صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان گیلان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان گیلان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333398 سیاه اسطلخ 69741 رشت بلوار شهدای کمنام انتهای خیابان شهید بابک ناصر حجتی سیاه اسطلخ 3554 1333583883 1333582622 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
2 333426 شالما 69561 استان گیلان شهرستان شفت روستای شالما 3586 1334797476 1334797476 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
3 333474 دریاسر 69136 لنگرود دریاسر جنب پل هوایی 3622 1342580033 1342580033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
4 333476 سیدسرا (خصوصی) 69125 گیلان- فومن - روستای سیدسرا 3611 1327483164 1327483164 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
5 333517 بیجار 68813 گیلان رودباربخش رحمت ابادوبلوکات روستای شهربیجارجنب نانوایی لواشی 3563 6722215 6722215 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
6 333556 ناصر سرا 484 68540 رودسر ناصرسرا خ اصلی دقتر روستایی 1312 1342627948 1342627948 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
7 333558 کهلستان 68514 گیلان لنگرود بخش اطاقور روستای کهلستان 3621 1427229902 1427229902 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
8 333563 کوشکوه 68481 گلدشت 3575 1342772971 1342770686 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاچاي
9 333571 بویین 68440 فومن روستای بویین 3609 1334703102 1334703334 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
10 333574 پاشاکی بالا 68413 لاهیجان روستای پاشاکی بالا 3617 1342384449 1342384449 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
11 333585 کردمحله 68311 شهرستان فومن دهستان گشت روستای کردمحله 3610 1327524684 1327524684 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
12 333600 حاجی بکنده 68231 رشت - خشکبیجار - روستای حاجی بکنده - جنب داروخانه طیارپور - پست بانک حبیبی 3539 1334477003 1334477003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
13 333606 بالا رودپشت 68190 لاهیجان رودبنه بالارودپشت 3614 1422353200 1422353200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
14 333690 حسن بکنده 67647 گیلان لاهیجان رودبنه حسنبکنده 3614 42458171 42458171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
15 333694 لیشاوندان 67606 گیلان شفت لیشاوندان 132 1327563520 1327562900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
16 333736 جیرگوابر 67365 گیلان املش شهررانکوه شبخوسلات روستای جیرگرابر 3523 1342757001 1342757001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
17 333750 کلاچای دوم 67270 رشت خمام کلاچاه دوم روبه روی مسجد دفتر پست بانک 3543 1324463643 1324463643 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
18 333783 رودبنه 67000 شهرستان لاهیجان رودبنه بلواردکترحشمت جنب دفترشورای اسلامی پست بانک روستایی 3613 1422443700 1422443700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
19 333784 چلونصر111 66997 تالش جوکندان بازارچه روستای چلونصر 3604 1824353311 1824353311 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
20 333827 شیرکوه 66717 رودبار رحمت آباد روستای شیرکوه روبروی مسجد 3565 1326862272 1326862272 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
21 333862 شنبه بازار 461 66408 گیلان فومن روستای شنبه بازار جنب تعاونی بابک 3612 34756642 34756642 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
22 333878 انارستان 66299 گیلان لاهیجان جاده سیاهکل روستای انارستان 3616 1342373000 1342373000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
23 333973 گیلده 65615 گیلان-آستانه اشرفیه-روستای گیلده 3531 1342848204 1342848204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
24 333979 جوبن 65532 رودبار رستم آبادجنوبی روستای جوبن بازارجوبن جنب مصالح فروشی حسن پور 3568 1334667464 1334667464 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
25 333980 بشمن 65523 بندرانزلی بشمن-ربروی باطری سازی خیرخواه 3537 1815222625 1815222600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرانزلي
26 333986 اسطلخ جان 65490 رودبار رحمت آباد روستای اسطلخ جان 3565 1334680649 1334680649 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
27 334003 خاله سرا 65386 گیلان تالش  اسالم  خاله سرای 57  جنب دبستان میرزا کوچک خان 3598 1344266131 1344266131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
