صفحه اصلی >  امکانات و خدمات  > با استان ها > استان البرز 
  
مرکز:
کرج
مساحت:
5121.694 کیلومترمربع
جمعیت 1385:
2227458
جمعیت 1390:
2412513
جمعیت 1395:
2712400
جمعیت روستایی 1395:
199559
تعداد شهرستان ها:
6
تعداد بخش ها:
13
تعداد شهر:
17
تعداد دهستان ها:
29
تعداد روستاهای دارای جمعیت:
332
تعداد روستاهای فاقد جمعیت:
141