صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان گلستان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان گلستان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333369 لوه 69979 روستای لوه کوچه شهیدرجایی 3495 1735800930 1735800930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
2 333376 کارکنده 69952 گلستان بندرگز کارکنده جنب مسجد جامع روستا 3471 1734392030 1734392030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
3 333382 علی آباد کنارشهر 69912 استان گلستان -شهر گرگان -سر خنکلاته- روستای علیآباد کنار شهر-دفتر خدمات ارتباطی 3499 1732507500 1732507500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
4 333393 ابراهیم آباد 69796 روستای ابراهیم اباد خ ش مزنگی 3471 1734399031 1734399031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
5 333402 قره کیله 69722 استان گلستان شهرستان ترکمن گمیشان روستای قره کیله جنب ترانس برق 3506 1734497380 1734497380 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
6 333404 قزاق محله 69707 گرگان روستای قزاق محله نومل کنار جاده اصلی 3501 1732171055 1732171055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
7 333408 قرناوه 69673 گلستان شهرستان مراوه تپه روستای قرناوه علیا 3514 1735464201 1735464201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
8 333424 قلعه توماجلر 69568 گلستان.گمیشان.سیمین شهر . روستای قلع توماچلر 3505 1734478480 1734478582 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
9 333430 ثمه مختوم 69514 گنبدکاووس روستای ثمه مختوم 3513 1733341040 1733341040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
10 333438 قول حاجی 69432 استان گلستان شهرستان گنبدکاووس روستای قول حاجی 3513 33305300 33305300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
11 333451 قرق 69291 روستایی قرق 3500 1732313377 1732313377 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
12 333487 بش اویلی 69022 گلستان گالیکش بخش لو دهستان قراولان روستای بش اویلی 3495 1735800917 1735800917 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
13 333488 رضاآباد 69019 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
14 333489 چپاقلی 69018 استان گلستان - بندر ترکمن - روستای چپاقلی صیاد 2 3477 1734403800 1734403800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
15 333493 حال اخوند 68988 گلستان گنبد روستای حالی اخوند 3512 33285400 33285400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
16 333507 ساری علیا 68877 روستای سارلی علیا - خ جمهوری 3513 1733278300 1733278300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
17 333522 قازنقایه 68787 استان گلستان شهرستان مراوه تپه روستای قازانقایه 3516 1758366868 1735460467 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
18 333547 تقی آباد 68607 گنید کاوس روستای تقی اباد خیابان شهید نادر تخت شاه 3513 33559818 33559818 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
19 333566 قزاقلی 68471 گنبد روستای قزاقلی 172 1733270800 1733270800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
20 333575 دورجن 68412 گلستان مینودشت روستای درجن 3518 1735213283 1735213283 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
21 333579 قانجق شهرک 68363 استان گلستان شهرستان گالیکش روستای قانجق شهرک خیابان باباجعفر 376 1735803188 1735803188 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
22 333608 کوچک استاجیق 68186 گلستان علی اباد کتول روستای کوچک استاجیق خ انقلاب 3486 1734202700 1734202238 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
23 333617 خواجه نفس 68094 روستای خواجه نفس 3506 1734497133 1734497133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
24 333620 نومل 68081 استان گلستان شهرستان گرگان روستای نومل خ شهدا روبروی شرکت تعاونی 3501 1732609550 173209550 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
25 333622 میرزا پانگ 68057 استان گلستان شهرستان گالیکش روستای میرزاپانگ 3498 1735830003 1735830003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
26 333668 تیلان 67780 گلستان شهرستان آزادشهر روستای تیلان 1264 1735728909 1735728909 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
27 333673 بلوچ آباد 67760 استان گلستان شهرستان علی اباد کتول روستای بلوج اباد نظرخانی 3486 1734202488 1734202488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
28 333686 آقچلی سفلی 67667 گلستان گنبدکاووس روستای آقچلی سفلی 3512 33313400 33313400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
29 333705 صصالح آباد 67557 استان گلستان شهرستان کلاله روستای صالح آباد 3492 1758343360 1758343360 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
30 333709 گرجی محله 67536 کردکوی روستای گرجی محله خیابان انقلاب پست بانک محل 3488 1734300222 1734300222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
31 333712 کلاسره 67520 گلستان-مینودشت -روستای کلاسره-خ امام خمینی(ره) 3518 1735202491 1735202491 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
32 333758 دهنه 67190 گمیشان روستای دهنه 3506 1734453969 1734453969 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
33 333766 سلاق نوری 67144 گلستان گنبد کاووس خط نو روستای سلاق نوری 3511 1733311843 1733311843 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
34 333772 سیستانی محله 67088 گرگان روستایی سیستان محله 3501 1732612719 1732612719 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
35 333776 چقرشیرملی 67038 استان گلستان شهرستان کلاله روستای چقر شیرملی 3494 1735802112 1735802112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
36 333779 پیچک محله 67017 علی آبادکتول روستای پیچک محله خ اصلی روبروی آرایشگاه کتولی 3486 1734220087 1734220087 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
37 333782 نصرت اباد 67001 استان گلستان شهرستان اق قلا روستای نصرت اباد 3467 1735542522 1735542522 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
38 333799 سعدآباد 66922 روستای سعد اباد 3465 35866720 35866720 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
39 333802 امین آباد 66907 گلستان اق قلا روستای امین اباد 3470 1734575331 1734575331 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
40 333821 تاتار سفلی 66767 تاتار سقلی 931 35870117 173330271 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
41 333825 سرکلاته 66720 کردکوی سرکلاته خ امام 3487 1734358888 1734358888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
42 333831 هوتن 66681 گلستان گنبد هوتن 3509 33375604 33375604 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
43 333858 بلوچ آبادمشو 66445 ازاد شهر روستای بلوچ اباد مشو خ امامرضا 3480 1735896556 1735896556 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
44 333869 چن سبلی 66364 گلستان- اق قلا- روستای چن سبلی 3469 17134572055 17134572055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
