صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان همدان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان همدان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333367 منگاوی 69986 ملایر-بخش جوکار-روستای منگاوی 4043 8132172222 8132172000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
2 333373 قزل آباد 69960 فامنین روستای قزل اباد 4029 36845000 36845200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
3 333389 طجرعلوی 69836 ملایر طجرعلوی خیابان امامزاده یحیی
4052 8132342000 8132342000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
4 333399 دهپیاز 69738 دهپیاز 4074 34318333 8134318000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
5 333406 کهریز صلاح الدین 69692 همدان نهاوند کهریز صلاح الدین 4057 8133655148 8133655002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
6 333462 رباط 69213 بهار روستای رباط زعفرانی مسجد امام حسین(ع) 4013 8134562055 8134562055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
7 333562 چولک اصلی 68490 نهاوند روستای چولک اصلی 4064 33425000 33425000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
8 333578 دینار آباد 68368 همدان بهار روستای دینار آباد 4010 8134597090 8134597090 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
9 333660 ایده لو 67839 همدان کبودراهنگ روستای ایده لو 4041 8135388333 8138388200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
10 333663 خاکریز 67825 اسداباد روستای خاکریز 4007 33176000 33176000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
11 333664 دهنجرد 67819 همدان لال جین روستای دهنجرد 4010 8134526006 8134526006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
12 333701 کمری 67579 ملایر روستای کمری 4043 8132153333 8132158200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
13 333720 ویان 67468 همدان کبودراهنگ ویان خ نبوت 126 35342000 35342000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
14 333752 کمازان 67250 ملایر-روستای کمازان پایین تر از مدرسه 4046 8132366000 8132366000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
15 333796 گنج تپه 66945 همدان بهارروستای گنج تپه 1486 8134555222 8134555222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
16 333855 جعفریه 66472 تویسرکان جعفریه 1488 34853333 34853333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
17 333857 قهورد سفلی 66453 کبودراهنک بخش گل تپه روستای قهورد سفلی 4036 8135442000 813544200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
18 333871 گنبد 66348 همدان- بخش مرکزی-روستای گنبد 4073 34345222 34345000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
19 333873 فارسبان 66325 روستای فارسبان 4058 8133477537 8133744537 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
20 333902 هلور سفلی 66101 اسداباد روستای هلور سفلی 4007 33537000 33537000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
21 333903 حاتم آباد 66099 کبودراهنگ روستای حاتم اباد 4039 8135373200 8135373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
22 333905 مزرعه مهدی آباد 66082 همدان کبودرآهنگ روستای مزرعه مهدی آباد 4039 35383322 35383200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
23 333907 وسبح 66074 نهاوند روستای وسج 4057 8133656222 8133656001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
24 333909 جوراب 66063 ملایرروستای جوراب 4056 8132363880 8132363880 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
25 333910 وردآورد 66053 تویسرکان خرمرود روستای ورداورد علیا جنب درمانگاه 4018 8134865200 8134865400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
26 333958 علی آباد پشت شهر 65702 همدان علی آباد فرهنگیان خ شهدا جنب مسجد رسول اکرم 4074 8132563566 8132563563 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
27 334006 دهلق 65344 ملایر روستای دهلق 4048 8132412001 8132412001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
28 334032 میشن 65111 ملایر روستای میشن 4046 8132368000 8132368000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
29 334046 دستجرد 65013 لالجین روستای دستجرد مرکز مخابرات
81 8134532222 8134532222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
30 334057 باباخنجر 64890 کبودراهنگ باباخنجر 81 813532000 8135362000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
31 334072 اریکان 64782 روستای اریکان 4011 8134561222 8134561222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
32 334089 دهلق 64656 همدان-فامنین-روستای دهلق 4031 8136865222 8136865000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
33 334122 زمان آباد 64435 ملایر زمان اباد خ امام خمینی جنب مسجد محمدیه 4043 32142256 32142256 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
34 334166 قاسم آباد 64128 قاسم آباد خ امام روبروی حسینیه 4074 8134285930 8134285930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
35 334225 فریازان 63769  تویسرکان روستای فریازان 453 8134776333 8134776400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
36 334253 طاسبندی 63631 ملایر بخش جوکار  روستای طاسبندی 4043 32478000 32478000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
37 334327 کوزره 62975 همدان- بخش قهاوند- کوزره 459 8138488333 8138488333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