28 334008 گل افزان 65326 فومن روستای گل افزان 3609 34750540 34750540 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
29 334012 کیسم 65280 گیلان آستانه اشرفیه دهستان کیسم بالا 3535 1342160006 1342160006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
30 334065 هنده کران 64842 تالش میدان نماز روستای هنده کران 3605 1344298468 1344298468 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
31 334082 جورگوابر457 64692 گیلان املش رانکوه روستای جورگوابر 3523 1342757010 1342757010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
32 334093 چاف بالا 64624 گیلان لنگرود شهر چاف 3624 42598060 42598060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
33 334123 خشکه دهنه و جلال آباد 64431 آستارا - بلوار جانبازان - خشکه دهنه - دفتر خدمات بانکی 1293 1344826095 1344826071 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
34 334126 پرشکوه 64416 لنگرود روستای پرشکوه 1329 1342572601 1342572601 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
35 334173 امشل 64081 گیلان آستانه اشرفیه میدان سید جلالالدین اشرف جاده کیسم روستای امشل 3535 1342166232 1342166232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
36 334185 کمامردخ 64016 فومن کمامردخ 3612 1334719600 1334719600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
37 334219 لیلاکوه 63788 لنگرود - لیلاکوه - رو به روی مدرسه سلمان فارسی 3625 1342578400 1342578400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
38 334237 تمل شیرکوه 63715 گیلان رشت خشکبیجار روستای تمل شیرکوه خ امام روبروی دهیاری 3540 1324273206 1324273206 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
39 334308 امیر کیاسر 63139 کیاشهر روستای امیرکیاسر خ شهدا پست بانک 3532 1342820214 1342820214 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
40 334371 تطف رود آلیان 62663 فومن الیان روستای تطف رودبالا 34 34704203 34704203 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
41 334429 لولمان 62296 گیلان فومن دهستان لولمان روستای لولمان 3612 1334756751 34756751 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
42 334432 سیاهگوراب 62289 گیلان لاهیجان روستای سیاهگوراب بالا 3618 1422723300 1422723300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
43 334455 حاجی سرا 62133 لنگرود بخش کومله روستای حاجی سرا دفتر ای سی تی 1329 1342571396 1342571396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
44 334467 کوه بیجار 467 62031 لاهیجان کوه بیجار 3619 14122230668 1412224558 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
45 334514 خالکیاسر 61673 لنگرود خالکیاسر بعد از برنجکوبی پورذکریا 3624 1342595002 1342595002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
46 334535 تجن گوگه 61538 گیلان استانه اشرفیه روستای تجن گوکه خیابان امام خمینی پلاک117 379 1342164733 2189785822 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
47 334544 مریدان 61473 گیلان لنگرود کومله مریدان جنب پیرایش جوان 3623 1425482334 1425482334 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
48 334557 کوه بنه (خصوصی) 61402 گیلان - لاهیجان - کوه بنه 3615 1342362974 1342362974 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
49 334565 دهسر تموشل 61371 لاهیجان روستای دهسر تموشل چهارراه فرهنگ پست بانک نصیری 3615 1342372585 1342372585 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
50 334577 نفوت 61284 صومعه سرا روستای نفوت 3594 1823261459 1823261459 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
51 334624 لیش 60966 گیلان سیاهکل روستای لیش جنب مسجد 3583 1423228302 3228302 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
52 334649 باغچه سرا 60773 استارا باغچه سرا 3530 44810163 44810163 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
53 334652 چنکریان 60764 گیلان رضوانشهر خ سردار جنگل چنگریان 3560 1344615621 1344615621 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رضوانشهر
54 334699 خشکنودهان 60346 روستای خشکنودهان بالا-بازار-دفتر 3612 1327343251 1327343251 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
55 334718 چلوند 60206 آستارا روستای چلوندخیابان امام میدان اصلی 3527 1344862700 1344860933 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
56 334727 ماچیان 60117 ماچیان دفتر ماچیان 3578 1342779005 1342779005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