45 333870 پلی حاجی 66355 پلی حاجی- ورودی سوم پلاک 223 3513 1733227070 1733227070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
46 333896 اونق یلقی 66163 استان گلستان شهرستان اق قلا روستای اونق یلقی علیا 3466 1734501500 1734501500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
47 333911 کسر پیشکمر 66019 کلاله روستای کسر پیشکمر 3490 1735403202 1735403202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
48 333923 چنارقشلاق 65968 گرگان   روستای   چنارقشلاق 3500 32511711 32511711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
49 333925 وحدت 65958 گلستان اق قلا روستای وحدت اسلامی 3470 1734569232 1734569232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
50 333940 اسلام آباد 65856 روستای اسلام اباد 3515 1758363005 1758363005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
51 333945 باغو 65806 روستای باغو 3471 1734391002 1734391002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
52 333957 اوچ تپه 65744 گلستان آق قلا روستای اوچ تپه 3467 1734568535 1734568535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
53 333976 تلور 65584 روستای تلور 3474 1734387002 1734387002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
54 333982 نقی آباد 65511 گلستان .رامیان . فندرسک جنوبی .روستای نقی اباد 3479 1735896553 1735896553 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
55 333990 اسلام تپه 65451 روستای اسلام تپه 3478 1734407386 1734407386 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
56 334028 بدراق نوری 65139 مستان گلستان علی اباد کتول روستای بدراق نوری خ عدالت 3486 1734200901 1734200901 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
57 334053 تورنگ تپه 64959 گرگان روستای تورنگ تپه جنب دبستان شهید محلاتی 3499 1732519224 1732519224 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
58 334054 قره قاشلی 64948 بندرترکمن روستای قره قاشلی 3476 1734400639 1734400797 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
59 334055 کرد شفتالو باغ 64944 اق قلا روستای کرد 3466 34565999 34565999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
60 334080 قره گل شرقی 64704 گلستان - مراوه تپه - روستای قره گل شرقی 3517 1758377900 1758377900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
61 334094 گز شرقی 64621 استان گلستان-بندرگز-روستای گز شرقی-جنب مسجد حاج یعقوب 365 1734395031 1734395031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
62 334101 سلطان آباد 64558 روستای سلطان آباد - نرسیده ایستگاه مینی بوس 1280 1732508300 1732508300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
63 334102 حاجیلرقلعه 64546 گنبد کاووس روستای حاجیلرقعه ورودی سوم 3513 1733240977 1733240977 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
64 334127 معصوم آباد 64412 گلستان گرگان روستای معصوم اباد 3499 1732500500 1732500500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
65 334134 کیارام 64349 گالیکش روستای کیارام 371 1735804584 1735804584 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
66 334142 گوگتپه 64307 اق قلا روستای گوگ تپه 3470 9118699228 9118699228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
67 334150 توران فارس 64231 رامیان توران فارس خ امام شمالی جنب مسجد جامع 3481 1735871852 1735871852 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
68 334152 ترجنلی 64216 گلستان گالیکش روستای ترجنلی 3495 1735806858 1735806858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
69 334155 زندان چال 64194 گلستان مینودشت زندانچال 3521 1735205201 1735205201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
70 334167 چهارده 64126 روستای چهارده خ امام 3489 34305726 34305726 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
71 334171 بایلر 64089 استان گلستان گنبدکاووس روستای بایلر 3513 1733301400 1733301400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
72 334195 یلمه خندان 63949 روستای یلمه خندان روبروی مسجد امام اعظم 3468 1734517345 1734517345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
73 334260 ارازگل 63586 گلستان خان ببین ارازگل 3480 1735868850 173586850 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
74 334265 نیلی 63507 روستای نیلی خ امام حسین بالاتر از مسجد جامع 3463 1735710622 1735732179 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
75 334292 قوشجان آباد 63261 گلستان اققلاروستای قوشجان اباد 3468 1734579044 1734579044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
76 334293 یل چشمه علیا 63242 گلستان - کلاله - یل چشمه علیا 3491 1735409553 1735409553 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
77 334299 شهرک صنعتی 63191 اق قلا شهرک صنعتی ساختمان کسب و کار ط 1 17 1734533453 1734533453 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
78 334300 تمرقرهقوزی 63184 استان گلستان  شهرستان کلاله  روستای تمرقره قوزی 3493 1735400525 1735400525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
79 334318 قره چشمه 63054 مینودشت قره چشمه 3520 1735208531 1735208531 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
80 334329 کاکا 62946 گنبد خط نو روستای کاکا 3511 1733303198 1733303198 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
81 334331 یلی بدراق 62934 گلستان کلاله روستای یلی بدراق خیابان شهید قادیر بدراق نژاد 3493 1758345999 1758345999 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
82 334344 قره اقاچ 62836 گلستان کلاله روستای قره آغاچ 3493 1758342112 1758342112 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
83 334353 آق قمیش 62777 گالیکش روستای اق قمیش 371 1735883773 1735883773 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
84 334373 قلعه کریم ایشان 62653 بندر ترکمن روستای قلعه کریم ایشان 3478 1734478458 1734478458 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
85 334387 قره سو 62567 بندرترکمن روستای قره سو 3476 1734402511 1734402511 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
86 334388 کوچک خرطوم 62553 گلستان گنبدکاووس روستای کوچک خرطوم 3511 1733316232 1733316232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
87 334389 سعدآباد 62549 گرگان - روستای سعدآباد - مرکز مخابرات روستا 3502 1732617400 1732617400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
88 334396 صحنه سفلی 62496 استان گلستان شهرستان آق قلا روستای صحنه سفلی 3468 1734511654 1734511654 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
89 334397 ماران کلاته 62489 گلستان علی اباد کتول روستای مارانکلاته 3486 1734211565 1734211565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
90 334407 گمیشان 62450 گلستان گمیشان خ امام خمینی 3506 34460677 34465070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
