صفحه اصلی

لیست دفاتر ICT روستایی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333414 سیبک 69635 بروجن روستای سیبک 2184 3834647000 3834647000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
2 333415 سیبک 69635 بروجن روستای سیبک 2184 3834647000 3834647000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
3 333551 سرتشنیز 68588 سرتشنیز جنب بانک صادرات 2213 3832636244 3832636244 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
4 333553 مصطفی آباد 68571 مصطفی ابادمخابرات 2198 33447222 33447222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
5 333601 معدن 68220 روستای معدن 2215 3832649000 3832649000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
6 333652 باغ انار 67875 لردگان روستای باغ انار میلاس 2225 3834454000 3834454222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
7 333657 بردبر 67848 لردگان خانمیرزا روستای بردبر 2218 3834467000 3834467333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
8 333658 بردبر 67848 لردگان خانمیرزا روستای بردبر 2218 3834467000 3834467333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
9 333691 منجرمویی 67641 روستای منجرمویی 2224 3834423000 3834423000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
10 333697 باغ بهزاد 67588 بخش خانمیرزا روستای با غبهزاد 2217 3834471000 3834471222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
11 333726 گوجان 67424 گوجان خیابان امام خمینی کوچه گلزار شهدا 2205 3833221994 3833221994 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
12 333728 تنگ کلوره 67405 لردگان روستای تنگ کلوره 2223 3834449750 3834449750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
13 333785 شمس اباد 66995 شمس آباد خ اصلی 2200 3832481188 3832481188 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
14 333848 نصیرآباد 66534 بروجن دفتر خدمات بانکی روستای نصیرآباد 2186 3834626000 3834626114 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
15 333880 چلیچه 66279 شهر چلیچه خیابان شهید نوروزی روبروی بانک صادرات 2204 3833267818 3833268586 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
16 333888 مارکده 66213 شهرکرد مارکده 2192 33544500 33544500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
17 333966 شوراب کبیر 65665 سامان روستای شوراب کبیر 2195 3833530000 3833530000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
18 334014 ناغان سفلی 65248 لردگان-روستای ناغان سفلی 753 3825482000 3.83E+11 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
19 334022 بارده 65160 روستای بارده خ مخابرات 2191 3833740000 3833740222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
20 334023 بارده 65160 روستای بارده خ مخابرات 2191 3833740000 3833740222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
21 334024 قلعه تک 65157  کیار روستای قلعه تک مرکز مخابرات 2214 3832626222 3832626002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
22 334025 قلعه تک 65157 کیار روستای قلعه تک مرکز مخابرات 2214 3832626222 3832626002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
23 334033 ده صحرا 65104 بخش خانمیرزاروستای ده صحرا 623 34476000 34476222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
24 334076 گوشه 64760 شهرستان فارسان روستای گوشه 2203 3833242200 3833242200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
25 334086 دهنوگرگ الله 64662  لردگان-منطقه ریگ-روستای دهنو گرگ الله 2224 3834422000 3834422000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
26 334148 دشت زرین 64249 کوهرنگ دشت زرین روستای علی اباد 2210 38336366 38336366 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
27 334156 چم قلعه 64193 کوهرنگ روستای چم قلعه 38 3833632288 3833632288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
28 334159 میهه 64174 کوهرنگ میهه 2211 33625222 33625000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
29 334182 سردشت 64032 شهرستان لردگان - سردشت 2220 3834450222 3834450222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
30 334226 تبرک 63768 کوهرنگ بخش بازفت روستای طبرک سفلی 2207 3833636262 3833636262 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
31 334244 بیدله 63689 لردگان روستای بیدله 2227 3834436000 3834436000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
32 334245 بیدله 63689 لردگان روستای بیدله 2227 3834436000 3834436000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
33 334295 مامور 63236 لردگان - روستای شهرک مامور 2219 3834451000 3834451222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
34 334309 ده کهنه هلوسعد 63136 روستای ده کهنه هلوسعد 2182 3834351000 3834351133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
35 334332 دره نامداری 62933 بخش فلارد روستای دره نامداری 2221 3834424444 3834425020 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
36 334399 آلیکوه 62480 اردل روستای الیکوه 2179 3834362000 3834362657 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
37 334400 آلیکوه 62480 اردل روستای الیکوه 2179 3834362000 3834362657 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
38 334416 کلبی بک 62366 روستای کلبی بک 2183 3834638222 3834638111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
39 334422 دوازده امام 62340 اردل روستای دوازده امام 2179 3834373000 3834373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
40 334423 دوازده امام 62340  اردل روستای دوازده امام 2179 3834373000 3834373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
41 334465 سر تنگ محمود 62038 اردل روستای سرتنگ محمود 2179 3858385689 3858385689 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
