستای حاجی علی کند 2042 9141684761 9141684761 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
98 334747 گجین 60032 ارومیه روستای گجین 1962 4433324333 4433324000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
99 334752 قارانه 60009 ارومیه جاده بند روستای قارانه 1951 4458340911 4458340911 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
100 334762 دیزج مرگور 59969 آذربایجان غربی ارومیه روستای دیزج مرگور 1951 4432564000 4432565201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
101 334763 نادر گلی 59948 روستای نادر گلی 2046 2385000 2385000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
102 334778 قبانکندی 59877 آ غربی شهرستان میاندوآب روستای قبانکندی 2051 4445544200 4445544560 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
103 334784 سعلکده 59827 خوی روستای سعلکده کنار جاده قطور روبروی خانه بهداشت 2009 4436573951 4436573951 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
104 334790 ماما لو 59778 آذربایجان غربی شاهین دژ روستای مامالو 2030 4446445044 4446445044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
105 334795 گلولان سفلی 59747 شهرستان بوکان روستای گلولان سفلی 1975 58543785 58543785 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
106 334849 باغی 59427 آذربایجان غربی سردشت روستای باغی 2014 9149476559 9149476559 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
107 334852 میرآباد 59394 آذربایجان غربی سردشت میراباد ساختمان مخابرات 2017 4444352626 4444352626 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
108 334854 باگردان 59367 مهاباد-میدان ملاجامی 667 4442330011 4442330011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
109 334873 قزل قوپی 59226 اذربیجان غربی شهرستان مهاباد روستای قزلقوپ 2044 4442512300 4442512537 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
110 334895 زره شوران 59010 تکاب روستای زره شوران 1987 4458521885 4458521885 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
111 334907 للکلو 58960 للکلو 664 45425333 45425333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
112 334983 شهری کند 58446 اذر بیجانغربی شهرستان بوکان روستای شهریکند 44 46424333 46424200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
113 334994 سویناس 58347 شهرستان مهاباد -بخش خلیفان-روستای سویناس 2040 4442533333 4442533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
114 335004 حاصل قوبی افشار 58209 روستای حاصل قوبی افشار 2049 3583200 3583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
115 335008 رحیم خان 58194 آذربایجان غربی - بوکان - روستای رحیم خان 1972 4446422546 4446422546 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
116 335022 گل تپه 58078 ارومیه بخش انزل روستای گل تپه 1947 32523621 32523621 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
117 335059 وار 57899 خوی روستای وار جنب بانک کشاورزی 2010 4436543888 4436543888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
118 335067 حمامیان 57820 آ غ بوکان روستای حمامیان 1971 4446428333 4446428333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
119 335073 بچه جیک 57770 ارومیه جاده سروصومای شمالی روستای بچه جیک 1954 4432455333 4432455200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
120 335075 قلعه رش 57766 آذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای قلعه رش 2015 4444377200 4444377200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
121 335091 زرآباد 57627 خوی بخش صفاییه شهرزراباد 15 36545230 36545230 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
122 335129 توپراق قلعه 57399 ارومیه روستای توپراق قلعه 1958 32427141 32427141 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
123 335150 زوران 57244 سردشت روستای زوران بالاتراز خانه بهداشت روستا 2015 4458428131 4458421555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
124 335154 حاج حسن مکریان 57222 اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای حاج حسن مکریان 2055 4445423200 4445423914 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
125 335181 نا لوس 57021 اذربایجانغربی-اشنویه-شهرنالوس -خیابان امامشافعی 639 4444384750 4444384755 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشنويه
126 335191 پکاچیک 56964 آذربایجان غذبی شهرستان خوی روستای پکاچیک 2012 36525200 36525200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
127 335199 سراب 56910 اذر بایجان غربی شهرستان بوکان روستای سراب 1972 46434333 46434200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