91 334409 شفتالو باغ علیا 62423 اق قلا روستای شفتالوباغ علیا 3466 34565455 34565455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
92 334450 مرزنکلاته 62160 گرگان روستای مرزنکلاته 3499 1732510706 1732510706 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
93 334463 قورپلجه 62043 گنبد کاووس-روستای قورپلجه 3512 33271373 33271373 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
94 334503 قره داغلی 61753 گلستان اق قلا روستای قره داغلی 3467 1734567696 1734567696 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
95 334507 حاجیعلیاسلامی 61737 گلستان کلاله روستای حاج علی اسلامی 3494 1735429359 1735429359 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
96 334516 لیوانشرقی 61669 بندرگز - لیوان شرقی - جنب بانک صادرات 3474 1734387046 1734387046 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
97 334522 چهارچنار 61626 گرگان روستایی چهارچنار 3499 1732543573 1732543573 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
98 334546 پیرواش 61462 گلستان اق قلا روستای پیرواش سفلی خیابان امام خمینی 3466 1734504707 1734504707 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
99 334555 فارسیان 61411 روستای فارسیان دورمیدان اصلی  پست بانک فارسیان 3462 3507535 35707535 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
100 334560 ایگدرعلیا 61387 گلستان/گنبد کاووس روستای ایگدرعلیا 3513 1733315646 1733315646 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
101 334588 سبزواریها 61226 گلستان ازادشهر روستای سبزواریها 3465 1735773111 1735773959 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
102 334592 انقلاب و اسلام آباد 61207 گلستان اق قلا روستای انقلاب پشت مسجد روستا 3470 1734570454 1734570454 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
103 334594 سیدمیران 61189 روستای سیدمیران روبروی مسجد جنب حمام 3503 1732318900 1732318900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
104 334596 فیض آباد 61181 گرگان ئروستای فیض آباد 3501 1732179070 1732179070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
105 334597 چکر عطابهلکه 61177 گلیتان گنبد جاده ی اق اباد روستای چکر عطابهلکه 3510 1733274900 1732274900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
106 334609 اسلام آباد 61098 گنبدروستای اسلام اباد ک خاتم انبیاء 3513 1733323683 1733324700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
107 334611 عطا آباد 61086 گلستان عطااباد 3466 34502792 34502792 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
108 334634 پلنگر 60902 استان گلستان- شهرستان مینودشت - روستای پلنگر 3519 1735207226 1735207226 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
109 334640 فجر قوینلی 60822 گنبد روستای قوینلی 3513 33323300 33323300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
110 334643 امان قره چه 60810 گنبدکاووس- دهستان آق آباد- روستای امان قره جه 3510 1733274899 1733274899 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
111 334651 بوئین اوزین قوجق 60765 استان گلستان شهرستان گنبد کاووس دهستان اق اباد روستای بویین اوزین قوجق 3510 017-33276647 017-33276647 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
112 334667 میرمحله 60647 استان گلستان شهرستان گرگان روستای میرمحله خ ورزش 372 1732516600 1732516600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
113 334669 معصوم آباد فندرسک 60630 گلستان شهرستان علی اباد  روستای معصوم اباد فندرسک 3486 1734205590 1734205590 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
114 334670 توتلی کوچک 60615 گنبد کاووس روستای توتلی کوچک 3510 1733273400 1733273400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
115 334673 حسین آباد 60595 بندرگز - روستای حسین آباد 3471 34399033 34399033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
116 334675 اوجابن 60546 گرگان روستایی اوجابن 3502 1732411005 1732411005 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
117 334688 گلند فخراباد 60431 گلندفخرآبادخ شهید سنچولی روبروی بوستان 4 3502 1732427001 1732427001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
118 334729 انبارآلوم 60113 شهر انبارالوم خ امام جنب داروخانه بدراقی 3470 34563994 34563994 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
119 334746 هیوچی 60033 گنبدکاوس - خط نو-روستای هیوه چی بالا 3511 1733303303 1733303303 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
120 334760 فوجرد 59976 گرگان روستای فوجرد مخابرات 3499 1732506600 1732506600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
121 334765 ینقاق 59943 استان گلستان- شهرستان گالیکش- دهستان ینقاق - نبش کوچه شهید حاج عباس پورمند 3498 35844064 35844064 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
122 334766 ساری سفلی 59940 گنبد کاووس روستای سارلی سفلی خ امام خمینی خ مختوم قلی فراغی اصلی 3513 1733304400 1733304400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
123 334772 پرسه سو 59923 گلستان شهرستان مینودشت روستای پرسه وسو 3520 35222980 35222980 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
124 334777 سیاهتلو 59883 گرگان روستای سیاهتلو خیابان بهداشت بهداشتاول 3501 1732140807 1732140807 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
125 334807 قره فاچ 59690 استان گلستان شهرستان رامیان روستای قره قاچ کوچه ولایت پست بانک ارمغان 3480 1735885945 1735885945 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
126 334812 میان آباد 59653 روستای میان اباد ملک. رو به روی کوچه بهار 12 3500 1732516671 1732516700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
127 334833 سنگدوین 59516 علی آبادکتول شهرسنگدوین خ شهید سنچولی 3486 1734203838 17334203838 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
128 334835 کریم آباد 59497 گرگان روستای کریم آباد 3502 1732604300 1732604300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
129 334836 ازدارتپه 59489 آزادشهر روستای ازدارتپه 3464 1735723269 1735723269 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
130 334840 نارلی اجی سو 59472 استان گلستان شهرستان مراوه تپه روستای نارلی آجی سو 3517 9113744097 1758375080 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
131 334863 ابادان تپه 59285 استان گلستان شهرستان گنبد روستای ابادان تپه ورودی دوم 3510 1733328400 173328400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
132 334874 نوده کتول 59219 استان گلستان شهرستان علی آبادکتول روستای نوده کتول ابتدای روستا سمت چپ 3486 1734236545 1734236545 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
133 334884 حسن آباد 59155 گلستان گنبدکاوس روستای حسن ابادخیابانازادگاندفترپستبانک 3513 1733540111 1733540111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
134 334910 آق زبیر 58949 اق قلا روستای اق زبیر 3466 34507255 34507255 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