57 334768 گشت 59938 گشت-داخل بازار-دفتر 3610 1327524396 1327524396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
58 334775 جیرکویه 59890 رشت خشکبیجار جاده امین آیاد چهارراه جیرکویه خیابان مطهری روبروی مسجد فاطمیه 3539 1324342200 1324342200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
59 334826 گلرودبار 59575 لاهیجان-روستای گلرودبار-میانمحله-جنب تعاونی روستایی-دفتر پیشخوان دولت
3616 1342372290 1342372290 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
60 334880 کلکاسرا 59185 گیلان رودسر کلکاسرا ساختمان سید 3579 1342617224 1342617224 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
61 334918 اردجان 58871 گیلان -رضوانشهر -روستای اردجان 3557 1344611505 1344610644 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رضوانشهر
62 335011 گوراب پس 58167 گیلان فومن گوراب پس داخل بازار گوراب پس دفتر ict 3611 1327533804 1327533804 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
63 335033 آتشگاه 468 58037 رشت بلوار شهید افتخاری کیلومتر 3 جاده فومن اتشگاه جنب نمایندگی سایپا محمودی 1302 5593696 5593696 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
64 335043 هنده خاله 57991 صومعه سرا روستای هندو خاله خیابان جمهوری پست بانک هندو خاله 3591 1823754934 1823754934 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
65 335062 لات ولیل 57883 لنگرود بخش اطاقور دهستان لات لیل پست بانک لات لیل 3621 1342518268 1342518268 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
66 335100 لک محله437 57579 تالش -چوبر خ امام خمینی -روبروی سه راه نرگس خاتون 13 1344216080 1344216080 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
67 335120 پروش 57472 گیلان -لنگرود-اطاقور- روستای پایین پروش 3620 1425683026 1425683026 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
68 335123 کانرود 57451 آستارا روستای کانرود خیابان امام میدان امام 3528 1344856023 1344856023 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
69 335135 نقره ده 57336 آستانه اشرفیه 5کیلومتری بندرکیاشهر روستای نقره ده خ امام حسین پلاک 186 3532 1342850375 1342850375 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
70 335140 ملسکام 57314 گیلان فومن ملسکام بازار ملسکام دفتر ict 3611 1327892122 1327892122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
71 335193 ملاسرا 56957 گیلان شهرستان شفت ج رشت به فومن ملاسرا روبه روی مرکز بهداشت 3589 1327562032 1327562834 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
72 335202 چما چاه 56886 گیلان شهرستان شفت دهستان جیرده روستای خلیلان چماچا 3588 1334765004 1334765004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
73 335211 لمر 56837 گیلان  تالش  اسالم  لمر  روبروی خانه بهداشت 3597 1824468830 1824468830 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
74 335226 لیالستان 56715 لاهیجان-روستای لیالستان-خیابان شهید مرتضی نژاد-پلاک14 3618 1342367200 1342367555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
75 335230 سور شفیع لات 56688 رانکوه سور شفیلات جنب نانوائی 3523 1427263436 1427263436 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
76 335290 پلاسی 56268 استان گیلان شهرستان تالش بخش حویق روستای پلاسی 3601 1344215737 1344215737 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
77 335311 دهکا 56143 بندر کیاشهر دهستان دهکا پست بانک علی پور 3531 1424862680 1424862680 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
78 335327 چلکاسر 56068 گیلان رودبار منطقه رحمت آباد روستای چلکاسر 3565 1334688350 1334688350 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
79 335336 کفترود 56033 گیلان-رشت-پیربازار-کفترود-دفتر خدمات بانکی 56033 3554 1333712391 1333712391 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
80 335374 کهنه گوراب 55753 گیلان املش کهنه گوراب بازارچه 3526 1342743910 1342743910 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
81 335377 نرگستان 55723 صومعه سرا نرگستان خ مخابرات 3591 1344380010 1344380010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
82 335438 رودپیش 55314 فومن دهستان رودپیش روستای رودپیش 34 34709284 34709284 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
83 335478 سیاه رودآلیان 55048 فومن آلیان روستای سیاهورود 3607 1334700614 1334700614 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