38 334345 اوزون دره 62831 همدان کبودراهنگ شیرین سو روستای ازون دره 4033 8135348000 8135348000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
39 334438 اسلام آباد 62220 ملایر-اسلام آباد-دور میدان امام 4052 8132476899 8132476899 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
40 334439 هیزج 62219 همدان بخش قهاوند روستای هیزج 4066 8138472222 8138472223 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
41 334445 طائمه 62183 همدان نهاوند روستای طایمه 4064 33652000 33652000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
42 334466 سولان 62037 همدان بخش مرکزی زوستای سولان 4071 34331200 34331333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
43 334511 حاجی آباد 61688 تویسرکان دهستان خرمرود روستای حاجی آباد 4018 8134782712 8134782712 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
44 334519 کوریچان 61646 همدان کبودراهنگ روستای کوریجان 1496 8135310930 8135310930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
45 334529 وفرجین 61579 همدان روستای وفرجین کوچه شهید ربیعی 4071 34334230 34334230 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
46 334543 بیغش 61478 ملایر بخش زند روستای بیغش 4046 32324000 32324040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
47 334575 شیراوند 61309 نهاوند روستای شیراوند جنب مسجد 4058 8133645222 8133615000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
48 334613 همه کسی 61073 همدان شهرستان بهار روستای همه کسی 4009 8134533222 8134533200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
49 334614 شوشاب 61051 ملایر - روستای شوشاب 4054 32448000 32448000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
50 334630 آقکند 60924 همدان کبودرآهنگ بخش شیرین سو روستای آقکند 4032 8135365000 8135365000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
51 334637 لامیان 60874 تویسرکان لامیان 1487 34773333 34773333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
52 334739 شآن آباد 60073 تویسرکان شان اباد 1487 34862222 34862222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
53 334906 طاهر لو 58963  کبودراهنگ روستای طاهرلو جنب پایگاه بسیج
4041 35322222 35322000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
54 334950 خان آباد 58643 همدان کبودرآهنگ خان آباد 4037 8135376333 8135376200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
55 334965 موسی آباد 58554 اسداباد روستای موسی اباد 4004 8133173200 8133173200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
56 335012 چاشتخوره 58153 تویسرکان چاشت خوره 1487 34868333 34868333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
57 335024 ارزانفود 58068 همدان بخش مرکزی روستای ارزانفود 4070 34343000 34343000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
58 335042 گنبدان 57992 بخش لالجین روستای گنبدان 4010 34627222 34627222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
59 335046 ولاشجرد 57982 همدان تویسرکان  روستای ولاشجرد 4016 8134783333 8134783400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
60 335049 شریف آباد 57970 روستای شریف اباد 4057 8133435000 8133435001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
61 335074 رزینی 57769 نهاون فیروزان روستای رزینی 4057 8133485349 8133485349 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
62 335090 ننج 57634 ملایر بخش جوکار کیلومتر5 جاده اسلام اباد روستای ننج 4044 8132352000 8132352000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
63 335103 کارخانه 57567 تویسرکان کارخانه 1487 34772222 34772222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
64 335169 داویجان 57101 ملایرروستای داویجان 4056 81323633200 81323633200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
65 335261 چنارسفلی 56486 همدان اسدآباد چنارسفلی خ مخابرات 4006 8133535200 8133535333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
66 335263 جیجانکوه 56477 تویسرکان جیجانکوه 1488 34788333 34788333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
67 335289 دشت آباد 56280 املایر- روستای دشت آباد- خیابان شهید خانجانی- پلاک77 4052 8132342146 8132342146 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
68 335353 اصله 55921 اصله 4031 8136864333 8136864462 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
69 335403 اوچ تپه 55500 ملایر روستای اوچ تپه انتهای روستا 4052 32454000 32454000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
70 335434 موییجین 55345 همدان بخش مرکزی رستای موئیجین 4071 34333333 34333200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
71 335437 یکن آباد 55325 یکن اباد خ انقلاب خ شهید حیدری ک مخابرات 4071 34339333 34339200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
72 335457 جزارخی 55239 همدان کبودرآهنگ گل تپه روستای خبرارخی 4034 8135372000 8135372000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
73 335512 انوچ 54906 ملایر روستای انوج 4051 8132343200 8132343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
74 335519 آجین 54879 همدان اسدابادبخش پیرسلمان شهر آجین 4002 8133582000 8133582333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
75 335522 قاسم آباد 54848 اسداباد روستای قاسم اباد 4002 8133175000 813317500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
76 335555 جوزان 54605 ملایرجوزان خیابان شهید رجایی جنب جاده اصلی 4053 8132353333 8132353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