135 334929 باینل 58793 گلستان کلاله روستای باینال 3494 1735427004 1735429043 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
136 334949 هاشم آباد 58644 گرگان روستای هاشم اباد ابتدای روستا 3503 1732618500 173618500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
137 334952 بصیر آباد 58639 بندر ترمن روستای بصیراباد 3478 1734451636 1734451636 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
138 334957 نظرچاقلی 58616 روستای نظر چاقلی 3465 173330271 173330271 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
139 334959 کماسی 58611 گلستان شهرستان گرگان روستای کماسی 3499 1732663555 1732663555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
140 334960 تکه لر 58597 گلستان گنبد کاووس روستای تکه لر 3510 1733276640 1733276640 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
141 334982 آهنگرمحله 58450 استان گلستان شهرستان گرگان روستای آهنگرمحله نبش فردوس 10 33 1732603565 1732603565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
142 334988 محمدآبادکتول 58402 گلستان علی اباد کتول روستایی محمد اباد کتول 3483 34270567 34270567 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
143 334997 نصرآباد 58327 گرگان روستای نصراباد روبروی مسجد جامع دفتر خدمات بانکی نصرآباد 17 1732164682 1732164682 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
144 335003 حسین آباد تپه سر 58241 استان گلستان شهرستان رامیان روستای حسین ایاد تبه سر 3479 1735896566 1735896566 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
145 335031 مرزپل 58045 گلستان گنبدکاووس شهر اینچه برون روستای تنگلی 3508 1733376264 1733376264 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
146 335044 گری دوجی 57989 شهرستان آق قلا روستای گری دوجی 3467 1734560201 1734560201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
147 335052 یلمه سالیان 57950 استان گلستان آق قلا یلمه سالیان 3470 1758254255 1734573277 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
148 335053 محمدزمان خان 57946 مینودشت محمدزمانخان 3520 1735003713 1735003713 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
149 335056 حاجی قوشن 57930 گلستان گنبد روستای حاجی قوشان 374 1733277140 1733277140 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
150 335068 ارمی آباد 57800 گلستان-گنبد-جاده مالبازار 3512 1733232129 1733232129 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
151 335077 اتراچال 57761 گرگان روستایی اتراچال 3499 1732506455 1732506455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
152 335085 حسن طبیب 57676 شهرستان علی اباد کتول روستای حسن طبیب خیابان نقشبندی روبه روی نانوایی 3486 34206930 34206930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
153 335121 قلندر محله 57470 گرگان روستای قلندرمحله 3503 1732610629 1732610629 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
154 335145 اجن سگرلی 57269 کلاله روستای اجن سنگرلی 3492 1758343092 1758343092 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
155 335148 قرنجیک 57248 استان گلستان شهرستان گمیشان بخش گلدشت روستای قرنجیک خواجه خان 3505 1734479611 1734479611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
156 335153 صوفیان 57227 استان  گلستان  شهرستان  کلاله  روستای  صوفیان 3493 1735413202 1735413202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
157 335165 گوگل 57148 گلستان شهرستان مینودشت روستای گوگل 3520 35226419 35226419 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
158 335180 صفی آباد 57027 مینودشت روستای صفی اباد 3521 1735201611 1735201611 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
159 335183 قره شور 57016 گلستان کلاله روستای قره شور 3494 1735412651 1735412651 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
160 335192 اسلام آباد 56960 اسلام اباد جلین نبش کوچه امام حسین یازدهم 372 1732140088 1732140088 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
161 335212 باغ گلبن 56835 گرگان روستای باغ گلبن. 3501 1732164499 1732164499 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
162 335216 کفشگیری 56781 روستای کفشگیری بالاتر از میدان نرسیده به سه راه گلها 3503 32316249 32316249 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
163 335239 سارجه کر 56653 روستای سارجه کر 3513 1733300400 1733300400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
164 335242 اق قبر 56628 گلستان آق قلا روستای آق قبر 3468 1758250213 1758250213 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
165 335262 قوجمز 56479 کلاله روستای قوجمزانتهای روستانبش کوچه شکوفه 3492 35422368 35422368 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
166 335271 آرخ بزرگ 56432 گلستان -شهرستان گمیشان- روستای آرخ بزرگ -جنب حوزه علمیه چوگان 3505 1734478272 1734478271 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
167 335274 قورچای 56408 گلستان ازاد شهر روستای قورچائی 3465 1735713693 1735713693 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
168 335285 فارسیان فرنگ 56346 گالیکش روستای فارسیان 371 1735873387 1735873387 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
169 335287 آلتین تخماق 56334 بندر ترکمن روستای التین تخماق 3477 34455355 34455355 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
170 335301 دهچناشک 56214 مینودشت روستای ده چناشک 376 1735206400 1735206400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
171 335310 نراب 56156 ازادشهر روستای نراب 3462 1735708536 1735708536 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
172 335313 گامیشلی یلقی 56134 اق قلا روستای گامشلی یلقی 3466 34579491 34579491 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
173 335322 زینب آباد 56091 گلستان رامیان روستای زینب اباد 3481 1735885720 1735885720 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
174 335329 دهنه 56060 گلستان-کلاله- روستای دهنه 3492 35411200 35411200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
175 335330 قلعه محمود 56059 گرگان روستای قلعه محمود 3502 1732612700 7132612700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
176 335340 اسلام اباد 55992 گلستان شهرستان اققلا انبارالوم روستای اسلام ابادبالا 3470 1735393833 1735393833 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
177 335349 دوزین 55948 استان گلستان-شهرستان مینودشت بخش دوزین 3519 1735213288 1735213288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
178 335352 قوج مراد 55936 گنبد کاووس-روستای قوچ مراد 3511 33322200 33322200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
179 335389 زنگیان 55609 گرگان روستایی زنگیان 3502 1732434479 1732434479 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
180 335393 داشلی برون 55595 گنبدکاووس روستای داشلی برون 3508 017-33374400 33374400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