128 335206 رشکان 56867 رشکان 111 32515333 32515200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
129 335210 حبش علیا 56843 شهرستان خوی روستای حبش علیا 2007 4458207229 4458207229 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
130 335225 سیلوانا 56722 سیلوانا خ امام روبروی کلانتری سیلوانا 1950 4432429333 4432429200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
131 335243 قلعه لر 56623 نقده روستای قلعه لر 2059 4458362658 4458362177 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
132 335341 یزد کا ن 55991 اغ  خوی  روستای یزدکان 2009 36517200 36517200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
133 335364 گل 55845 نقده روستای گل 2056 4458372526 4458372526 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
134 335371 ساوان جدید 55773 اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای ساوان جدید 2017 4444335024 4444335024 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
135 335375 چراغتپه 55732 ا غ تکاب روستای چراغتپه سفلی 1987 4458522428 4458524918 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
136 335395 ریحان آباد 55583 ریحان اباد 1959 32551661 32551661 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
137 335410 ساری قمیش 55474 بوکان،بخش سیمینه،روستای ساریقامیش آختاچی 1972 46466333 46466222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
138 335427 تیزخراب 55384 شاهین دژ روستای تزخراب 2027 4446444696 4446444696 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
139 335433 خزینه جدید 55346 روستای خزینه جدید 2048 3464737 3464737 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
140 335458 دارلک 55224 استان آذربایجانغربی- شهرستان مهاباد - بخش مرکزی روستای دارلک 2044 44425113330 4442511455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
141 335474 نی چالان 55093 ارومیه جاده سرو روستای نی چالان 1952 32447333 32447200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
142 335479 دلزی 55047 آذربایجان غربی شهرستان سلماس روستای دلزی 2020 4435413333 4435413200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
143 335516 شلماش 54890 آذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای شلماش 2014 4458423030 4458423065 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
144 335539 شهرک المهدی 54765 اغ نقده محمدیار دهستان المهدی 2056 35437201 35437201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
145 335543 باروق 54740 باروق بلوار شهید مطهری مخابرات وپست بانک باروق 2047 4445545333 4445545204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
146 335552 شیرین بلاغ 54634 نقده روستای شیرین بلاغ 44 58370117 58370116 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
147 335563 میرشیخ حیدر 54560 سردشت روستای میرشیخ 2015 4444334968 4444334968 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
148 335595 باوان 54363 ارومیه بخش صومای برادوست جاده سرو روستای باوان 1953 32534333 32534200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
149 335596 سلطان احمد 54358 سلماس-روستای سلطان احمد 2025 4435313395 4435313395 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
150 335622 آق قلعه 54191 اذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای اق قلعه 1991 4458520650 4458520650 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
151 335637 بابکان 54098 آ.غ -خوی -روستای سراب 655 4458204987 4458204987 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
152 335640 کلیجه 54068 آذربایجان غربی شهرستان مهاباد روستای کلیجه 2044 4458404765 4458404765 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
153 335654 قرالرطسوج 53968 ارومیه بخش نازلو روستای قرالر طسوج 1965 4432574821 4432574821 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
154 335664 تا زه قلعه 53925 نقده روستای تازع قلعه 2058 4435443333 4435443201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
155 335666 کلشان 53898 اغ  سلماس روستای کلشان 2022 35412200 35412677 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
156 335709 اندیزه 53647 پیرانشهر روستای اندیزه 1982 4444382700 4444382700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
157 335717 میاوق 53594 ارومیه جاده دریا روستای میاوق 1959 4432573160 4432573160 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
158 335741 عیسی کند 53440 آذربایجان غربی شهرستان مهاباد روستای عیسی کند 2042 4458403846 4458403846 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
159 335773 نواباد 53242 اذربایجان غربی سردشت دفتر پست بانک نواباد 2018 4444435000 444445007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