84 335486 دیوشل 55021 لنگرود دیوشل جنب مسجد شهدا 3625 1342590022 1342590022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
85 335491 نصیر محله 54992 گیلان .شهرستان شفت.دهستان نصیرمحله.انتهای بلوار 3586 1334791111 1334790888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
86 335496 خطبه سرا 54964 گیلان تالش خطبه سرا روبروی بانک صادرات 3602 1824382192 1824382191 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
87 335497 اطاقور 54963 لنگرود اطاقور خیابان شهید رجایی دفتر آی سی تی اطاقور 3620 1342584846 1342584858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
88 335528 زیده پایین 54823 فومن زیده پایین 3608 34710495 34710495 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
89 335540 ماکلوان 54751 فومن بخش سردار جنگل ماکلولان پایین 3608 1334753184 133473184 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
90 335544 نهزوم 54735 گیلان شفت روستای نهزم باراچه صیقل کومه بعداز کوچه فرهنک 3588 1334781043 1334781043 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
91 335558 سورکوه 54591 گیلان املش روستای سورکوه -پست بانک سورکوه 3526 42743930 42743635 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
92 335568 لچه گوراب 54538 رشت بلوار امام رضا پاکت سازی روبروی فروشگاه مهر 3555 1318892663 1318892663 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
93 335588 ملاط 54403 استان گیلان لنگرود روستای ملاط 13 1342572706 1342572706 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
94 335633 پایین رودپشت 54112 گیلان استانه اشرفیه کیاشهر روستای پایبین رودپشت 3531 42450655 42450655 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
95 335682 کلرم 53788 گیلان فومن روستای کلرم بالا روبروی امامزاده روستای کلرم 3608 1327452530 1327452530 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
96 335686 خانسر 466 53775 گیلان رودسر چابکسر قاسم اباد علیا خانسر 3571 1342654678 1342654678 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابکسر
97 335697 سوخته کوه 53732 سوخته کوه 3534 1342162268 1342162268 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
98 335727 جیرده 53526 گیلان شهرستان شفت دهستان جیرده داخل بازار روبروی قصابی علی اصغری 3588 1327953200 1327953200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
99 335730 البرز 53518 گیلان املش روستای البرز 2807 1342742501 1342742501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
100 335732 توستان 53487 گیلان ـ لاهیجان ـ روستای توستان دفتر ICT توستان 3616 1412292010 1412292010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
101 335757 گیل پرده سر 53329 رشت سنگر روستای گیل پردسر دفتر ای سی تی روستایی 3546 1325853968 1325853968 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
102 335775 تمچال 53236 آستانه اشرفیه 5 کیلومتری جاده کیاشهر روستای تمچال 3536 42182080 42182181 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
103 335784 بالا محله سنگاچین 444 53157 بندر انزلی روستای بالا محله سنگاچین بالاتر از کوچه شقایق(سرهنگ سابق) 3537 1344566505 1344566505 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرانزلي
104 335806 امام زاده هاشم 52999 رشت اتوبان رشت تهران روستای امامزاده هاشم
3545 3222022 3222022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
105 335808 واقعه دشت 52979 صومعه سرا روستای واقعه دشت جنب نانوایی 3594 1823238466 1823238466 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
106 335837 ناصرکیاده بالا 52746 لاهیجان- ناصرکیاده بالا- جنب مرکز بهداشت- پلاک 197 3614 1342447500 1342447500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
107 335844 گرمابه سرا 52686 گیلان املش رانکوه گرمابسرا 3523 1342750191 1342750191 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
108 335853 دوگور2 52639 صومعه سرا روستای دوگور بلوار امام رضا جنب اژانس مهران 1318 1344352196 1344352196 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
109 335859 کلان محله 462 52619 شفت احمدسرگوراب داخل بازار پست بانک 3586 1327933974 1327933560 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
110 335861 چایجان 52590 گیلان رودسر کلاچای چابکسر چایجان میدان معلم 3572 1342608002 1342608232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاچاي
111 335892 روشن آبسر 52324 رودسر روشن آبسر 3580 1342640002 1342640003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
