صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان سمنان 

لیست دفاتر ICT روستایی استان سمنان

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333388 زرین آباد 69844 دامغان روستای زرین اباد 2698 35363888 35363850 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
2 333422 ابراهیم آباد 69572  میامی روستای ابراهیم اباد 2720 32644333 32644333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
3 333564 آستانه 68474 استانه-دفترخدمات بانکی روستایی 2699 2335357333 2335357200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
4 333971 صیدآباد 65623 صیدآباد - دفتر مخابرات IcT 2696 2335386333 2335386333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
5 333994 دشت شاد 65436 شاهرود بخش رضوان روستای دشت شاد کالپوش 2716 32642459 32642459 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
6 334018 مایان 65178 دامغان-دفترخدمات بانکی روستای مایان 2698 2335376333 2335376200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
7 334121 فولادمحله 64438 فولاد محله جنب پاسگاه 2710 2333673379 2333673379 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي سمنان
8 334168 میقان 64115 میقامن مرکز مخابرات میقان 959 2332550201 2332550711 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
9 334169 حسین آباددولاب 64106 دامغان-روستای حسین آباد دولاب 2698 2335340330 2335340330 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
10 334223 حسن آباد 63776 دامغان-روستای حسن آباد-دفترخدمات بانکی 2695 2335343600 2335343370 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
11 334360 حسین ابادکالپوش 62744 شاهرود-روستای حسین اباد کالپوش-جنب بانک کشاورزی 2707 2332663333 2332663455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
12 334561 حسین اباد زنده 61380  شاهرود روستای حسین اباد زنده 2703 2332548333 2332548455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
13 334677 کرنگ 60509 میامی بخش کالپوش روستای کرنگ 2716 2332643455 2332643200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
14 334680 رشم 60481 دامغان-روستای رشم 2697 2335348333 2335348200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
15 334823 بق وطاق 59585 دمغان-روستای بق-دفترپست بانک 2697 2335362333 2335362200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
16 334970 فرات 58523 دامغان-روستای فرات 2695 2335343333 2335343200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
17 334978 ابرسنج 58488 ابرسج محله بالا مرکز مخابرات 2703 2332538333 2332538200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
18 334979 حق الخواجه 58481 شاهرود- روستای حق الخواجه 2717 32651300 32651300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
19 335009 کلاته سادات 58177 شاهرود-روستای کلاته سادات 2704 2332650355 2332650355 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
20 335063 تویه رودبار 57879 دامغان-روستای تویه رودبار 2699 2335341333 2335341200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
21 335138 آهوانو 57321  دامغان-روستای آهوانو 2699 2335388333 335388200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
22 335331 قدس 56047 شاهرود میامی روستای قدس بلوار شهدا 2719 2332645285 2332645285 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
23 335431 فرومد 55363  میامی روستای فرومد 2718 2332633752 2332633752 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
24 335443 امام آباد 55295 دامغان امام اباد 23 35363443 35363443 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
25 335768 قلعه نوخالصه 53270 شاهرود قلعه نوخالصه 2707 32518333 32518333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
26 335855 ابر 52632 شاهرود بخش بسطام روستای ابر مرکز مخابرات ابر 23 23325423333 2332542455 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
27 335904 دلازیان 52180 سمنان روستای دلازیان 247 232290093 232290093 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهدا سمنان
28 336087 پروچهارطاق 50950 شاهرود پرو 2703 32563151 32563151 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
29 336301 بکران 49557 میامی روستای بکران 248 32660455 32660500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
30 336364 باغچه 49120 شاهرود-منطقه کالپوش-روستای باغچه 966 2332646333 2332646333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
31 336386 عبدالله آباد 48971 دامغان-روستای عبداله آباد-دفتر پست بانک 2696 2335378333 2335378200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
32 336450 نعیم آباد 48556 دامغان -روستای نعیم اباد 23 35351333 35351200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
33 336550 قلعه نوخرقان 47852 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
34 336595 دروار 47467 دامغان-روستای دروار-خ امام حسین (ع) 2694 2335373333 2335373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
35 336667 مهماندوست 47036 دامغان-روستای مهماندوست 2698 2335363333 2335363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
36 336743 سود اغلن 46486 میامی روستای رضوان 2716 32631200 32631200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
37 336834 زمان آباد 45712 شاهرود- روستای زمان اباد 960 2332678333 2332678333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
38 336937 مزج 45001 روستای مزج مرکز مخابرات 2704 32547333 32547200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
39 336986 جودانه 44628 میامی- روستای جودانه- جنب دهیاری 273 2332653568 2332653568 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
40 337092 عباس آباد 43786 میامی- روستای عباس اباد 2719 32647333 32647333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شاهرود
41 337159 معلمان 43443 دامغان- روستای معلمان 2695 2335349333 2335349200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
42 337314 کوه زر 42384  دامغان-روستای کوه زر 2695 2335346333 2335346200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
43 337353 کلاته رودبار 42139 دامغان-کلاته رودبار 2699 2335326333 2335326200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
44 337377 کلاته ملا 41911 دامغان-روستای کلاته ملا 2698 2335383333 2335383200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
45 337386 خلیج 41808 روستای خیج مرکز مخابرات 2704 2332543333 2332543200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
46 337416 قلعه پایین برم 41618 دامغان-روستای برم 2697 2335352333 2335352200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
47 337448 تویه دروار 41408 دامغان تویه دروار تویه 2694 35350333 35350200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
48 337539 بدشت 40789 شاهرود بدشت 2707 32506333 32506333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه امام
49 337568 مومن آباد 40528 دامغان مومن اباد دفتر مخابرات 2698 2335381333 2335381333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
50 337588 جزن 40397 دامغان-روستای جزن 2697 2335377333 2335377200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغان
51 337613 خورزان 40251  دامغان-روستای خورزان 2695 2335380333 2335380333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دامغانآخرین اخبار روستایی استان