160 335800 دوله تونعلین 53052 آذربایجان غربی سردشت روستای دوله توه نعلین 2017 4444321108 4444321108 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
161 335830 گوگ تپه 52782 آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب روستای گوگ تپه 2053 4445541280 4445541280 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
162 335848 قازانلو 52658 روستای قازانلو 2027 4458533033 4458533033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
163 335886 ظاهر کندی 52375 شاهیندژ روستای ظاهرکندی 2026 4458532586 4458532586 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
164 335893 کشاورز 52311 کشاورز بلوار امام حسین 2027 4446363021 4446363021 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
165 335914 کوئیک 52109 نقده روستای کوئیک 2059 4435332201 4435332455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
166 335915 جلوچیان 52103 ارومیه جاده سلماس روبروی دانشگاه آزاد اول کوی سالار 1958 4432721838 4432721838 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
167 335959 بالو 51774 ارومیه روستای بالو خ امام حسین 636 32544571 32544572 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
168 335965 گر ناویک 51726 آ-غ خوی بخش قطور روستای گرناویک 526 4458215337 4458215337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
169 335970 حاجی خوش 51694 اذربایجان غربی شهرستان مهاباد روستای حاجی خوش 2044 4442524200 4442524454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
170 335973 زینا لو 51675 ارومیه روستای زینالو 44 32415333 32415200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
171 336001 حسن آباد 51480 استان اذربایجانغربی-شهرستان تکاب-روستای حسن اباد 116 4445566200 4445566200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
172 336012 دورباش 51424 آذربایجان غربی تکاب روستای دورباش 1991 4445447200 4445447200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
173 336020 گوگرد 51355 خوی-روستای گوگرد 2006 4458214325 4458214325 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
174 336039 آغبلاغ 51254 استان اذربایجانغربی شهرستان اشنویه منطقه دشتبیل روستای آغبلاغ 1968 4444383200 4444383555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشنويه
175 336061 سردرآباد 51132 آذربایجان غربی- شهرستان بوکان- روستای سردارآباد 1974 4458544985 4458548488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
176 336063 سعیداباد 51100 خوی سعید آباد خیابان شریعتی 2012 4436454779 4436454779 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
177 336081 حمید 51008 روستای حمید 2047 4458504476 4458504415 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
178 336089 راهدانه 50943 آذربایجانغربی شهرستان نقده روستای راهدانه 2058 4435441333 4435441333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
179 336090 نبی کندی 50941 تکاب نبی کندی 1989 4445564200 4445564200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
180 336114 کنگر لو 50762 سلماس روستای کنگرلو 2025 4435321202 4435321405 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
181 336128 گرده قیط 50655 روستای گرده قیط 2056 4458371884 4458371885 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
182 336133 شهرک صنعتی ارومیه (فازیک ) 50639 جاده شهیدکلانتری شهرک صنعتی 636 4432723785 4432723785 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
183 336142 کرتای 50576 خوی روستای کرتای 2009 4458217642 4436573231 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
184 336150 گوگ تپه 50498 استان آ-غ-شهرستان - ارومیه- جاده بالانج- روستای گوگ تپه- 1955 32423333 32423200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
185 336160 حاجی پیرلو 50458 ارومیه کمربندی خاتم الانبیاء خ محمد زاده (حاجی پیرلو) 636 32381702 32381702 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
186 336180 قوزلوی افشار 50331 استان اغ شهرستان شاهیندز روستای قوزلو افشار 536 4446455333 4446455200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
187 336185 حسین مامه 50307 بوکان روستای حسین مامه 1972 46436333 46436333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
188 336196 کولسه سفلی 50264 اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای کولسه سفلی جنب خانه بهداشت 2014 4444375200 4444375200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
189 336212 پادگان آبشناسان 50136 ارومیه 45کیلومتری جاده سلماس پادگان آبشناسان قوشچی 111 32518334 32518294 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