42 334475 آقبلاغ 61961 بروجن روستای آقبلاغ 2183 3824852222 3824852217 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
43 334541 قرح 61500 لردگان بخش فلارد روستای قرح 2222 3834492713 3834492713 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
44 334584 خوی 61248 روستای خوی 2198 33448222 33448222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
45 334603 ده سوخته 61122 لردگان فلارد ده سوخته 752 3834495000 3834495222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
46 334664 سرچاه 60681 شهرستان اردل _روستای سرچاه 2179 3834373000 38343730000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
47 334665 سرچاه 60681 شهرستان اردل _روستای سرچاه 2179 3834373000 38343730000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
48 334691 دهنو 60408 شهرستان کوهرنگ-روستای دهنو- 2210 3833627222 3833627000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
49 334748 چلوان 60030 سامان روستای چلوان مرکز مخابرات 157 3833531300 3833531300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
50 334799 تومانک 59731 روستای تومانک مرکز مخابرات 2191 3833742222 3833742222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
51 334800 تومانک 59731 روستای تومانک مرکز مخابرات 2191 3833742222 3833742222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
52 334808 گرداب 59670  لردگان  گرداب علیا 2222 3834496222 3834496000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
53 334809 گرداب 59670  لردگان  گرداب علیا 2222 3834496222 3834496000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
54 334822 وردنجان 59606 وردنجان خ امام خمینی 2191 33743000 33743000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
55 334838 راستاب 59480 فارسان راستاب خیابان اصلی 2203 3833268016 3833268016 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
56 334861 امام قیس 59311  بروجن  روستای امام قیس 2185 3834632000 3834632222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
57 334915 گوشه 58886  لردگان- روستای گوشه 2225 3825462929 3825462899 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
58 334932 باجگیران 58784 کیار ناغان روستای باجگیران 2215 3832647000 3832647222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
59 334990 لیرابی 58393 شهرستان اردل روستای لیرابی 2180 34372000 34372300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
60 334991 لیرابی 58393 شهرستان اردل روستای لیرابی 2180 34372000 34372300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
61 334993 آزادگان 58387 شهرکرد بن روستای ازادگان 2188 3833734500 3833734525 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
62 335010 تشنیز 58170 تشنیز خ شهدا مرکز مخابرات تشنیز 2214 3832625002 3832625002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
63 335065 بوگر 57838 روستای بوگر 2223 3834494222 3834494222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
64 335083 گلوکرد 57686 بروجن-بلداجی- روستای گلوگرد 2184 384646155 384646155 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
65 335104 مورز 57564 کوهرنگ - بخش بازفت - روستای مورز 2207 3836335222 3836335222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
66 335347 ده چشمه 55959 ده چشمه خ اصلی روبروی مسجد النبی 744 3833227712 3833227712 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فارسان
67 335454 شهریار 55246 چهارمحال وبختیاری لردگان شهریار 2222 3834492222 3834492222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
68 335455 شهریار 55246  لردگان شهریار 2222 3834492222 3834492222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
69 335494 فجر 54976 لردگان شهرک فجر(شهسوار) کوچه شهید البرز موسوی 162 3834449706 3834449706 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
70 335541 چهراز 54749 اردل-کیار- روستای چهراز 2216 3832646000 3832646300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
71 335580 کاج 54454 شهرکرد-اردل-کاج خیابان اصلی جنب شورای حل اختلاف 2179 3834367020 3834367228 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
72 335840 ابواسحاق 52701 فلارد روستای ابواسحاق 2222 3834481000 3834481000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
73 335841 ابواسحاق 52701 فلارد روستای ابواسحاق 2222 3834481000 3834481000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
74 335868 قلعه مدرسه 52521 شهرستان لردگان روستای قلعه مدرسه 2227 9139867054 9139867054 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
75 335871 دشتی 52489 روستای دشتی مخابرات دشتی 2193 3833545500 3833545500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
76 335878 جوانمردی 52414 لردگان-بخش خانمیرزا-جوانمردی-خیابان اصلی -روبروی دبیرستان فرزانگان 2217 3834472599 3834472599 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
77 335879 جوانمردی 52414  لردگان- خش خانمیرزا-جوانمردی-خیابان اصلی-روبروی دبیرستان فرزانگ 2217 3834472599 3834472599 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
78 335882 خاردان 52402 لردگان خاردان 2225 3834449407 3834449407 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
79 335884 شش بهره میانه 52395  لردگان روستای شش بهره 2225 3834449404 3834449404 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
80 335890 حاجی آباد 52335 لردگان حاجی اباد جنب مسجد ابولفضل 2225 3834443275 3834443275 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
81 335916 هوره 52094 شهرکرد سامان هوره خ امام 2193 3833542714 3833542714 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
82 336017 دهنومیلاس 51375 لردگان دهنو میلاس 2225 3834452222 3834452222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
83 336091 کرف 50937  لردگان روستای کرف 2225 3834459333 34454933 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