112 335906 سنگ جوب 52175 صومعه سرا روستای سنگجوب 3594 1823483470 1823483470 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
113 335944 سقالکسار442 51883 رشت فلکه رازی آقاسید شریف روستای سقالکسار روبروی دهیاری 34 1323448095 1323448095 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
114 335948 چورکوچان 51838 آستانه خ خوش سیرت روستای چورکوچان 3536 1342167006 1342167006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
115 335950 ویرمونی 51829 آستارا روستای ویرمونی خ امام خمینی 3530 1344853000 1344853001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
116 335956 کته سرلات 51790 خمام کته سر خیابان شهید بهبودی روبروی نانوائی موسی زاده 3543 4434027 4434028 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
117 335971 کتشال 51678 گیلان لاهیجان . روستای کتشال 1327 1422773200 1422773200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
118 335999 نره (خصوصی) 51487 تالش تره طولگیلان 3604 44250404 44250406 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
119 336000 پهمدان 51486 لاهیجان جاده رودبنه روستای پهمدان 3613 1342462641 1342462641 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
120 336030 الکام 51317 گیلان رضوانشهر پره سر روستای الکام قلم باغ 3557 1344601770 1344601770 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رضوانشهر
121 336048 جورکویه 51203 خشکبیجار روستای جورکویه 3540 1324323500 1324323500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
122 336080 سسمس 51009 صومعه سرا - تولم شهر - روستای سسمس - روبروی خانه بهداشت 3590 1823843523 1823843523 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
123 336104 آبکنار 50858 ابکنار جنب مسجد امام خمینی 3537 1344562626 1344562626 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرانزلي
124 336105 حسن سرا 50854 گیلان رودسر حسن سرا 1312 1342639510 1342639510 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
125 336149 سه سار 50500 صومعه سرا روستای سه سار ابتدای ج ماسوله 3595 1823633369 1823633369 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
126 336173 بلسبنه 50372 گیلان رشت بلوار امام رضا به کوچصفهان بلسبنه جنب تعاونی بوعلی سینا 3547 1334567000 1334566455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
127 336195 چهارده 50268 آستانه اشرفیه - دهستان چهارده - شیرکوه 3533 1342174186 1342174186 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
128 336210 آهندان 50156 لاهیجان آهندان پست بانک آهندان 3615 1342362002 1342362002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
129 336218 ولد (پشتمخ) 50086 گورابزرمیخ پشتمخ 3595 1344382635 1344382636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
130 336241 نوشر (خصوصی) 49924 لاهیجان بخش رودبنه روستای نوشر 3614 1342453030 1342453120 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
131 336246 ویزنه 49893 گیلان تالش بخش حویق روستای ویزنه 3600 1344219756 1344219756 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
132 336250 قاضیان 49863 سنگر خ جاده پایین بازارچه شهید رجایی روستای قاضیان 3544 1325883000 1325883000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
133 336256 حسنعلی ده 49812 گیلان لاهیجان حسنعلیده 3614 1342450007 1342450007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
134 336272 لاکان شهر 49722 گیلان رشت جاده لاکان بعد از مجتمع پزشکان جنب لاکانشهر ساختمان وحید 3556 1333403098 1333402842 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
135 336275 قلعه 49709 استان گیلان - شهرستان آستارا روستای قلعه - پست بانک قلعه 1293 1344858102 1344858102 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
136 336276 چمنستان 49703 گیلان املش روستای چمنستان خیابان ولیعصر 3526 1342745388 1342745388 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
137 336291 نوشر 49612 خشکبیجار نوشر دفتر پست بانک 3540 1324333478 1324333478 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
138 336299 پائین شکرکش 49565 اطاقور- روستای شکرکش 3620 1425533008 1425533008 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
139 336320 شولم 49437 فومن جاده ماسوله شولم 3608 1334711130 1334711130 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
140 336340 کیجاواسالم 49295 تالش-اسالم-گیجاو 3599 1344272875 1344272874 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