181 335398 آق تقه جدید 55548 شهرستان کلاله - روستای آق تقه جدید 3517 1758371341 1758371341 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
182 335425 کردآباد 55398 گلستان علی آباد کردآباد خ اصلی 3485 1734278555 1734278555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
183 335435 تنگراه 55344 گالیکش روستای تنگراه جنب نانوای سعدی 3495 1735806815 1735806815 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
184 335447 محمدآباد 55286 استان گلستان شهرستان گرگان روستای محمدآباد خیابان اصلی ساختمان دهیاری 3502 32640777 32640777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
185 335467 شیرآباد 55180 خان ببیبن روستای شیر اباد مرکز مخابرات 3479 137899452 1735899452 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
186 335472 حاجی کلاته 55102 استان گلستان شهرستان علی اباد روستای حاجیکلاته روبروی مدرسه 3486 1734201664 1734201664 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
187 335475 چقر بش قارداش 55083 گالیکش روستای چقر بش قارداش 3495 1735802158 1735802158 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
188 335507 سیجوال 54919 بندر ترکمن روستای سیجوال 3475 1734405055 1734405055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
189 335534 گل افرا 54779 روستای گلفرا 3471 34399031 1734399031 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
190 335538 نوکنده 54769 نوکنده روبروی بانک ملت 3474 34383911 34383911 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
191 335547 رودبار 54675 گلستان -آزادشهر-روستای رودبار 3462 1735709424 1735709424 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
192 335551 تقرتپه 54653 استان گلستان شهرستان گرگان روستای تقرتپه 3500 1732504100 1732504100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
193 335566 اوبه اویمر محمد 54548 گلستان گنبد کاووس خط خو روستای محمدایمر 3511 1733327300 1733327300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
194 335572 تقی آباد 54519 گرگان روستای تقی اباد خیابان شرکت نفت مخابرات 3500 1732503800 1732503800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
195 335612 النگ 54231 استان گلستان شهرستان کردکوی روستای النگ  خ ولیعصر 3489 1734326920 1734326920 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
196 335660 رستمکلاه سادات 53950 گرگان جاده سرخنکلا روستایی رستم کلا سادات 10 1732501900 1732501900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
197 335691 صوفی شیخ داز 53751 کلاله - روستای صوفی شیخ داز 3493 35482211 35482211 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
198 335692 دنگلان 53747 کردکوی روستای دنگلان خیابان مسجد کوچه پست بانک 3488 1734339396 1734339396 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
199 335698 کنگر 53729 کلاله دستان کنگور 3494 1735414540 1735414540 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
200 335702 نامن 53711 کردکوی روستای نامن خیابان ولایت 3488 1734339484 1734339484 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
201 335705 پشمک بناده 53687 گنبد کاوس روستای پمک پناده خیبان ازادی پست بانک 3513 1733324554 1733324556 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
202 335721 سرخنکلاته 53563 شهر سرخنکلاته 3499 1732303400 1732303400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
203 335724 ایدرویش 53548 کلاله روستای ایدرویش خیابان فراغی 3492 1735448708 1735448708 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
204 335761 قلی آخوند 53317 گنبد - ایمر محمد قلی اخوند 3513 1733282060 1733282060 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
205 335769 کاظم خوجه 53265 کلاله - روستای کاظم خوجه 3492 1758344191 1758344191 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
206 335780 برفتان 53196 استان گلستان علی اباد کتول روستای برفتان 17 1734210734 1734210734 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
207 335796 بی بی شیروان 53090 گلستان-گنبد-روستای بی بی شیروان 3512 33325300 33325300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
208 335812 گوزن فارس 52960 کرکان روستای کوزن فارس روبروی تراشکاری 3500 1732511722 1732511722 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
209 335824 اتحاد 1 و 2 52843 اق قلا روستای اتحاد 3469 34576004 34576004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
210 335847 زابل آباد 52668 گنبدکاووس زابل اباد خیابان اصلی 3513 1733540210 1733540210 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
211 335858 ایمر توره ملا 52622 گنبد روستای ایمر توره ملا 3511 33310200 33310200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
212 335869 بالاجاده 52500 کردکوی روستای بالاجاده 3489 1734303190 1734303190 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
213 335908 مازیاران 52138 گلستان خان به بین مازیاران اول روستا 3479 1735860332 1735860332 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
214 335925 گلند 52018 روستای گلند 3465 35892292 35892292 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
215 335946 نوچمن 51868 گرگان روستای نوچمن 3503 1732615317 1732615317 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
216 335974 یانبلاغ 51663 گلستان کلاله روستای یانبلاغ 3515 1758368893 1758368893 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
217 335996 گزغربی 51510 روستای گز غربی 3471 1734395030 1734395030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
218 335998 اینچه برون 51493 استان گلستان گنبدشهراینچه برون خ امام خمینی خ شهیدهلاکوروبروی کتابفروشی شرف 3508 1733318500 1733318500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
219 336010 بهلکه شیخ موسی 51442 گلستان شهرستان اق قلا روستای بهلکه شیخ موسی 3467 1734561001 1734561333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
220 336015 امیرآباد 51398 گرگان روستایی امیر اباد 3501 1732642832 1732642832 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
221 336035 قرن آباد 51281 گرگان روستای قرن اباد مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات 3501 1732601700 1732601700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
222 336038 تاتار علیا 51256 گلستان-رامیان-تاتارعلیاء-خیابان امام خمینی ره-پست بانک 3481 1735874150 1735874150 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
223 336050 قربان اباد 51196 گلستان اق قلا روستای قربان اباد 3468 1734516295 1734516295 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
224 336057 عرب پوران 51157 استان گلستان شهرستان گالیکش روستای عرب بوران 3498 1735807546 1735807546 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
225 336082 اوچقوئی 51006 بخش داشلی برون روستای اوچقویی 3508 33377100 33377100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
