صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان اردبیل 

لیست دفاتر ICT روستایی استان اردبیل

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333370 طولش 69977 اردبیل-خلخال-روستای طولش 1555 4363333 4363333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
2 333440 آقامحمدبیگلو 69403 استان اردبیل شهرستان گرمی  بخش انگوت روستای اقا محمد بیگلو 1567 32613200 32613200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
3 333478 نوجه ده 69096 نمین روستای نوجه ده 1589 4532396200 4532396333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
4 333521 میجنده 68803 نمین روستای گرده 1590 4532348000 4532348001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
5 333525 بابک 68772 اردبیل - بیله سوار - روستای بابک 1541 4532832121 4532832121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
6 333625 قره آغاج 68052 اردبیل - گرمی - انگوت - روستای قره آغاج 1567 32619200 32619200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
7 333842 علی داشین 66623 اردبیل روستای علیداشین 1560 4522454083 4522933000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
8 333886 آنگوتلار 66241 اردبیل - گرمی - انگوتلار سفلی 1569 4532684000 4532684001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
9 333947 زنگیر 65786 اردبیل گرمی موران روستای زنگیر 47 32691000 32691045 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
10 333983 الوارس 65505 سرعین میدان دانش روبروی پارک شادی 45 4532221088 4532221088 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
11 334007 قوشاسفلی 65341 مشگین شهر روستای قوشه سفلی 1575 32507000 32507222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
12 334078 شال 64752 خلخال- بخش شاهرود - دهستان شال 1553 4524652222 4524652222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
13 334177 روح کندی 64067 استان اردبیل-شهرستان بیله سوار- روستای روح کندی روبروی ساختمان دهیاری 1539 4532860345 4532860345 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
14 334200 دستگیر 63914 مشگین شهر روستای قره آغاج پشته 1581 4532509500 4532509633 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
15 334234 جعفراباد 63730 اردبیل- بیله سوار - خیابان استاد شهریار - روبروی بانک ملی 1538 4532882000 4532882121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
16 334374 انجیللو 62651 بیله سوار دهستان انجیرلو 45 4532837000 4532837222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
17 334415 کلانسورا 62377 اردبیل گرمی بخش موران روستای زهرا 1573 32674200 32674200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
18 334428 گزاز 62301 روستای گزاز 1556 32408200 32408200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
19 334448 سارباتلار 62164 مشگین شهر روستای ساربانلار 1583 4532506000 4532506000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
20 334464 حسن کندی 62039 گرمی روستای حسی کندی 487 32635200 32635200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
21 334468 درگاهلو 62028 اردبیل - گرمی - انگوت - روستای درگاهلو 1566 4532656077 4532656000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
22 334523 خلیفه لو 61621 بیله سوار- جعفر آباد-روستای خلیفه لو 1539 4532865232 4532865232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
23 334574 زاویه سنگ 61310 اردبیل - گرمی - انگوت - روستای زاویه سنگ 1567 4532603200 4532603333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
24 334586 جبه دار 61236 اردبیل روستای جبه دار 1529 4533935333 4533935333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
25 334657 جمال آباد 60706 اردبیل مشگین شهر  بخش قصابه روستای جمال آباد 1578 4532575200 4532575333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
26 334658 بنه 60704 روستای بنه جنب مسجد جامع روستا 1570 4526373200 4526373200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
27 334738 مرادلو 60077 شهر مرادلو بلوار شهدا روبروی شورای حل اختلاف 491 4532562133 4532562000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
28 334794 شهرک بعثت 59749 گرمی روستای درمانلو 488 4532670200 4562670200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
29 334806 شیرین بلاغ 59694 اردبیل-شهرستان نیر روستای شیرین بلاغ 1598 33581048 33581048 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مبارزان
30 334810 احمدآباد 59667 مشگین شهر-روستای اخمداباد 1578 5533333 5533333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
31 334837 پریخان 59488 پریخان 1582 4532592000 4532592000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
32 334901 پرمهر 58993 اردبیل -گرمی - موران - روستای پرمهر 1573 32671333 32671333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
33 334912 جبه درق 58911 مشگین شهر روستای جبدرق 452 4525382000 4525382000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
34 335071 المای علیا 57776 مشگین شهر روستای الما 1575 4532586000 4532586178 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
35 335072 تیل 57773 روستای تیل 45 4532478200 4532478200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
36 335089 علی آباد 57642 خلخال روستای علی آباد 44 4532431058 4532431058 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