190 336226 بارانی کرد 50040 آذربایجان غربی شهرستان نقده شهر محمدیار روستای بارانی 2057 44358370464 44358370464 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
191 336243 بیوران علیا 49911 آذربایجان غربی سردشت روستای بیوران علیا 2015 4458423755 4444379777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
192 336244 کیله سیپیان 49908 پیرانشهر روستای کیله سپیان 1982 4444421500 4444421500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
193 336278 درمان آباد 49692 شهرستان سردشت روستای درمان آباد 2015 4444376000 4444376313 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
194 336310 رها ل 49503 خوی دهستان رهال 2009 36518333 365180201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
195 336331 پیرکندی 49359 آذربایجان غربی  -شهرستان خوی -روستای پیرکندی 2002 36515636 36515200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
196 336334 دیزج دول 49333 ارومیه روستای دیزج دول 1961 32421236 32421236 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
197 336335 حاجی غلده 49327 آذربایجان غربی پیرانشهرروستای حاجی غلده 1982 4444422333 4444422200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
198 336376 فیروزآباد 49034 روستای فیروز اباد 2048 3273200 3273200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
199 336387 یورقون اباد 48955 ارمیه بزرگراه شهید کلانتری روستای یورقون اباد 44 4458321534 4458321534 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
200 336406 قره گوز 48835 جاده شهید کلانتری جاده شورکند روستای قراگوزایل 1963 4458320370 4457320370 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
201 336429 مرتضی قلی کندی 48693 خوی  روستای مرتضی  قلی کندی 2011 4458206961 4458206961 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
202 336462 مغانجوق 48481 آذربایجانغربی شهرستان سلماس روستای مغانجوق خیابان امام نبش کوچه سید احمد  خمینی 443 4435260600 4435260800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
203 336480 چیانه 48344 آ.غ شهرستان پیرانشهر روستای چیانه 115 58445468 58445511 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
204 336517 سارتکه 48031 روستای سارتکه 2016 4458421148 4458421148 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
205 336528 ممیند 47991 اذربایجان غربی - شهرستان نقده- بخش محمدیار - روستای ممیند 2056 4458371914 4458371872 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
206 336532 اوچ تپه 47964 آذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای اوچ تپه 1971 4446433333 4446433201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
207 336541 خورخوره 47894 خورخوره 2044 42514400 42514400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
208 336544 سبیل 2 47883 شهرستان تکاب- روستای سبیل 1991 45435200 45435200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
209 336549 سیسیر 47856 استان اذر بایجان غربی شهرستان سردشت روستای سیسر 513 44432060 44432060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
210 336572 جبل کندی 47658 ارومیه جاده مهاباد ک 22 روبروی مرکز اصلاح نزاد مرکز مخابراتی جبل کندی 1960 32522333 32522200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
211 336578 تومتر 47612 ارومیه روستای تومتر 1956 4432414200 4432414737 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
212 336600 برده زرد 47444 روستای برده زرد 641 46383333 46383333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
213 336620 چنقرالوی یکان 47359 آغ-ارومیه -جاده سلماس -روستای چنقرالوی یکان 44 32457200 32457200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
214 336623 نازلو 47336 آ.غ ارومیه جاده سرو روستای نازلو 1966 32574832 32574832 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
215 336639 گرگول سفلی 47213 اذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر روستای گرگول سفلی 1982 44424200 44424200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
216 336643 قشلاق 47182 آغ خوی بخش مرکزی روستای قشلاق فیرورق 2010 4436534333 4436531201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
217 336670 سرکانی 47014 استان اذربایجان غربی شهرستان اشنویه دفترپیشخوان روستایی سه کانی 1968 4444383864 4444383883 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشنويه
218 336675 محمود آباد 2 46971 محود آباد خیابان امام 2029 4446382376 4446382376 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
219 336676 قاضی اخوی 46963 روستای قاضی اخوی 641 44464632002 44464632008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
220 336711 گلعذان 46726 سلماس روستای گلعذان 2022 35425333 35425704 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