226 336084 گامیشلی نزار 50985 گلستان - بندر ترکمن - روستای گامیشلی نزار 3478 1734478456 1734478456 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
227 336093 قوجق 50931 استان گلستان شهرستان گنبد کاووس روستای کسگن قوجق 3510 1733275400 1733275400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
228 336124 شموشک سفلی 50700 روستای شموشک سفلی ساختمان دهیاری 3503 1732611500 1732611500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
229 336127 سیدآباد 50659 ازادشهر روستای سید اباد 3464 1735710415 1735710415 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
230 336131 نورخان اباد 50645 گنبد یوسف آباد نبش کوچه استقلال5 3510 33226020 33234728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
231 336144 لیوان غربی 50544 روستای لیوان غربی خ ش محمدرضا عسگری 3474 1734387020 1734387020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
232 336152 حبیب ایشان 50488 گلستان-آق قلا-بخش وشمگیر-روستای حبیب ایشان 3470 34563390 34563390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
233 336153 دوزالوم 50482 استان گلستان شهرستان گنبد روستای دوزالوم 3508 1733371300 173337100 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
234 336167 حسین آباد ملک 50415 گرگان روستای حسین اباد ملک 372 32511710 32511710 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
235 336186 اوقچی بزرگ 50302 گلستان کلاله روستای اوقچی 3493 1758341260 17558341260 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
236 336191 قولاق کسن 50279 استان گلستان - شهرستان مراوه تپه - بخش گلیداغ - دفتر بانکی قولاق کسن 3515 1758362040 1758362040 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
237 336206 جلال اباد 50167 گلستان ازادشهر خ امام جلال اباد خ شهید بهشتی 3465 1735728714 1735728714 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
238 336209 والش آباد 50159 روستای والش اباد جنب نانوایی 3500 1732504200 1732504200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
239 336217 پشمک توقتمش 50091 روستای پشمک توقتمش 3465 1758337780 1735732179 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
240 336234 آرادتپه 49985 علی اباد کتول روستای ازاد تپه جنب ولایت یکم 3484 34215896 34215896 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
241 336239 لاله باغ 49932 گلستان رامیان روستای لاله باغ 3480 1735898234 1735898234 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
242 336247 گری بوغان 49882 گنبد روستای اگری بوغاز 3510 1733308244 1733308244 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
243 336248 سرطاق 49879 روستای سرطاق 3471 1734399030 1734399030 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
244 336249 سلاق غایب 49867 گنبد خط نو روستای سلاق غایب خیابان مهندس هوایی 3511 1733312585 1733312585 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
245 336254 گلستان 49843 فاضل اباد خیابان گلستان بعد از چهارراه اول سمت چپ درب چهارم 3484 1734265789 1734265831 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
246 336261 خواجه لر 49778 استان گلستان بندرترکمن روستای خواجه لر خ کمینه 3478 1734404637 1734404637 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
247 336267 پنج پیکر 49743 گلستان شهرستان ترکمن روستای پنچ پیکر 3478 34408161 34408162 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
248 336270 بازگیر 49724 روستای بازگیر خیابان شهید علیرضا صوفی 3520 1735223066 1735223066 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
249 336274 چنارلی 49710 استان گلستان  شهرستان مراوه تپه  روستای چنارلی 3514 1735469202 1735469202 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
250 336307 اودک دوجی 49509 گلستان علی اباد اودک دوجی خ عرفان 3486 1734206860 1734206860 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
251 336309 قانقرمه 49506 آق قلا روستای قانقرمه 3468 1734517595 1734517639 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
252 336326 نیاز اباد 49413 بندرترکمن روستای نیازآباد 3476 1734431664 1734431664 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
253 336336 شور حیات 49314 گلستان- آق قلا - روستای شورحیات 3468 1734508452 1734508452 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
254 336383 پیشکمر 48983 گلستان شهرستان کلاله شهرفراغی محله پیشکمر 3490 1735480002 1735480002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
255 336397 قرنجیک پور امان 48888 روستای قرنجیک پورامان خیابان مختومقلی 3469 34500462 34500462 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
256 336413 برنجوین 48800 استان گلستان شهرستان مینودشت بخش کوهسارات روستای برنجون 3519 1735212998 1735212998 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
257 336416 اشوربای 48768 علی آباد کتول روستای آشوربای 3484 1734215989 1734215989 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
258 336423 قلعه جیق 48747 اق قلا روستای قلاجیق 3468 34579488 34579488 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
259 336426 نورآباد 48724 گنبد روستای نوراباد 3510 1733238006 1733238006 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
260 336438 زابلی محله 48637 کلاله-روستای زابلی محله قره شور 3494 354229450 354229450 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
261 336456 بلوچ آّباد گردایش 48520 رامیان روستای بلوچ اباد گردایش 3480 1735861313 1735861313 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
262 336466 قراول 48441 استان گلستان شهرستان کلاله قراول حاجی تاجی 3494 1735802849 1735802849 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
263 336510 سرمحله 48111 روستای سرمحله 3471 1734398002 1734398002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
264 336520 قلی تپه 48015 استان گلستان _ شهرستان گالیکش _ روستای قلی تپه 3498 1735838228 1735838228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
265 336530 ایلوار 47986 کردکوی روستای ایلوار روبه روی مسجد 3489 1734304711 1734304711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
266 336533 کوسه 47960 کلاله روستای کوسه 370 1735449534 1735449534 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
267 336545 بلم جرک 47876 مینودشت روستای بلم جرک 3521 1735445576 1735445576 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
268 336546 یکه قوز علیا 47873 گلستان-کلاله-روستای یکه قوز علیا 3492 17535440470 17535440470 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
269 336554 چارقلی 47832 بندرترکمن روستای چارقلی 3477 1734453607 1734453607 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
270 336568 آی تمر 47704 گلستان -گنبدکاووس - بخش داشلی برون- روستای ای تمر 3509 1733370390 1733370390 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
271 336569 عزیز آباد 47686 گلستان کلاله روستای عزیز اباد 3491 35406003 35406003 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