77 335556 میانده 54599 تویسرکان روستای میانده 4015 8134730333 8134730200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
78 335577 آبدر 54478 استان همدان شهرستان ملایر روستایی آبدر 4048 8132176222 8132176001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
79 335646 احمداباد 54021 همدان قهاوندروستای احمدآباد شراء 4066 8138482222 8138482000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
80 335671 گشانی 53872  تویسرکان وستای گشانی مخابرات گشانی 4020 8134857200 8134857400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
81 335688 بیوک اباد 53760  قهاوند روستای بیوک آباد جنب ساختمان دهداری 4067 8138486000 8138486000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
82 335699 ازناوله 53727 ملایر- روستای ازناوله 4056 32355000 32355000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
83 335719 قرخلر 53589 همدان قهاوند روستای قرخلر 4067 8138481200 8138481200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
84 335790 پیروز 53120 ملایر روستای پیروز پری بلوار شهدا 4047 8132323701 813232371 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
85 335802 هارون آباد 53042 همدان بهار لالجین روستای هارون اباد 4010 8134556000 8134556000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
86 335819 سوتلق 52897 تویسرکان سوتلق 453 34851222 34851222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
87 335846 ملوسان 52669 نهاوند روستای ملوسان 4064 33662000 33662000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
88 335867 سراب 52539 همدان-کبودراهنگ-گل تپه-روستای سراب 4034 8135360000 8135360000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
89 335896 باباکمال 52278 تویسرکان روستای بابا کمال 1487 34823333 34823333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
90 335898 گمین قلعه 52250 همدان کبودرآهنگ گل تپه روستای گمین قلعه 1495 8135374000 8135374000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
91 335919 ینگی کند 52074 ملایر بخش جوکار روستای ینگی کند 4043 8132472000 8132472000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
92 335931 رامیشان 51987 کبودراهنگ-روستای رامیشان 4037 8135446200 8135446200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
93 335961 مزرعه بید 1137 51735 اسد اباد روستای مزرعه بید خ آیت الله خامنه ای جنب مسجد
813 8133522196 8133522196 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
94 335962 مزرعه بید 1137 51735  اسد اباد روستای مزرعه بید خ آیت الله خامنه ای جنب مسجد
813 8133522196 8133522196 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
95 335979 علیصدر 51621 همدان کبودراهنگ روستای علیصدرمرکز مخابذات 4034 8135444000 8135444000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
96 335989 بشیک تپه 51555  کبودراهنگ بخش شیرین سو رو ستای بشیک تپه 81 8135384000 8135384000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
97 335994 رضوانکده 51528 ملایر روستای رضوانکده جنب نانوایی سنگکی 4056 8132346000 8132346000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
98 336042 حسین آباد ناظم 51230 ملایر،حسین آباد ناظم 4049 8132473322 8132473200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
99 336053 دارانی 51177 تویسرکان روستای دارانی سفلی 4017 8134785000 8134785200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
100 336064 حاجی آباد 51090 ملایر- روستای حاجی آباد 4054 32441000 32441221 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
101 336155 آب مشکین 50476 کبودراهنگ شیرین سوروستای آبمشگین 4033 8135493200 8125493200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
102 336177 ویرایی 50351 اسداباد روستای ویرایی 4007 33538000 33538000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
103 336178 حسین آباد 50350 حسین اباد دفتر ای سی تی روستا 4011 34553222 34553242 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
104 336255 لتگاه 49813 همدان بخش لالجین روستای لتگاه 81 8134580222 8134580222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
105 336302 گرجایی 49555 ملایر بخش زند روستای گرجایی 4046 8132325000 8132325050 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
106 336349 سیمین 49216 روستای سیمین 4013 8134635222 8134635000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
107 336399 طاسران 48879 کبودراهنگ -طاسران جنب جاده شیرین سو کبودراهنگ 4037 8135347333 8135347200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
108 336487 امزاجرد 48306 امزاجرد 4074 8134387000 8134387000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
109 336492 انصارالامام 48268 انصارالامام خ جهاد ک مسجد پست بانک 1506 8134337029 8134337029 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
110 336527 داق داق آباد 47995 کبودرآهنگ روستای داق داق آباد
4037 35340000 35340000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کبودرآهنگ
111 336654 یسرلو 47114 همدان قهاوند روستای یسرلو 4067 38470000 38470000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
112 336662 بهادر بیگ 47067 بهار بخش صالح آباد روستای بهادربیگ 4009 8134573333 8134573222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
113 336666 حسین آباد عاشوری 47045 همدان بهار حسین اباد اشوری 4013 8134583333 8134583200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