141 336369 کلشتر 49098 رودبار کلشتر 3570 013-34632880 013-34632880 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
142 336370 آسیابر (خصوصی) 49097 گیلان سیاهکل دیلمان روستای اسیابر 3582 1358526655 1358526655 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
143 336380 پیرکوه (خصوصی) 49010 گیلان - سیاهکل - پیرکوه 3581 1342486737 1342486834 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
144 336460 بوجائیه 48503 لاهیجان خ سردار جنگل بوجایه وحدت 31 3615 2245873 2245873 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
145 336461 دیزبن 48500 لاهیجان جاده لنگرود به لاهیجان 3618 1342370163 1342370163 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
146 336484 چالکش لات (خصوصی) 48333 لشت نشا روستای چالکش لات 13 34414650 3441561 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
147 336497 سیاه خاله سر 48200 بندرانزلی روستای سیاه خاله سر خیابان اصلی پست بانک 3537 1344565560 1344565561 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرانزلي
148 336570 طاهر گوراب 47685 صومعه سرا طاهرگوراب داخل بازار دفترپست بانک 3593 1823583347 1823583247 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
149 336589 کورنده 47513 گیلان لاهیجان روستای کورنده 3614 1342457333 1342457202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
150 336592 گشت رودخان 47499 فومن گشت رودخان 3610 1358102050 58102050 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
151 336601 عباسکوه آلیان 47441 فومن الاین روستای عباسکوه 3608 1334704814 1334704814 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
152 336618 قره سو 47365 آستارا لوندویل قره سو 3527 1344860922 1344860923 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آستارا
153 336619 خرجگیل 47364 گیلان  تالش  اسالم  خرجگیل  دراز محله 3599 1344274030 1344274030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
154 336629 دوبخشر 47280 شفت روستای دوبخشر -بازارچه پایین 3586 1334779208 3.57E+12 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
155 336632 گلسفید 47274 گیلان لنگرود روستای گل سفید 3626 1425543002 1425543002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
156 336665 بره سر 47056 رودبار عمارلو بره سر 13 34691728 34691728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
157 336683 چهار محل 46902 رودبار عمارلو چهارمحل 13 34693929 34693929 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
158 336712 سنگاچین 46724 سنگاچین روبروی تالاررستوران صدف گلستان11پلاک8 3537 1344560555 1344560555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندرانزلي
159 336767 کورکا 46248 آستانه اشرفیه سه راه لشت نشا جنب تعویض روغنی شیرزاد 1295 1424237904 1424237904 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
160 336768 آلالان (خصوصی) 46231 گیلان  تالش  اسالم  خلیف آباد خیابان جلال آل احمد 3597 1344261505 1344261505 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
161 336794 مالفجان 46001 سیاهکل مالفجان بالا جنب دهیاری 3585 1423472442 1423472442 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
162 336871 دیناچال 45440 گیلان رضوانشهر پره سر دیناچال 3557 1344612248 1344612248 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رضوانشهر
163 336889 پیرکلاچای دوم 436 45319 رشت بعدازکلانتری15پیرکلاچای دوم بعدازآژانس سینا 3555 1318810104 8810104 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
164 336902 گیلاکجان 45243 گیلان رودسر روستای گیلاکجان 3580 1342637001 1342637001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
165 336996 قروق جماکوه 44522 تالش روستای قروق 3604 1344299260 1344299260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
166 337026 امام زاده تقی426 44317 فومن دهستان گشت امامزاده تقی 34 34714714 34714714 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فومن
167 337037 نوخاله 44241 صومعه سرا تولمشهر نوخاله جعفری 3591 1344372922 1344372922 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
168 337040 کمسار بزرگ 44228 گیلان شهرستان شفت روستای کمسار بزرگ 3588 1327963016 1327963016 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
169 337045 سده 44206 رشت کوچصفهان سده جنب مخابرات مرکزی سده 3547 1334570433 1334570433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سبزه ميدان
