صفحه اصلی

لیست دفاتر ICT روستایی استان ایلام

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333568 چم کبود 68461 استان ایلام آبدانان روستای چم کبود 1766 8433633292 8433633292 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
2 333674 گنداب 67758 ابدانان روستای گنداب 1771 8433631200 8433631200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
3 333874 قنات آباد 66323 کارزان روستای قنات آباد 1796 8434726200 8434726200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
4 334075 زنجیره علیا 64765 چرداول روستای زنجیره علیا 1778 8433485200 8433485200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
5 334131 جهل زرعی 64369 ایوان زرنه دهستان چهل زرعی 1762 8458352220 8458352220 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
6 334254 زیرتنگ بیجنورد 63611 ایلام چرداول روستای زیر تنگ بیجنوند 1776 8434386200 8434386200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
7 334285 عل مدد 63326 ایلام چرداول اسمان اباد روستای علی مدد 575 8434428201 8434425200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
8 334324 هفت چشمه 63014 ایلام آبدانان روستایس هفت چشمه 1770 8433639080 8433639080 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
9 334538 وحدت آباد 61517 ایلام-دره شهر-روستای وحدت آباد 1786 35371333 35371200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دره شهر
10 334570 حیدر آباد 61338 بخش سیوان دهستان میش خاص روستای حیدراباد جنب حسینیه سیدالشهدا 1759 8432382852 8432382851 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
11 334590 سراب کلان 61209 سیروان روستای سرابکلان 1798 8434721200 8434721200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
12 334717 چالاب 60207 ایلام مهران شهرک چالاب 1804 8433833333 8433833201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مهران
13 334976 پاکل 58491 ایلام روستای پاکل گراب 1758 8432382388 8432382387 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
14 335086 انجیره 57675 ایلام ابدانان روستای انجیره 1771 8433632200 8433632300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
15 335096 طولاب 57597 ایلام- بخش سیوان-روستای طولاب 1759 8432383198 8432383199 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
16 335231 حاج بختیار 56677 ایلام چوار روستای حاج بختیار 1756 8458273065 8458273065 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
17 335269 کله جوب 56443 ایوان روستای کله جوب 1765 8423473200 8423473201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
18 335360 بانسرو 55868 ایلام بخش چوار روستای بانسرو 1756 8458273059 8458273058 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
19 335465 کل کل 55185 ایلام چرداول آسمان آباد روستای کل کل 1780 8434427201 8434427200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
20 335533 سراب باغ 54792 ایلام آبدانان روستای سرابباغ 1767 8433637200 8433637200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
21 335632 گنبد پیرمحمد 54123 شهرستان ملکشاهی گنبد پیر محمد 1801 8433859333 8433859333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرهنگيان
22 335661 هفت چشمه 53946 ایلام - روستای هفت چشمه خ تعاون 1760 8432250740 32250740 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
23 335700 وچکاب 53717 ایلام ابدانان روستای وچکبود 1766 8433636200 8433636200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
24 335804 میدان 53026 ایلام بخش سیوان دهستان میش خاص  روستای میدان 1759 8432382770 8432382771 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
25 335885 لرینی 52385 سیروان روستای لرینی 1798 8434720200 8434720200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
26 335920 کلان 52067 ایلام-ایوانغرب-دهستان کلان 730 33526201 33526201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
27 335926 کپبنه کران 52017 ایوان بخش زرنه روستای کپنه کران 1763 8433543201 8423543200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
28 336033 چهارمله 51293 ایلام ایوان روستای چهارمله 730 8433527201 8433527201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
29 336236 شباب 49975 چرداول شهر شباب 1779 8434383200 8434383200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
30 336273 جعفرآباد 49719 ایلام بخش سیوان روستای جعفراباد 1759 8412383200 8412383201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
31 336303 سنگ سفید 49540 ایلام-چرداول-سرابله-روستای سنگ سفید 1779 8434382200 8434382200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
32 336313 وارگه 49489 ایلام چرداول آسمان اباد روستای وارگه 575 8434421839 8434421839 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
33 336434 شله کش 48662 ایلام  چرداول روستای شله کش 1777 8434341200 8434381200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
34 336503 مهدی آباد 48167 ایلام جاده کربلا روستای مهدی اباد 1760 8432235201 8432235201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
35 336508 کله جوب 48143 ایلام -شهرستان سیروان - کارزان - روستای کله جوب 1796 8434729200 8434729200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
36 336534 زنجیره سفلی 47955 چرداول روستای زنجیره سفلی 1778 8434387200 8434387201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
37 336641 دشت چمران 47188 دره شهر-روستای بن بابا جان.(گاومیشان) 843 8435377333 8435377200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر دره شهر
38 336673 سرتنگ 47000 ایلام -شهرستان سیروان-بخش کارزان -روستای سرتنگ 1795 8434722200 8434722200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
39 336930 هزارانی 45051 ایلام ابدانان روستای شهرک هزارانی 570 8433633200 8433633200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
40 337090 سرچم 43811 چرداول هلیلان روستای سرچم 1782 8454393702 8454393702 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
41 337131 بانویزه 43555 ایلام چوار روستای بانویزه 1756 8458272730 8458272730 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
42 337162 مهر ملکشاهی 43418 ایلام شهر ستان ملکشاهی شهر مهر 1800 8433851200 8433851200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر فرهنگيان
43 337218 ژیور 42983 ابدانان روستای ژیور 1767 8433635200 8433635200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آبدانان
44 337371 خوران 41990 ایلام ایوانغرب روستای خوران علیا 84 8433475201 8433475201 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر ايوان
45 337441 چنار باشی 41435 ایلام روستای چنار باشی 1758 8432382005 8432382004 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مرکزي ايلام
46 337506 صیدنظری علیا 41041 ایلام چرداول آسمان اباد روستای صید نظری علیا 575 8434426201 8434426200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله
47 337617 علی آباد 40229 سیروان - علی آباد علیا 1796 8434728200 8434728200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر سرآبله

آخرین اخبار روستایی استان