114 336688 کله سر 46877 همدان-فامنین-روستای کله سر 4031 8136885222 8136885000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
115 336750 امامزاده زید 46420 تویسرکان امامزاده زید خیابان اصلی نبش چهارراه 4017 34940138 34940138 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
116 336756 کوشک آباد 46369 لالجین روستای کوشک آباد خ شهیدان زارعی 4011 34582222 34582000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لالجين
117 336811 فیض آباد 45852 مدان فامنین فیض اباد 4030 36868333 36868200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
118 336828 ازناوه 45737 ملایر روستای ازناو خ عزیزی نبش کوچه گلستان 1500 32270111 32270686 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
119 336851 عشاق 45598 ملایر- ازندریان - روستای عشاق 4044 8132177200 8132177200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
120 336858 عمان 45532 قروه درجزین روستای عمان 4024 8136463100 8136463100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رزن
121 336860 گره چقا 45525 روستای گرهچغا 4057 9186770454 9186770454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
122 336882 زنگنه 45389 ملایر - بخش زند - شهر زنگنه 1498 8132362039 8132362039 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
123 336893 نصرت آباد لک لک 45279 اسداباد روستای نصرت اباد لک لک 4002 45279 8133175051 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
124 336903 کهریز سلیم 45239 همدان نهاوند کهریز سلیم 4057 8133655000 8133655001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فيروزان
125 336919 چشین 45126  همدان بخش مرکزی انتهای نایب احمد چشین
4070 34312000 34312000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
126 336923 لک لک 45103 همدان شهرستان اسدآبادروستای لک لک 4002 8133456000 8133546121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسدآباد
127 336934 دهقول 45024 نهاوند روستای دهفول بلوار شهدا 4064 8133437333 8133437200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
128 336956 مهرآباد 44864 ملایر روستای مهر  اباد خ ولیعصر ک شهید جعفری 4054 8132442000 8132442000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
129 336967 دشته 44760 همدان بخش قهاوند روستای دشته مرکز مخابرات 4066 8138473333 8138473200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
130 337017 لولو هر 44363  ملایر روستای لولوهر 4048 8132414000 8132414001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
131 337035 قلعه جوق 44250 همدان فامنین روستای قلعه جوق 4031 36848000 36848200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
132 337043 مهدی آباد 44217 همدان روبروی پادگان قهرمان روستای مهدی اباد 813 8134335654 8134335652 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
133 337076 گنبله 43940 تویسرکان بخش مرکزی دهستان خرمرود روستای گنبله 4018 9189490471 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
134 337130 شورین 43563 همدان روستای شورین روبروی مسجد صاحب الزمان 39 8132680897 8132680897 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
135 337148 نمازگاه 43490 همدان ملایر روستای نمازگاه 4050 8132153200 8132153515 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
136 337154 همه کسی 43471 همدان-فامنین-روستای همه کسی 4030 8136863333 8136863331 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
137 337249 واشان 42774 ملایر- روستای واشان 4050 32428200 32428331 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
138 337265 خردمند 42677 ملایر روستای خردمند
4052 8132413200 8132413200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
139 337279 کسب 42598 ملایر- روستای کسب خ شهید احمد خالقی 634 8132465642 8132465642 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
140 337340 کرفس 42215 رزن قروه درجزین روستای کرفس 39 8136332000 8136332000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رزن
141 337351 الفافوت 42153 ملایر- جوکار- روستای الفاو - مخابرات 4043 8132317200 8132317200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
142 337488 وهنان 41175 روستای وهنان 4013 8134572222 8134572000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بهار
143 337495 جهان آباد 41131 روستای جهان اباد 4063 81333427499 81333427499 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
144 337518 قلقل 40914 تویسرکان-دهستان خرم رود-روستای قلقل 4018 8134782000 8134782000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
145 337542 نصیرآباد 40744 همدان فامنین روستای نصیرآباد 4029 8136883104 8136883200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر همدان
146 337547 کهنوش 40683 تویسرکان کهنوش 4018 34825333 34825333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تويسرکان
147 337614 دوچشمه 40248 نهاوند روستای دوچشمه 4064 33263265 33263265 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر نهاوند
148 337616 حرم آباد 40234 ملایر روستای حرم آباد 4054 8132222537 8132222537 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
149 337636 بهاره 40117 ملایر -روستای بهاره 4051 8132462000 8132462000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير
150 337642 مانیزان 40081 ملایر - روستای مانیزان 1500 8132427000 8132427000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ملاير

آخرین اخبار روستایی استان