272 336579 آق امار 47596 استان گلستان شهرستان مراوه تپه روستای اق امام 3514 1735461201 1735461201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
273 336580 گرکز 47591 شهرستان کلاله روستای گرکز 3494 35429433 35429433 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
274 336583 خان ببین 47557 خان ببین خ 17 شهریور مرکز مخابرات 3480 1735866410 1735866410 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
275 336591 کوچک نظرخانی 47504 استان گلستان شهرستان علی اباد کتول روستای کوچک نظرخانی خ امام خمینی ره خ عرفان پ 9 3486 1734202687 1734202687 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
276 336594 نوده ملک 47493 روستای نوده ملک 3500 1732513400 1732513400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
277 336648 سرکلاته 47144 گرگان روستای سرکلاته جنب پایگاه شهید کیاالحسینی 3503 1732315200 1732315200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
278 336669 جعفرآبادملک 47029 گرگان روستای جعفر اباد ملک 3500 1732224430 1732224430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
279 336698 قودنه 46812 گلستان کلاله روستای قودنه سفلی 3491 1735407727 1735407727 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
280 336700 شیرنگ 46772 علی آباد کتول روستای شیرنگ علیا 3484 1734213966 1734213966 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
281 336727 جهانتیغ 46607 ابتدای روستای جهانتیغ 3500 1732514425 1732514425 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
282 336735 گدم اباد 46542 گنبد روستای گدم آباد خیابان فراغی 3512 33292395 33292395 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
283 336748 زیارت 46429 شهرستان گرگان روستای زیارت بالاتر از دبستان شهدا دفتر خدمات بانکی روستای زیارت 3501 1732305500 1732305500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
284 336751 ارتق مختوم 46417 گلستان گنبد کاوس روستای آرتق مختوم فراغی 14 17 1733305400 1733305400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
285 336784 گلیداغ 46128 شهرستان مراوه تپه بخش گلیداغ روستای گلیداغ 3515 1735463856 1735463856 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
286 336789 توشن 46053 گرگان توشن خیابان اصلی روبروی نانوایی 3502 32420002 32420002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
287 336790 میاندره 46050 گلستان کردکوی روستای میاندره خیابان ولیعصر کوجه عدالت20 33 1734301720 1734301720 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
288 336805 قلمی 45898 گلستان مینودشت قره چشمه 3520 1735203703 1735203703 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
289 336820 قزل لی 45802 گلستان شهرستان آق قلا روستای قزلی ضلع جنوبی جاده آق قلا - گنبد 3466 1758259275 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
290 336831 اورجنلی 45723 استان گلستان شهرستان کلاله روستای ارجنلی 3491 1758357066 1758357066 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
291 336837 باقرآباد 45701 گلستان روستای باقر اباد 3483 34211515 34211515 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
292 336842 پاسنگ بالا 45679 گالیکش روستای پاسنگ بالا 371 1735809521 1735809521 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
293 336848 چای قوشان 45620 گنبد کاوس روستای چای قوشن کوچک 3510 17333276630 17333276630 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
294 336870 جعفرآباد نامتلو 45445 خان ببین روستای نامتلو 3480 1735896565 1735896565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
295 336872 انبارتپه 45435 گلستان شهرستان اق قلا روستای انبارتپه 3466 1734503057 1734503057 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
296 336895 بربرقلعه 45269 استان گلستان، شهرستان کلاله، روستای بربرقلعه 3494 1735441777 1735441777 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
297 336908 اسپومحله 45205 گرگان روستای اسبومحله جنب مسجد 3503 1732315888 1732315771 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
298 336962 القجر 44809 مینودشت القجر 3520 1735887007 1735887007 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
299 336999 مهترکلاته 44503 گلستان شهرستان کردکوی روستای مهترکلاته دفتر ای سی تی روستای مهترکلاته 3488 1734308500 1734305800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
300 337001 نودیجه 44490 گرگان روستایی نودیجه 3503 1732310177 1732310177 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
301 337008 قلعه قافه پایین 44450 مینودشت روستای قلعه قافه پایین 3521 35210858 35210858 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
302 337014 کرند 44386 گلستان گنبدکاوس بخش داشلی برون روستای کرند 3509 1733372942 1733372943 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
303 337019 قره تپه 44353 بندر ترکمن روستای قره تپه 3475 1734401480 1734401480 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
304 337038 سقر تپه 44236 بندر ترکمن روستای سقرتپه 3477 1734450475 1734450475 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
305 337041 اسلام آباد 44224 گلستان علی اباد کتول روستای اسلام اباد 3486 1734283599 1734283599 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
306 337044 آق بند 44210 گلستان-گنبد-روستای آقبند 3508 1733378300 1733378300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
307 337077 یل چشمه سفلی 43931 استان گلستان شهرستان کلاله روستای یل چشمه سفلی 3490 1735409700 1735409700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
308 337086 قره بلاغ 43856 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
309 337095 زابله محله 43756 بندر ترکمن روستای زابل محله 3475 1734405934 1734405934 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
310 337098 قوشه سو 43729 استان گلستان شهرستان مراوه تپه روستای قوشه سو 3515 1735405422 1735405422 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
311 337116 سلاق یاسی تپه 43618 استان گلستان-گنبد کاووس-روستای سلاق یاسی تپه 3511 1733321300 1733321300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
312 337117 توران ترک 43611 رامیان روستای توران ترک خ شهدا دوم 3481 35872790 35872790 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
313 337143 محمودآباد 43506 شهرستان گالیکش روستای محمود آباد کوچه شهید سندگل 3498 1735838126 1735838126 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
314 337160 قزلچه مانی 43432 گلستان-گنبدکاووس-روستای قزلجه ماتی-خیابان توحید 3513 33323912 33323912 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
315 337174 آلوکلاته 43288 گرگان روستای الوکلاته مخابرات روستا 3499 1732501800 1732501800 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
316 337177 خیوه لی 43256 استان گلستان -شهرستان اق قلا -روستای خیوه لی 3467 1734560730 1734560730 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