170 337048 شادخال 44162 گیلان شفت شادخال 3589 1327633426 1327633426 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
171 337088 دستک 453 43827 بندرکیاشهر-دستک-خیابان امام رضا 3531 42854441 42854442 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر کياشهر
172 337106 نوبیجارمحله 43664 استان گیلان شهرستان لاهیجان روستای نوبیجار 3618 1342360201 1342360207 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
173 337124 ندامان 43577 گیلان ضومعه سرا ندامان بازارچه ولیعصر 3595 1344385398 1344385398 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
174 337134 سیاه کوچه 43541 گیلان استانه اشرفیه سیاهکوچه سر بازار 3535 1424234037 1424234037 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
175 337138 توتکابن 43523 رستم اباد توتکابن 3569 34682333 34682333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
176 337161 سیگارود 43428 لنگرود -  بخش کومله -روستای سیگارود - پست بانک سیگارود 3622 1342515108 1342515108 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
177 337173 کوشا لشاد 43290 گیلان لنگرود روستای سادات محله کوشالشاد پست بانک کوشالشاد 3625 1425260222 1425260085 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
178 337183 حاج سلیم محله 43214 لاهیجان خ رسالت دفتر حاج سلیم محله 3613 1413223068 1413221705 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
179 337223 دافسار 42964 گیلان  رشت جاده شفت چهاراه یزدانی روستای دافسار 3553 1327633544 1327633544 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
180 337269 سیاهکلرود 42653 رودسر چابکسر پست بانک سیاهکلرود 3572 1342667200 1342667200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاچاي
181 337274 هلوسرا 42625 گیلان املش روستای هلوسرا 3523 1342753188 1342753188 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
182 337277 سرشکه 42609 لاهیجان-روستای سرشکه 3616 1342375000 1342375000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
183 337293 فوشازده 42522 آستانه اشرفیه روستای فوشازده 3534 1342185171 1342185171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
184 337324 گوفل 42315 گیلان رود بار بخش خورگام روستای گوفل 3561 1334696133 1334696133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
185 337326 چوبر 42311 شفت دهستان چوبر داخل بازار 3587 137864184 1327864184 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
186 337327 ماشک تهرانچی 42308 استانه اشرفیه ماشک تهرانچی 3536 1424373199 1424373199 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر استانه اشرفيه
187 337329 بازار جیرده 42284 شفت دهستان جیرده بازار اصلی پست بانک صمدی 3588 1327953862 1327954159 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شفت
188 337361 چوبه 42078 صومعه سرا روستای چوبه جنب دهیاری 3594 1344355350 1344355350 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
189 337367 مشکله 42018 روستای مشکله 3526 1427223025 7223025 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودسر
190 337368 اوشیان 42014 چابکسر اوشیان 3571 1342676200 1342676200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر چابکسر
191 337399 علی اباد 41715 رودبار روستای علی اباد بالا 3570 1334650700 1334650700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار
192 337424 ازبرم-زیارتگاه 41532 سیاهل - ازبرم - جنب مرکز مخابرات 3585 1342323373 1342323373 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
193 337463 سطلسر 41295 لاهیجان بخش مرکزی دهستان لیل روستای سطلسر 3619 1342365140 1342365140 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لاهيجان
194 337494 فشتال 41133 گیلان- سیاهکل- روستای فشتال- خ امام- داخل بازارچه 3584 1423263133 1423263133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سياهکل
195 337499 پیشخان 41114 گیلان -صومعه سرا -روستایپیشخان 3594 1344356259 1344356259 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر صومعه سرا
196 337544 پاپکیاده 40729 شهرستان لنگرود جاده چمخاله روستای بالا پاپکیاده 3624 1425623001 1425623001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لنگرود
197 337606 هره دشت 40293 گیلان  تالش  لیثار  هه دشت 3603 1344287131 1344287131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر تالش
198 337627 کلیشم 40184 گیلان رودبار عمارلو روستای کلیشم 3567 1326983464 1326983464 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر رودبار