37 335111 منامین 57521 منامین 1551 32496200 32496333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
38 335137 صلوات 57326 مشگین شهر روستای صلوات 1580 4532563333 4532563333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
39 335160 مهر آوران نوین 57184 اردبیل روستای آراللوی بزرگ 1536 33683144 33683163 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
40 335161 کلی علیا 57178 مشگین شهر بخش ارشق شمالی روستای کلی علیا 1575 32508000 325082222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
41 335196 هیر 56937 شهر هیر خ امام مرکز مخابرات 1537 4533673333 4533672010 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
42 335217 وان 56774 استان اردبیل شهرستان گرمی بخش موران روستای وان سفلی 1573 4532673200 4532673200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
43 335270 آلنی 56436 دهستان آلنی خیابان امام 45 32595674 32595664 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
44 335296 دمیرچی 56241 استان اردبیل شهرستان گرمی روستای دمیرچلو 1573 32696000 32696001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
45 335300 قشلاق محمد قلی 56220 مشگین -ارشق-قشلاق محمدقلی 489 32587000 32587044 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
46 335319 مشیران 56107 مشگین شهر روستای مشیران 1581 4532567200 4532567200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
47 335343 گورنسراب 55971 روستای گورانسراب 44 4532462333 4532462333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
48 335419 ایلخچی 55434 اردبیل گرمی ایلخچی سفلی 1571 4532631000 32631001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
49 335429 ارباب کندی 55366 مشگین شهر روستای ارباب کندی حاشیه جاده 1586 4532516805 4532516805 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
50 335523 دوه چی 54844 روستای دوه چی 48 32580000 32580000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
51 335576 مجره 54485 استان اردبیل  خلخال روستای مجره 1555 4524342000 4524342222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
52 335601 شورگل 54328 اردبیل - بیله سوار - شورگل 1538 4532873000 4532873000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
53 335603 ایوریق 54299 اردبیل روستای ایوریق 1536 4533690333 4533690333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
54 335668 محمدتقی کندی 53883 شهرستان گرمی- بخش انگوت روستایی محمدتقی کندی 1566 4532650200 4532650200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
55 335670 خلیل آباد 53876 اردبیل روستای خلیل آباد 1536 45339533333 45339533333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
56 335694 دولت آباد 53740 اردبیل روستای دولت آباد 1589 4532347000 453234700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
57 335712 کنگرلو 53617 استان اردبیل-مشگین شهر-روستای کنگرلو 1584 4532519000 4532519000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
58 335764 اوماسلان 53296 استان اردبیل شهرستان گرمی بخش موران روستای اوماسلان علیا 1573 4532672000 4532672122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
59 335770 قلنج خانلو 53259 استان اردبیل شهرستانم گرمی بخش انگوت روستای قلنج خانلو 1567 4526592000 4526592150 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
60 335799 لنبر 53068 خلخال روستای لنبر 1555 4532403333 4532403200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
61 335835 انزان 52750 مشگین شهر روستای انزان 45 45325760000 4532576000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
62 335836 جدا 52749 اردبیل گرمی انگوت روستای جدا 1566 326570000 32652122 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
63 335894 تازه کند انگوت 52308 اردبیل شهرستان گرمی انگوت شرقی 1566 32652333 32652333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
64 335923 چنار 52033 روستای چنار سارخان بیگلو 1566 4532659000 4532659000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
65 335938 نمهیل 51925 اردبیل خلخال هشتجین نمهیل 41 4532490333 4532490333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
66 335997 کلنوچه 51500 استان اردبیل شهرستان مشگین شهر بخش مرادلو 1579 32501000 32501104 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
67 336024 کنده کندی 51335 مشگین شهرروستای کنده 1580 32561200 32561333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
68 336037 سلوط 51259 آردبیل روستای سلوط 485 4532373322 4532373322 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
69 336040 زنگبار 51253 استان اردبیل شهرستان گرمی روستای زنگبار دفتر مخابرات وictزنگبار 1573 32693000 32693000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
70 336066 گوگ تپه 51082 اردبیل -بیله سوار- گوگ تپه 1541 4532877121 4532877121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
71 336117 میرزانق 50743 مخابرات روستای میرزانق 1588 32340000 32340001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
72 336141 جرجان 50580 اردبیل روستای گرجان 1532 33925000 33925121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
73 336157 خانقاه علیا 50472 استان اردبیل -شهرستان نمین -روستای خانقاه علیا 1591 4532344000 4532344001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