221 336720 دریاس 46652 مهاباد روستای دریاس 2044 4442516400 4442516400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
222 336752 بیوران سفلی 46413 آذربایجان غربی سردشت روستای بیوران سفلی 2015 4444379333 4444379838 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
223 336782 اسلام آباد 46137 سردشت اسلام اباد 2013 4444372333 443720200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
224 336795 چهاربرج 45976 چهاربرج - خیابان امام 669 4445323200 4445324896 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
225 336806 کانی زرد 45896 سردشت-روستای کانی زرد 2015 44373200 44373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
226 336809 ربط 45861 ربط خیابان امام مرکز مخابرات 2016 44363000 44363000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
227 336835 خلیفان 45707 شهرستان مهاباد شهرخلیفان پست بانک خلیفان 2040 4442332500 4442338114 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
228 336854 میراباد 45571 ا.غربی-نقده-روستای میراباد 2059 35331201 35331455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
229 336863 ملار 45510 ا غ شهرستان بوکان روستای ملالر 1972 4446423333 4446423333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
230 336868 علی بگلو 45462 میاندواب روستای علیبگلو 2050 45554148 45554148 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
231 336884 چاوشقلی 45353 خوی روستای چاوشقلی 2009 36573200 36573200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
232 336887 گاپیس 45327 آذربایجان غربی - شهرستان مهاباد - روستای کیتکه 2040 4458405837 4442533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
233 336920 دستجرد 45119 کیلومتر 18 جاده سلماس روستای دستجرد روبروی مسجد 636 32516881 32516881 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
234 336926 اکبراباد 45069 خوی میدان جهادسه راهی اکبراباد 2008 36468285 36468199 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
235 336943 قیرجه 44966 تکاب - روستای قینرجه 1987 45448333 45448200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
236 336948 کاپوت 44925 خوی بخش صفاییه روستای کاپوت 2005 36566444 36566200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
237 336950 حاجی آباداختاچی 44891 آ-غ شهرستان بوکان بخش سیمینه روستای حاجی آباد 1972 46437333 46437300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
238 336958 آغبلاغ سفلی 44861 شهرستان خوی بخش صفائیه روستایی آغبلاغ سفلی 2005 9149650968 9149650968 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
239 336960 قطور 44857 آ.غ شهرستان خوی شهر قطور خ شهیدرجایی ساختمان مخابرات 2007 4436533333 4436533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
240 336974 لج 44691 مهاباد روستای لج 2044 44252521 222222222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
241 336985 کانیان 44629 آذربایجانغربی شهرستان سلماس روستای کانیان 2023 4435316400 4435316400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
242 336994 کردنشین 44534 خوی روستای کردنشین 2002 4458205099 4458205099 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
243 337021 آغداش 44346 روستای اغداش 2049 3313200 3313200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
244 337028 آقدره علیا 44307 شهرستان تاب 35 کیلومتر جاده تکاب تخت سلیمان 1990 4445444776 4445444776 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
245 337036 کوپر 44242 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای کوپر 1986 4458446306 4458446306 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
246 337084 احمدآبادسفلی 43878 تکاب-بخش تخت سلیمان-دهستان احمدآباد-روستای احمدآباد سفلی
1987 044-45444200 044-45444377 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
247 337103 سنجو 43698 سردشت روستای سننجوه 2013 4444372851 4444372851 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
248 337156 قره قصاب 43463 شهرستان نقده روستای قره قصلب 2056 4458370544 4458370543 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
249 337157 اشنوزنگ 43459 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای اشنوزنگ 1982 4458448082 4458448082 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
250 337167 قوروق 43345 خوی روستای قوروق 2009 4436513200 4436513200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
251 337171 فنائی 43309 خوی  روستای  فنایی 2011 4458206158 4458206748 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