84 336092 یانچشمه 50934 شهرستان بن- بخش شیدا- یانچشمه- خیابان اصلی 2189 3833738000 3833732022 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
85 336130 آورگان 50653 روستای اورگان 2184 3834649222 3834649560 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بروجن
86 336132 سونک 50640 لردگان شهرک سونک مرکز مخابرات 2223 3834491000 3834491222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
87 336318 حیدری 49453 بن روستای حیدری خیابان دانش 2188 3833734222 3833734222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
88 336384 شلیل 48982 اردل روستای شلیل 2181 3834354000 3834354300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
89 336394 یونکی 48910 فلارد روستای یونکی 2222 3834492000 3834492000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
90 336410 قلعه رشید 48812 اردل - قلعه رشید 2179 3834360000 3834360300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
91 336411 قلعه رشید 48812  اردل - قلعه رشید 2179 3834360000 3834360300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
92 336412 سوادجان 48811 سامان روستای سوادجان خیابان کشاورز بن بست سروش 2193 3833546495 3833546495 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
93 336455 هارونی 48538 شهرهارونی خیابان امام خمینی دفتربیشخوان 741 3833461826 3833461778 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
94 336581 قلعه ممکا 47588 روستای قلعه ممکا 741 3832627200 3832627000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
95 336656 زوردگان 47105  منطقه کیار - روستای زوردگان 2214 3832628002 3832628002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
96 336705 شیخ شبان 46740 شیخ شبان ورودی روستا 156 3833732707 3833732109 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
97 336717 بهرام آباد 46686 شهرکرد بهرام اباد خ ولی عصر 2200 32484145 32484145 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
98 336753 چنارمحمودی 46412  لردگان روستای چنار محمودی 2224 3834429000 3834429222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
99 336760 کاهکش 46342 کاهکش مخابرات 737 3833535000 3833535300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
100 336827 مرغملک 45746 شهرکرد مرغملک خیابان شهید ساعدی جنب مسجد جامع 2199 33465222 33465222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
101 336833 سلم 45715 سلم _ خیابان شهید کیانی 2214 3832686873 3832686873 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
102 336890 منج برفتاب 45312 لردگان منج برافتاب 2227 3834433413 34433413 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
103 336927 سندگان 45067 فلارد روستای سندگان 2222 3834480222 3834480000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
104 336928 سندگان 45067 فلارد روستای سندگان 2222 3834480222 3834480000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
105 336980 ده کهنه رویگر 44664 روستای ده کهنه روگر 2179 3834375000 3834375111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
106 336998 دشت پاگرد 44512 فلارد روستای دشت پاگرد 2222 3834485000 3834485000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
107 337121 گشنیزجان 43586 روستای گشنیزجان خیابان اصلی 2213 3832630222 3832630222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
108 337181 ممسنی 43234 - - - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
109 337191 رفن و شیاسی 43158 اردل میانکوه روستای رفن 2182 3834355000 3834355000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
110 337204 خراجی 43067 خراجی 2214 3832634766 3832634766 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
111 337208 آرمند 43034 لردگان ارمند علیا مرکز مخابرات ارمند 2223 3834490000 3834490222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
112 337209 آرمند 43034 لردگان ارمند علیا مرکز مخابرات ارمند 2223 3834490000 3834490222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
113 337219 دشتک 42980 اردل-شهردشتک خیابان امام خمینی ابتدای بلوار عشایر 2179 3834362544 3834363200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
114 337360 شیرانی 42094 لردگان روستای شیرانی 753 3834447144 3834447144 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
115 337380 پیربلوط 41890 پیربلوط خ شهدا پ53 741 3832336103 3832336103 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
116 337411 اسدآباد 41630 شهرکرد لاران اسد اباد مرکز مخابرات 2198 3833467000 3833467000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
117 337442 کینک 41432 روستای کینک 2225 3834431000 3834431000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
118 337479 دستگرد 41229 دستگردامامزاده خ دانش 2196 3822872222 3822872889 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
119 337480 دستگرد 41229 دستگردامامزاده خ دانش 2196 3822872222 3822872889 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
120 337508 گل سفید 41011  کیار روستای گل سفید 2215 32645000 32645300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
121 337559 ارجنک 40589 شهرکرد-روستای ارجنک-خیابان ولی عصر شمالی-کوچه مخابرات 741 3832337000 3832337000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شهرکرد
122 337573 بارز 40480  لردگان روستای بارز 2226 3858383476 3858383476 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر لردگان
123 337611 رستم آباد 40252  اردل - رستم آباد خیابان معلم نرسیده به مدرسه15خرداد 2179 3834361200 3834361200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل
124 337612 رستم آباد 40252 اردل-رستم آباد خیابان معلم نرسیده به مدرسه15خرداد 2179 3834361200 3834361200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اردل


آخرین اخبار روستایی استان