74 336219 اکبرآباد 50075 استان اردبیل- شهرستان گرمی-روستای اکبرآباد 1574 4526832000 4526832000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
75 336230 بابک 50014 اردبیل بیله سوار بابک خیابان امام روبه روی بانک صادرات 1541 4532832036 4532832036 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
76 336329 کرگان 49392 اردبیل روستای کرگان 1537 4533688333 4533688333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
77 336333 نیارق 49338 اردبیل نمین آبی بیگلو روستای نیارق 1593 4532385055 4523372055 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
78 336352 قزل قیه 49183 اردبیل روستای قزل قیه 1533 4533685333 4533685333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
79 336433 اودلو 48664 اردبیل شهرستان بیله سوار روستای اودلو 1541 4532830222 4532830000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
80 336442 خانقاه بفراجرد 48618 خلخال -روستای خانقاه بفراجرد 1555 32405633 32404600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
81 336444 گرده 48599 نمین روستای گرده 1590 4532348000 4532348001 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
82 336476 قره خان بیگلو 48373 اردبیل - گرمی - انگوت - قره خانبگلو 1567 453264000 453264000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
83 336506 خمس 48153 اردبیل خلخال روستای خمس 1555 32465200 32465200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
84 336781 نقدی علیا 46140 روستای نقدی علیا 1586 4532502000 4532502121 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
85 336814 پیرقوام 45832 اردبیل روستای پیراقوم 1531 4533931200 4533931333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
86 336894 لرد 45274 اردبیل خلخال لرد 1552 32461222 32461222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
87 336900 آقبلاغ 45256 استان اردبیل شهرستان مشگین شهرروستای اقبلاغ 1582 4525492000 4525492000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
88 336914 حکیم قشلاقی 45159 اردبیل روستای حکیم قشلاقی 1531 4533916333 4533916333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
89 336966 بقرآباد 44774 اردبیل روستای بقراباد 1536 4533686000 4533686833 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
90 337018 فولاد لوقویی 44357 شهرستان بیله سوار روستای فولادلو 1541 4528322222 4528322000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
91 337051 مجنده 44148 مشگین شهر مجنده 45 4532577000 453257222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
92 337052 انی 44143 اردبیل  گرمی بخش مرکزی روستای اینی وسطی 47 32630200 32630200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
93 337165 بیحق 43354 استان اردبیل مشگین شهر روستای بیجق 1583 4532500000 4532500323 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
94 337184 چناقرد 43213 اردبیل بخش مرکزی روستای جناقرد 41 4533918333 4533918333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
95 337231 گیلانده 42892 اردبیل نرسیده به فرودگاه روستای گیلانده 1534 33870333 33870000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
96 337237 کرکشه 42836 مشگین شهر روستای کرگشه 1582 4532570500 4532570500 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
97 337282 زیوه 42583 اردبیل گرمی بخش انگوت زیوه روبروی لوازم خانگی خوبان 47 4532611000 4532611000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
98 337304 تعاونی خدمات نگین قصابه 42462 شهر قصابه خ امام 490 4532579616 2189773908 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
99 337309 انار 42440 مشگین شهر روستای انار 1585 4532588333 4532588333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
100 337343 پرچین 42200 استان اردبیل شهرستان گرمی روستای پرچین سفلی 1574 32637200 32637333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
101 337352 شورستان 42149 اردبیل - گرمی - انگوت - روستای شورستان 1567 32617000 32617000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
102 337354 کنچوپه 42136 مشگین شهر روستای بیجق 1581 4532561501 4532561501 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
103 337362 قره قیه 42066 استان اردبیل -مشگین شهر-روستای قره قیه 1585 32511000 32511168 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
104 337421 تولون 41590 اردبیل گرمی تولون 1570 4526552000 4526552154 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گرمي
105 337427 میرکندی 41520 اردبیل مشکین شهر روستای میر کندی 48 4532578222 4532578000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
106 337432 تعاونی روستایی کوثر 41477 اردبیل شهرستان کوثر خ شهید باهنر 46 32924959 4532924959 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال
107 337438 اجاق قشلاقی 41446 اردبیل بیله سوار روستای اجاق قشلاقی 1540 4532871000 4532871000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بيله سوار
108 337453 رضی 41354 خیابان ارشق  دفتر ای سی تی 1576 32582000 32582000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر مشکين شهر
109 337496 ثمرین 41128 اردبیل روستای ثمرین 1529 4533936333 4533936200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي اردبيل
110 337564 نساز 40555 اردبیل خلخال هشجین روستای نساز 44 4532495333 4532495333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خلخال

آخرین اخبار روستایی استان