317 337186 نی تپه 43194 گلستان رامیان خان به بین نی تپه خ شهیدرجایی 931 1735866728 1735866728 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
318 337194 قلعه قافه بالا 43135 گلستان مینودشت روستای قلعه قافه بالا 3521 1735210740 1735210740 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
319 337198 اسلام آباد قلی تپه 43092 گلستان گالیکش روستای اسلام آباد 3498 1735838206 1735838206 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
320 337201 تخت 43077 مینودشت روستای تخت 376 1735204353 1735204353 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
321 337238 قلعه حاجی گلدیخان 42835 استان گلستان شهرستان گمیشان روستای قلعه خاجیگلدیخان 2671 34478502 1734478502 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
322 337251 دیگجه 42767 استان گلستان گنبد کاووس روستای دیگجه 3512 1733314575 1733314575 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
323 337260 سیمین شهر 42709 گلستان-سیمین شهر- محله بناور 1282 1734474900 1734474900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
324 337270 صادق آباد 42647 گلستان شهرستان گالیکش روستای صادق اباد پست بانک صادق اباد 3495 1735800841 1735800841 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
325 337278 کلاجان قاجار 42601 گرگان روستایی کلاجان قاجار جنب مدرسه ابتدایی روستا ولیعصر20 3503 1732616271 1732616271 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مخابرات گرگان
326 337288 فاضل آباد 42549 ازادشهر روستای فاضل اباد خ طالقانی 3464 1735779393 1735779393 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
327 337290 بهلکه داشلی 42537 گلستان شهرستان آق قلا روستای قره داغلی 3467 1734567535 34567645 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
328 337297 سقریلقی 42504 گلستان آق قلا روستای سقریلقی 3468 1734512002 1734512002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
329 337301 حیدرآباد 42490 کلاله روستای حیدر آباد 3494 1735410515 1735410515 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
330 337323 اراز تقان 42321 گلستان ازادشهر روستای ارازتقان 3465 1735772011 1735772011 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
331 337334 اق نایه 42246 گنبد روستای اق قایه 3510 33233703 33233703 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
332 337335 سلاق یلقی 42245 استان گلستان روستای سلاق یلقی 3468 1734519419 1734519419 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
333 337336 سارلی مختوم 42244 گنبد کاووس - روستای سارلی مختوم - خیابان مختومقلی فراغی 3510 1758339186 0 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
334 337337 شفتالو باغ سفلی 42238 گلستان اق قلا روستایی شفتالوباغ سفلی 3466 17334565998 17334565998 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
335 337356 الازمن 42112 گلستان علی اباد کتول روستای الازمن 3485 34278726 34278726 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
336 337358 ملک علی تپه 42104 استان گلستان شهرستان گنبد کاووس دهستان آق اباد روستای ملک علی تپه 3510 1733320300 1733320300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
337 337370 قلندرآباد بالا 41998 روستای قلندرآباد بالا 3512 1733334165 1733334165 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
338 337379 چناران 41901 استان گلستان شهرستان مراوه تپه روستای چناران 3517 1735460467 1735460467 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
339 337389 حکیم آباد 41778 علی ابادکتول روستای حکیم اباد 3486 34228300 34228300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
340 337390 مهدی آباد 41777 روستای مهدی اباد روبه روی مسجد المهدی 3485 34278747 34278747 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
341 337405 رحمت آباد 41662 استان گلستان شهرستان علی آباد کتول شهر فاضل آباد روستای رحمت آباد 3483 1734265779 1734265770 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر علي آباد
342 337412 دوگونچی 41629 گلستان آق قلا روستای دوگونچی 3468 34515470 34515470 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
343 337422 شفیع آباد 41582 گلستان خان ببین شفیع آباد 3479 35896534 35896534 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
344 337452 سالی کنده 41355 گلستان کردکوی سالیکنده 3487 34306620 34306619 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
345 337474 کملر 41255 بندرترکمن روستای کملر 3504 1734451900 1734451900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بندر ترکمن
346 337497 محمد آباد 41121 مینودشت گالیکش  روستای محمداباد 371 1734584525 1734584525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
347 337498 شهیدچمرن 41115 کلاله روستای سد شهید چمران 3494 1735427016 1735427001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
348 337501 جفا کنده 41100 شهرستان بندر گز بخش نوکنده روستای جفا کنده نرسیده به میدان 3471 1734384411 1734384411 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کردکوي
349 337503 عرب قره حاجی 41080 مراوهتپه روستای عرب قره حاجی 3514 17435466405 135466300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
350 337509 هادی آباد 40983 گنبد دهستان باغلی مرامه روستای هادی اباد 3511 1733312400 1733312400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
351 337521 چای قوشان بزرگ 40886 گلستان شهرستان گنبد کاووس روستای چای قوشان بزرگ 3510 1733275300 1733276274 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
352 337532 کمال اباد 40818 گلستان گالیکش کمال اباد 17 1758330930 1758330930 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
353 337552 یامپی 40634 اققلا روستای یامپی مختوم قلی دوم 3468 34510738 1734510738 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آق قلا
354 337566 گوگجه 40534 کلاله روستای گوگجه 3490 1735403549 1735403549 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر کلاله
355 337593 سلطانعلی 40378 گنبد کاووس روستایی سلطانعلی 3512 33270400 33270400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
356 337599 قزلجه آق امام 40342 شهرستان آزادشهر روستای فزلجه آق امام سر منبع آب پست بانک 3465 1735711579 1735711579 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آزادشهر
357 337608 لمسک 40274 روستای لمسک شهدای 16 3502 32613808 32613808 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان
358 337645 حاجی بلخان 40059 گلستان شهرستان گنبد کاووس روستای حاجی بالخان 3513 1733304666 1733304666 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گنبد
359 337650 تراجیق 40041 استان گلستان شهرستان مینودشت روستای تراجیق 33 1735808356 1735808356 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مينودشت
360 337655 اصفهانکلاته 40010 گرگان.روستای اصفهانکلاته. روبروی عدالت 5 3501 1732602300 1732602300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه گرگان

آخرین اخبار روستایی استان