252 337213 ینگی ارخ 43006 آذربایجان غربی شاهین دژ روستای ینگی ارخ 122 4446467514 4446467514 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
253 337229 سرچنار 42908 میاندوآب روستای سرچنار 2055 45417200 45417401 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
254 337262 باریکای 42690 روستای باریکایی 2016 58423084 58423084 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
255 337266 دهکده دامداران 42670 آذربایجان غربی بوکان دهکده دامداران خط 1 535 4446229670 4446227678 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
256 337280 خلیفه لو 42595 آذربایجان غربی نقده روستای خلیفه لو 2058 35333201 3533201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
257 337283 علی بیگلو 42579 ارومیه_ک۲۵جاده سلماس روستای علی,بیگلو 1966 4432448200 4432448200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
258 337305 بیلوار 42458 خوی روستای بیلوار 15 4436522201 4436522201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
259 337311 مایین بلاغ 42423 شهرستان تکاب روستای مایین بلاغ 1991 4458524364 4458524363 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تکاب
260 337357 بلسورعلیا 42105 آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش صفائیه روستای بله سور علیا 2004 4458222933 4458222933 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
261 337400 سیپکان 41707 آذبایجان غربی - شهرستان سردشت - بخش وزینه - روستای سیپکان 2017 4458432874 4458432874 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سردشت
262 337419 بند 41606 ارومیه تفرجگاه بند 1955 4433727862 4433727862 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
263 337431 کشتیبان 41484 ارومیه روستای کشتیبان 1959 32546333 32546333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
264 337433 مرنه هورسین 41463 ارومیه جاده سرو روستای هورسین 1953 4432443371 4432443371 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
265 337436 نلیوان 41456 آذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای نلیوان 1967 4444436200 4444436600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اشنويه
266 337461 خانقاه 41312 آ.غ مهاباد روستای خانقاه 2044 42513766 42513766 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهاباد
267 337484 حاجی اباد 41184 استان اذربایجان غربی شاهین دژ روستای حاجی اباد 2029 9146066717 9146066717 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهين دژ
268 337500 گورچین قلعه 41104 ارومیه بخش انزل روستای گورچین قلعه 1948 32434333 32434200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
269 337507 آغپلاغ ولدیان 41035 خوی روستای اغبلاغ ولدیان 2002 4458219724 4458219724 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
270 337524 موانا 40875 ارومیه روستای موانا 1949 4458333112 4458333112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
271 337529 هنگ آباد 40837 آذربایجان غربی پیرانشهر روستای هنگ آباد 1986 4458444882 4458448082 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر پيرانشهر
272 337533 سیلاب 40816 آذربایجان غربی شهرستان سلماس روستای سیلاب 2023 35422118 35422119 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سلماس
273 337551 خنجرخان 40648 خوی روستای خنجرخان 2011 4458206642 4458206642 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خوي
274 337554 قره کند 40615 اذر بایجان غربی شهرستان بوکان روستای قره کند 1976 4446427333 4446427232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بوکان
275 337577 بالانج 40457 ارومیه روستای بالانج 1956 4432517907 4432517907 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
276 337586 سرو 40416 جاده سرو روستای سرو 1952 4432444422 4432444422 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
277 337600 اوچ تپه قلعه 40331 اذربایجان غربی میاندواب  روستای اوچ تپه قلعه 2053 4445437200 4445437567 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
278 337603 بیگم قلعه 40311 اذربایجانغربی نقده دهستان بیگم قلعه 2058 44352201 44352201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده
279 337621 قولنجی 40211 ارومیه بخش انزل روستای قولنجی 1947 4432563637 4432563637 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
280 337630 زیوه 40162 ارومیه بخش سیلوانا روستای زیوه مرگور 44 4432521850 4432521850 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نبوت
281 337647 جارچلو 40057 میاندواب -روستای جارچلو 2050 4445548200 4445548200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مياندواب
282 337648 فرخ زاد 40048 روستای فرخ زاد 127 4435334333 4435334201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نقده

آخرین اخبار روستایی استان